มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ร่วมกับนักเรียนเก่าเอเอฟเอส ทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 20 ปี โครงการ Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study หรือ YES Program ขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ณ หอประชุมเอเอฟเอส ประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี โดยมี Ms. Gwendolyn J. Cardno อัครราชทูตที่ปรึกษา Mr. Dick Custin ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม Ms. Lydia Barraza ทูตฝ่ายวัฒนธรรม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และคุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ นางพนิดา เทพกาญจนา นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ นพ. เจริญ ปฏิภาณเทวา นางพยอม วลัยพัชรา และ ผศ. ดร. วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิฯ เข้าร่วมในงานนี้ด้วย

โครงการ Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study หรือ YES Program เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ได้ไปแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมยังประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 1 ปี โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้าง “ทูตเยาวชน” ที่มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความเสียสละ มีความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างของชาวอเมริกัน ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนเหล่านี้ที่จะกลายเป็นกำลังที่สำคัญของสังคมในอนาคต

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีของโครงการ YES นั้น ได้เปิดโอกาสให้กับเยาวชนเอเอฟเอสได้เข้าร่วมตั้งแต่ปี  พ.ศ 2549 และมีผู้เข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า 250 คน ซึ่งได้สร้างเสริมและพัฒนาเยาวชนไทย ให้มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความรู้และความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณค่าและมีคุณภาพของสังคม เฉกเช่นเดียวกับพันธกิจของเอเอฟเอส ประเทศไทย ที่ดำเนินมาตลอดกว่า 60 ปี คือ การมุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเยาวชนไทย ให้กลายเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคม เพื่อสร้างอย่างสันติสุขให้กับโลกได้อย่างยั่งยืน

โดยการจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 20 ปีของโครงการแล้ว ยังเป็นการสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้ทุน นักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบัน (YES Abroad) ครอบครัวอุปถัมภ์ และครู-อาจารย์ ซึ่งเป็นอาสาสมัครในการส่งเสริมและดูแลผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ได้รู้จักกัน รวมไปถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความประทับใจในระหว่างที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์โครงการต่าง ๆ อันจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างยั่งยืน