ในแต่ละปีมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ได้รณรงค์จัดหาทุนการศึกษาให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อสนับสนุน และเป็นการกระจายโอกาสให้เยาวชนที่สนใจใฝ่เรียน ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมกัน โดยแบ่งทุนการศึกษาเป็น 3 ประเภทดังนี้

ทุนมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เต็มจำนวน

เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ประสงค์จะขอรับทุนสามารถขอระเบียบการได้ที่ศูนย์ประสานงานเอเอฟเอสเขต และที่มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย

ทุนการศึกษาจากบริษัททั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ

เจ้าของทุนจะจ่ายเงินบริจาคสมทบทุนสำหรับผ่านการคัดเลือกให้กับมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทยโดยตรง ผู้มีสิทธิ์ขอทุนประเภทนี้ ต้องเป็นบุตร / ธิดาของเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานในหน่วยงานหรือบริษัทของเจ้าของทุนและ / หรือมีคุณสมบัติตามที่เจ้าของทุนกำหนด ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามทางมูลนิธิ และขอรายละเอียดได้จากเจ้าของทุน

ทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

เป็นทุนเต็มจำนวนให้แก่นักเรียนไทยมุสลิม ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดและผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชนมุสลิมกับชาวอเมริกัน ผู้ประสงค์จะขอรับทุนสามารถขอระเบียบการได้ที่ศูนย์ประสานงาน เอเอฟเอสเขต และที่มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย

Each year, AFS Foundation Thailand fundraises a considerable number of scholarships for our participants to support and to equally spread the opportunities for youngsters who have the heart to learn. The scholarships are categorised in three different types, as follow:

AFS Thailand Full Scholarship (AFS Full) 

Those eligible for the scholarships are students who perform well at school according to criteria set by AFS Foundation. Interested candidates may ask for scholarship application document at AFS Chapters and AFS Foundation Thailand.

Scholarships sponsored by agencies in government and public sectors in Thailand and from abroad.

Scholarship providers will deposit their funds directly with AFS Foundation Thailand. Those eligible for the scholarship must be immediate offsprings of the company or agency who provides the scholarship, and/or meets the requirement set by the scholarship provider. Interested candidates may inquire about the detail of each scholarship at the foundation, or from respected scholarship providers

Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study (KLYES)

Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study (KLYES) is a fully-funding scholarship for Muslim Thais whose qualifications meet the requirement set by the scholarship provider. The scholarship is given away particularly as part of an effort to bring out better understanding between the youngsters of muslim communities and the American youngster communities. Interested candidates may ask for scholarship application document at AFS Chapters and AFS Foundation Thailand.