What is AFS?

เอเอฟเอส คือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันอันจะส่งผลให้เกิดความรู้ ทักษะ และความเข้าใจที่จำเป็นต่อการอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้อย่างสันติสุขและเท่าเทียมกันตามพันธกิจหลักของเอเอฟเอส

โดยปัจจุบันเอเอฟเอสเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมทั้งระยะ 1 ปี และระยะสั้น มีทั้งส่งนักเรียนไทยไปมากกว่า 40 ประเทศและเปิดบ้านต้อนรับนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลก

23000006_1048373421970881_1059217754293881891_o

AFS Thailand History

จากการรวมตัวกันจัดตั้งศูนย์พยาบาล ภายใต้ชื่อ “American Field Service” โดยหนุ่มสาวชาวอเมริกันที่อยู่ ณ กรุงปารีส ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2457 ขยายสู่องค์กรแลกเปลี่ยนนักเรียนนานาชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 จนถึงปัจจุบัน “เอเอฟเอส” คือโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนานาชาติที่มีเครือข่ายนักเรียนแลกเปลี่ยนและเครือข่ายอาสาสมัคร ตลอดจนเป็นองค์กรแลกเปลี่ยนนักเรียนนานาชาติที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในโลก

Read more

Video about AFS

Ep2_School_ 3

AFS Mission

AFS Intercultural Programs is an international, voluntary, non-governmental, non-profit organization that provides intercultural learning opportunities to help people develop the knowledge, skills and understanding needed to create a more just and peaceful world.

S__40976406

Core Values

เอเอฟเอส ประเทศไทยมุ่งหวังในการพัฒนาคนให้พร้อมเป็นพลเมืองโลกในอนาคตอย่างมีคุณค่าผ่านรูปแบบของประสบการณ์การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมในระดับโลก เช่น โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เอเอฟเอสดำเนินการมาโดยตลอด 60 ปี และเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจของเอเอฟเอส ประเทศไทยให้สำเร็จตามเป้าหมาย จึงได้มีการกำหนดค่านิยมองค์กร (Core values) AFS THA 3 ประการ ประกอบด้วย

Teamwork : การทำงานเป็นทีม

Hospitality : การมีจิตบริการในการคิดและปฏิบัติต่อผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างน่าประทับใจ

Accountability : การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเป็นมืออาชีพโดยคำนึงถึงความสำเร็จของงานเป็นสำคัญ

AFS Partners

เรามีเครือข่ายเอเอฟเอสกว่า 60 ประเทศทั่วโลกที่ดำเนินงานและประสานงานร่วมกันในการดูแลผู้เข้าร่วมโครงการที่มีมากกว่า 12,000 คนต่อปี

รายชื่อประเทศ
893091_632204840138710_1020420649_o

AFS Volunteer

เอเอฟเอสมีอาสาสมัครเป็นกำลังสำคัญอยู่ทั่วโลกมากกว่า 50,000 คน และในประเทศไทยเรามีอาสาสมัครที่เข้มแข็งอยู่จำนวน 3,000 กว่าคนใน 82เอเอฟเอสเขต และ 16 ศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ที่ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย

รายชื่อเอเอฟเอสเขตและศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์
HF_1

Sending Programs

เอเอฟเอส ประเทศไทยมีส่งโครงการแลกเปลี่ยนมากมายทั้งสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย คุณครู นักการศึกษา และอาสาสมัคร อาทิเช่น

  • โครงการแลกเปลี่ยนระยะ 1 ปี
  • โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น
  • โครงการเรียนภาษาระยะสั้น
  • โครงการแลกเปลี่ยนสำหรับอาสาสมัครเอเอฟเอส
  • โครงการดูงานด้านการศึกษาสำหรับคุณครูและนักการศึกษา
  • โครงการพัฒนาอาสาสมัครเอเอฟเอสด้านการสอนภาษาอังกฤษ
สนใจเข้าร่วมโครงการ
20121521_987401361401421_3345741647769189352_o

Hosting Programs

เอเอฟเอส ประเทศไทยรับชาวต่างชาติเข้ามาพำนักในประเทศไทย ทั้งแบบนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย ครูผู้ช่วยสอน และอาสาสมัครจากประเทศต่างๆทั่วโลก โดยได้รับการต้อนรับอันอบอุ่นจากอาสาสมัครเอเอฟเอสและครอบครัวอุปถัมภ์หรือที่เรียกกันว่าโฮสแฟมิลี่ที่ร่วมกันสร้างประสบการณ์อันล้ำค่าให้กับผู้เข้าร่วมโครงการชาวต่างชาติตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการเอเอฟเอส

สนใจสมัครเป็นครอบครัวอุปถัมภ์
14444640_797806217027604_3603908656249334526_o

Scholarship

ในแต่ละปีมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ได้รณรงค์จัดหาทุนการศึกษาให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อสนับสนุน และเป็นการกระจายโอกาสให้เยาวชนที่สนใจใฝ่เรียน ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมกัน

ข้อมูลเรื่องทุน

AFS Alumni

ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี เอเอฟเอสมีนักเรียนเก่าที่ได้ออกไปเรียนรู้โลกกว้างแล้วนำประสบการณ์ต่างๆมากมายตลอดระยะเวลาที่ได้ไปใช้ชีวิตในต่างแดนมาปรับใช้ทั้งกับตัวเอง นักเรียนเก่าเอเอฟเอสหลายคนประสบความสำเร็จในด้านการศึกษา หน้าที่การงาน และการใช้ชีวิต โดยเรามีนักเรียนเก่าจำนวนมากกว่า 20,000 คนตั้งแต่ที่เราเริ่มมีการส่งผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 1962

ผลประเมินความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของผู้ปกครองและนักเรียนต่อการดำเนินงานของเอเอฟเอสนั้นอยู่ในระดับสูงมาโดยตลอด

ผลประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเอเอฟเอส

ช่องทางการติดต่อ

ท่านสามารถติดต่อเอเอฟเอสได้ที่

Website : http://afsthailand.org/

Facebook : https://www.facebook.com/afsthailandofficial/

Instagram : https://www.instagram.com/officialafsthailand/

Tiktok : https://www.tiktok.com/@afsthailandofficial

Tel : 02-5746197

E-mail: [email protected]

ติดต่อเจ้าหน้าที่