AFS Thailand Privacy Policy Notice

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอเอฟเอส ประเทศไทย

(ฉบับปรับปรุงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565)


หลักการ

เอเอฟเอส ประเทศไทยตระหนักถึงการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณและการดูแลปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้เอเอฟเอสมาผ่านระบบที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของเอเอฟเอส พร้อมกันนี้เอเอฟเอสให้ความเคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณโดยยึดหลักการที่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก

เอเอฟเอส ประเทศไทยจึงมีการแจ้งให้ทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่ออธิบายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เอเอฟเอสเก็บรวบรวมการใช้ข้อมูลที่จะส่งผลประโยชน์ให้กับคุณ วัตถุประสงค์ที่เอเอฟเอสเปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลที่สามหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงสิทธิของคุณในการเข้าถึงข้อมูล นอกจากนี้เอเอฟเอสจะแจ้งให้ทราบถึงมาตรการในการดูแลและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลสำหรับการติดต่อเอเอฟเอส

AFS Online

เอเอฟเอสดำเนินการผ่านหลายเว็บไซต์ ซึ่งมีเว็บไซต์ที่เชื่อมระบบของเอเอฟเอสโดยตรงหรือผ่านเครือข่ายองค์กร (เช่น AFS-USA Inc.) หรือผ่านผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เพื่อการนำเสนอโครงการ กิจกรรม และคอร์สที่หลากหลาย ผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการ ดังนี้

เว็บไซต์ด้านบนนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เพื่อการดำเนินงานของเอเอฟเอสเท่านั้น เช่น การสอบถาม หรือการสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง หรือสมัครโปรแกรมออนไลน์ โดยในบางเว็บไซต์นั้นเป็นเว็บไซต์สาธารณะและบางเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ที่ใช้ระหว่างเครือข่ายเอเอฟเอสหรือตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎหมายของเอเอฟเอสเท่านั้น ในบางเว็บไซต์จะจำกัดสิทธิเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น เช่น อนุญาตให้เฉพาะผู้เข้าร่วมโครงการปัจจุบัน หรืออดีตผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น

การเก็บรวบรวมข้อมูล

เอเอฟเอสเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าเยี่ยมชมและผู้ใช้เว็บไซต์ของเอเอฟเอสที่เป็นผู้เข้าร่วมโครงการของเอเอฟเอส และจากบุคคลที่สาม หรือหน่วยงานที่ดำเนินการกับเอเอฟเอสในการให้บริการทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ตามความต้องการและความสนใจของผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ใช้รายอื่นๆ

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เอเอฟเอสเก็บรวบรวมนั้นอาจจะรวมไปถึงชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ วันเดือนปีเกิด เพศ ข้อมูลการศึกษา อาทิ เช่นโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่เรียน ระดับการศึกษา ปีที่จบการศึกษา สาขาวิชาที่เรียน ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์อาทิ เช่น Facebook, Twitter, Instagram, และ / หรือ LinkedIn รูปภาพหรือวิดีโอของคุณ สัญชาติ ข้อมูลในหนังสือเดินทาง ข้อมูลวีซ่า ข้อมูลเรื่องประกัน ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเอเอฟเอส (เช่นประเภทโครงการ ปีที่เข้าร่วม เป็นต้น) ข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลประวัติส่วนตัว CV หรือ Resume ภาษาที่สื่อสารได้ อาชีพปัจจุบัน ทักษะที่มี ประวัติทางการแพทย์ ข้อจำกัดในการบริโภค ข้อมูลเฉพาะบางประเภท เช่น ผลคะแนน ผลการประเมิน ผลรายงานความคืบหน้า ข้อมูลไลฟ์สไตล์ และข้อมูลอื่นๆที่มีผลต่อการขอให้มีการดูแลที่เป็นพิเศษ เช่น ข้อมูลสุขภาพที่ต้องขอให้มีการจัดการดูแลเฉพาะในเรื่องที่พัก เป็นต้น

เอเอฟเอสจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติการใช้งานเว็บไซต์ของเอเอฟเอส ประเภทของการสื่อสารที่คุณชอบ ข้อมูลการใช้บริการของเอเอฟเอส และข้อมูลการตอบในคำถามหรือแบบสอบถามที่จะไม่ระบุชื่อของคุณและเพื่อให้การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่รัดกุมยิ่งขึ้น เอเอฟเอสไม่แนะนำให้คุณให้ข้อมูลใดๆเกี่ยวกับบัตรเครดิตของคุณผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ถ้าทางเอเอฟเอสไม่ได้ร้องขอ เว้นแต่ในกรณีที่การขอข้อมูลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการของเอเอฟเอสเพื่อยืนยันการโอนเงินบนเว็บไซต์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

