What is AFS?

เอเอฟเอส คือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันอันจะส่งผลให้เกิดความรู้ ทักษะ และความเข้าใจที่จำเป็นต่อการอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้อย่างสันติสุขและเท่าเทียมกันตามพันธกิจหลักของเอเอฟเอส

โดยปัจจุบันเอเอฟเอสเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมทั้งระยะ 1 ปี และระยะสั้น มีทั้งส่งนักเรียนไทยไปมากกว่า 40 ประเทศและเปิดบ้านต้อนรับนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลก

23000006_1048373421970881_1059217754293881891_o

AFS Thailand History

จากการรวมตัวกันจัดตั้งศูนย์พยาบาล ภายใต้ชื่อ “American Field Service” โดยหนุ่มสาวชาวอเมริกันที่อยู่ ณ กรุงปารีส ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2457 ขยายสู่องค์กรแลกเปลี่ยนนักเรียนนานาชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 จนถึงปัจจุบัน “เอเอฟเอส” คือโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนานาชาติที่มีเครือข่ายนักเรียนแลกเปลี่ยนและเครือข่ายอาสาสมัคร ตลอดจนเป็นองค์กรแลกเปลี่ยนนักเรียนนานาชาติที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในโลก

Read more

Video about AFS

Ep2_School_ 3

AFS Mission

AFS Intercultural Programs is an international, voluntary, non-governmental, non-profit organization that provides intercultural learning opportunities to help people develop the knowledge, skills and understanding needed to create a more just and peaceful world.

S__40976406

Core Values

เอเอฟเอส ประเทศไทยมุ่งหวังในการพัฒนาคนให้พร้อมเป็นพลเมืองโลกในอนาคตอย่างมีคุณค่าผ่านรูปแบบของประสบการณ์การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมในระดับโลก เช่น โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เอเอฟเอสดำเนินการมาโดยตลอด 60 ปี และเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจของเอเอฟเอส ประเทศไทยให้สำเร็จตามเป้าหมาย จึงได้มีการกำหนดค่านิยมองค์กร (Core values) AFS THA 3 ประการ ประกอบด้วย

Teamwork : การทำงานเป็นทีม

Hospitality : การมีจิตบริการในการคิดและปฏิบัติต่อผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างน่าประทับใจ

Accountability : การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเป็นมืออาชีพโดยคำนึงถึงความสำเร็จของงานเป็นสำคัญ

AFS Network Strategy 2024-2028

THE WORLD HAS CHANGED BUT OUR IMPACT GOAL REMAINS MORE IMPORTANT THAN EVER

For the last few decades, the world has experienced increased interconnectedness, creating new opportunities for people to interact and collaborate globally through movement and digital innovation. At the same time, we are witnessing the rise of global inequities, political polarization and conflicts between cultures.

The AFS ambulance drivers returning from the Second World War understood the need for people to overcome the conflicts between cultures in order to build a just and peaceful world.

Today, we see more need than ever to help people develop the capacities and values needed to achieve a world that is not only more peaceful and just, but also more equitable and sustainable.

DEVELOPING ACTIVE GLOBAL CITIZENS BECOMES OUR CENTRAL IMPACT GOAL

And, more than ever, we believe that AFS is part of the solution by developing active global citizens of all ages through our

 • Exchange programs,
 • Education initiatives,
 • Volunteerism
 • Advocacy efforts.

To achieve our mission worldwide, we need to build a larger, more prepared, and more engaged community of interculturally competent active global citizens.

AFS defines active global citizens as people whose informed, compassionate, and ethical compass drives them to lead lives and make decisions that contribute to a more just, equitable, peaceful and sustainable world.

BECOMING AN ACTIVE GLOBAL CITIZEN TAKES A LIFETIME OF PRACTICE

Global citizenship education programs and offers are about helping individuals to gain or increase their ability in four areas of development crucial for active global citizenship:

 • Value and belong to a common and diverse world
 • Inquire critically about the world beyond immediate environments
 • Understand and relate to others across differences
 • Take action toward collective well-being

Through our programs, education initiatives, volunteerism and advocacy efforts, AFS helps create them.

