รูปรวม เอเอฟเอสHosting Team+รร.วัดราชโอรส+รร.สวนกุหลาบธน+คุณแม่Naby+คุณครูมดบุศรินทร์
News

กิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมะ ผู้เข้าร่วมโครงการนานาชาติ

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) และศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดราชโอรส ร่วมกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จัดบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมะ ณ วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติจากประเทศอิตาลี จำนวน 2 ราย ได้แก่ Mr. Naby Faye นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และ Ms. Lucia Alessandra Benassi นักเรียนโรงเรียนศึกษานารี โดยมีคุณนพพล องค์ยลธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ…

319700516_554719529535686_8315977740155524598_n
AFS Volunteer, News

AFS VTP Reunion 2022

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ร่วมกับคณะคุณครูอาสาสมัคร โครงการเอเอฟเอสแลกเปลี่ยนวิชาชีพครูฝึกงานในโรงเรียน ณ ต่างประเทศ รุ่นที่ 1 ถึง รุ่นที่ 24 จัดกิจกรรม AFS VTP Reunion 2022 ร่วมทำกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ และสมาคมนายทหารกรมสรรพาวุธ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มจากคณะคุณครูอาสาสมัครกว่า 50 คน ร่วมสร้างสีสัน…

Hiring _Hosting Internship_20221219
Job Opportunities, News

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Hosting Internship

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Hosting Internship Job Description : ดูแลเรื่องใบสมัครนานาชาติผู้เข้าร่วมโครงการ และใบสมัครของครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนอุปถัมภ์ / หน่วยงาน องค์กร และสถานฝึกงาน ดูแลเรื่องการประสานงานผู้ประสานงานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ อาจารย์ที่ปรึกษา อาสาสมัครและครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อการรับอุปถัมภ์ผู้เข้าร่วมทุกโครงการ ดูแลเรื่องกิจกรรมค่ายและประชุมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการก่อนการเดินทาง ดูแลเรื่องการจัดประชุมผู้ประสานงานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ อาจารยที่ปรึกษา อาสาสมัคร ผู้ประสานงานหน่วยงาน องค์กร สถานที่ฝึกงานของผู้เข้าร่วมทุกโครงการ ดูแลเรื่องวีซ่าของผู้เข้าร่วมโครงการ ดูแลเรื่องการเดินทางของผู้เข้าร่วมโครงการ ดูแลผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างเข้าร่วมโครงการ…

Hiring _Program Development Internship_20221219
Job Opportunities, News

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Program Development

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Program Development Internship Job Description : สรรหาและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เตรียมเอกสารในแต่ละขั้นตอนสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ จัดทำค่ายและกิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย Qualification : มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน มีทักษะด้านการสื่อสาร และจิตใจรักในงานด้านบริการ มีเข้าใจในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Excel,…

Hiring _Sending Internship_20221219
Job Opportunities, News

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Sending Internship

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Sending Internship Job Description : ดูแลเรื่องใบสมัครนานาชาติผู้เข้าร่วมโครงการ ดูแลเรื่องกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมและอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการก่อนการเดินทาง ดูแลเรื่องวีซ่าของผู้เข้าร่วมโครงการ ดูแลเรื่องการเดินทางของผู้เข้าร่วมโครงการ ดูแลผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างเข้าร่วมโครงการ รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย Qualification : มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งฟัง พูด…

Hiring _RMD Internship_20221219
Job Opportunities, News

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Relationship Management Internship

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Relationship Management Internship Job Description : ประสานงานและปฏิบัติงาน บริหารความสัมพันธ์กับอาสาสมัคร และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาระบบการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่กำหนดเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้กับทั้งกลุ่มต่าง ๆ และองค์กร ดูแล ปรับปรุง และอัพเดทข้อมูลอาสาสมัครในฐานข้อมูล Global Link อัพเดทฐานข้อมูลเขต และศูนย์ ใน Google map สนับสนุนการทำงาน ให้ความร่วมมือ…

Hiring_Communication Officer_20221123 (WEB)
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Communication Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Communication Officer (เจ้าหน้าที่ประจำ) Job Description : จัดทำแผนประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน และส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร (Brand) ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดการรับรู้ (Awareness) และเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเป้าหมาย โดยสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรและความเป็นไปของตลาดธุรกิจการศึกษา สร้างสรรค์สื่อ (Content) และข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งในรูปแบบของ Online และ Offline เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร…

Hiring_ICL Officer_20221101 (WEB)
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง ICL Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: ICL Officer Job Description : พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับหน่วยงานภายนอกตามความต้องการทั้งในรูปแบบ Public training และ in-house training และจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้เรื่องการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Learning) ให้หน่วยงานภายนอก ติดต่อประสานงาน และติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่กำหนด วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ความต้องการของลูกค้า และจุดเด่นจุดด้อยของคู่แข่ง และนำองค์ความรู้เรื่องการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมมาพัฒนาโครงการใหม่ สนับสนุนและประสานงานเรื่องการพัฒนาบุคลากรของมูลนิธิฯในเรื่องความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้เรื่องการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural…

Volunteer & Returnee Engagement Manager
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Volunteer & Returnee Engagement Manager

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Volunteer & Returnee Engagement Manager Job Description : กำหนดกลยุทธ์และพัฒนารูปแบบการบริหารความสัมพันธ์กับเครือข่ายอาสาสมัคร นักเรียนเก่า องค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ออกแบบแนวทางการจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มต่างๆ และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการบริหารความสัมพันธ์ รวมทั้งการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการบริหารความสัมพันธ์และการบริหารองค์กรภายใต้ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กรและสนับสนุนการทำงานของฝ่ายต่างๆ ด้วยการบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัคร นักเรียนเก่า องค์กรภาครัฐและเอกชน พัฒนากิจกรรมเพื่อบริหารความสัมพันธ์กับเครือข่ายอาสาสมัคร นักเรียนเก่า องค์กรภาครัฐและเอกชน…