Find out more about our Active Global Citizenship Framework.

AFS Partners

เรามีเครือข่ายเอเอฟเอสกว่า 60 ประเทศทั่วโลกที่ดำเนินงานและประสานงานร่วมกันในการดูแลผู้เข้าร่วมโครงการที่มีมากกว่า 12,000 คนต่อปี

รายชื่อประเทศ
893091_632204840138710_1020420649_o

AFS Volunteer

เอเอฟเอสมีอาสาสมัครเป็นกำลังสำคัญอยู่ทั่วโลกมากกว่า 50,000 คน และในประเทศไทยเรามีอาสาสมัครที่เข้มแข็งอยู่จำนวน 3,000 กว่าคนใน 82เอเอฟเอสเขต และ 16 ศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ที่ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย

รายชื่อเอเอฟเอสเขตและศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์
HF_1

Sending Programs

เอเอฟเอส ประเทศไทยมีส่งโครงการแลกเปลี่ยนมากมายทั้งสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย คุณครู นักการศึกษา และอาสาสมัคร อาทิเช่น

 • โครงการแลกเปลี่ยนระยะ 1 ปี
 • โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น
 • โครงการเรียนภาษาระยะสั้น
 • โครงการแลกเปลี่ยนสำหรับอาสาสมัครเอเอฟเอส
 • โครงการดูงานด้านการศึกษาสำหรับคุณครูและนักการศึกษา
 • โครงการพัฒนาอาสาสมัครเอเอฟเอสด้านการสอนภาษาอังกฤษ
สนใจเข้าร่วมโครงการ
20121521_987401361401421_3345741647769189352_o

Hosting Programs

เอเอฟเอส ประเทศไทยรับชาวต่างชาติเข้ามาพำนักในประเทศไทย ทั้งแบบนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย ครูผู้ช่วยสอน และอาสาสมัครจากประเทศต่างๆทั่วโลก โดยได้รับการต้อนรับอันอบอุ่นจากอาสาสมัครเอเอฟเอสและครอบครัวอุปถัมภ์หรือที่เรียกกันว่าโฮสแฟมิลี่ที่ร่วมกันสร้างประสบการณ์อันล้ำค่าให้กับผู้เข้าร่วมโครงการชาวต่างชาติตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการเอเอฟเอส

สนใจสมัครเป็นครอบครัวอุปถัมภ์
14444640_797806217027604_3603908656249334526_o

Scholarship

ในแต่ละปีมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ได้รณรงค์จัดหาทุนการศึกษาให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อสนับสนุน และเป็นการกระจายโอกาสให้เยาวชนที่สนใจใฝ่เรียน ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมกัน

ข้อมูลเรื่องทุน

AFS Alumni

ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี เอเอฟเอสมีนักเรียนเก่าที่ได้ออกไปเรียนรู้โลกกว้างแล้วนำประสบการณ์ต่างๆมากมายตลอดระยะเวลาที่ได้ไปใช้ชีวิตในต่างแดนมาปรับใช้ทั้งกับตัวเอง นักเรียนเก่าเอเอฟเอสหลายคนประสบความสำเร็จในด้านการศึกษา หน้าที่การงาน และการใช้ชีวิต โดยเรามีนักเรียนเก่าจำนวนมากกว่า 20,000 คนตั้งแต่ที่เราเริ่มมีการส่งผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 1962

ผลประเมินความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของผู้ปกครองและนักเรียนต่อการดำเนินงานของเอเอฟเอสนั้นอยู่ในระดับสูงมาโดยตลอด

ผลประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเอเอฟเอส

ช่องทางการติดต่อ

ท่านสามารถติดต่อเอเอฟเอสได้ที่

Website : http://afsthailand.org/

Facebook : https://www.facebook.com/afsthailandofficial/

Instagram : https://www.instagram.com/officialafsthailand/

Tiktok : https://www.tiktok.com/@afsthailandofficial

Tel : 02-5746197

E-mail: [email protected]

ติดต่อเจ้าหน้าที่