 

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย

เอเอฟเอสขอแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งได้มาจากการใช้เว็บไซต์ของเอเอฟเอสหรือผ่านการดำเนินการงานของเอเอฟเออส โดยเอเอฟเอสจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะเท่าที่จำเป็น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 • เพื่อการให้บริการของเอเอฟเอสทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เช่น การตอบคำถามของผู้ที่สนใจสมัครโครงการ การดำเนินการใบสมัคร การจัดสรรครอบครัวและโรงเรียนอุปถัมภ์ การดำเนินการและอำนวยความสะดวกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมโครงการในขณะที่เข้าร่วมโครงการ เช่น เรื่องประกันสุขภาพการเดินทาง บันทึกทางการแพทย์ของผู้เข้าร่วมโครงการจะถูกใช้เพื่อการปะเมินและตรวจสอบ และบริหารจัดการประกันสุขภาพการเดินทางที่ซื้อโดยเอเอฟเอส และผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดหา การดำเนินการในเรื่องของทุนต่างๆ การดำเนินการร่วมกับเอเอฟเอสในต่างประเทศ ผู้ให้ทุน และผู้ให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้องจนจบโครงการ
 • เพื่อการตลาดและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโดยเอเอฟเอส หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองจากเอเอฟเอส
 • เพื่อการดำเนินการในการขอทุน
 • เพื่อการดำเนินการในเรื่องงานวิจัย การทำแบบสอบถาม และการประเมินผลที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับคุณในการพัฒนาการบริการ ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพของเว็บไซต์ พัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารสำหรับกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ต่างๆ
 • เพื่อการสร้างสัมพันธ์กันระหว่างนักเรียนเก่าเอเอฟเอสและกิจกรรมต่างๆ และเพื่อการแจ้งให้คุณทราบถึงข่าวสารและกิจกรรมของเอเอฟเอส เช่น โครงการของเอเอฟเอส การประชุมของเอเอฟเอส สื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวการรับสมัครครอบครัวอุปถัมภ์และอาสาสมัคร การดำเนินงานของเอเอฟเอส เป็นต้น

เอเอฟเอสยังคงเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อการให้บริการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคุณสามารถยกเลิกการได้รับข้อมูลทางอีเมล วารสาร และแบบสำรวจหรือแบบประเมินของทางเอเอฟเอสได้ตลอดเวลา โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เอเอฟเอสตามขั้นตอน คุณมีสิทธิที่จะเลือกว่าจะให้ข้อมูลอะไรกับทางเอเอฟเอสหรือต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากทางเอเอฟเอสแบบไหนบ้าง แต่ทั้งนี้ขอให้พึงระวังว่าการใช้สิทธิดังกล่าวอาจทำให้การดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณมีผล เช่น การไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อจะทำให้เอเอฟเอสไม่สามารถดำเนินการเรื่องการสมัครเข้าร่วมโครงการของเอเอฟเอสได้

ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลของเอเอฟเอส และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น เอเอฟเอสมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับเอเอฟเอส ต่างประเทศและผู้ให้บริการอื่นๆภายใต้กรอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งทางเอเอฟเอสจะไม่ขาย ให้เช่า หรือให้ข้อมูลในรูปแบบเอกสารของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามหรือหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการงาน เช่นเอเอฟเอสจะให้ข้อมูลกับเครือข่ายของเอเอฟเอสเพื่อการดำเนินการหาครอบครัวหรือโรงเรียนอุปถัมภ์ให้กับคุณเท่านั้น รวมไปถึงเอเอฟเอสจะดำเนินการให้เกิดความมั่นใจว่าบุคคลที่สามหรือหน่วยงานดังกล่าวจะเปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินการของเอเอฟเอสเท่านั้น

นอกจากนี้ เอเอฟเอสจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนี้

 • เมื่อเอเอฟเอสได้รับความยินยอมจากคุณให้ดำเนินการ
 • เมื่อมีความจำเป็นที่ต้องเปิดเผยเพื่อการให้บริการแก่คุณ เช่น การเสนอโครงการเอเอฟเอสหรือการสมัครเป็นอาสาสมัคร หรือการส่งเสริมการขาย
 • เมื่อบริษัทหรือผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องดำเนินการในนามของเอเอฟเอสที่ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การดำเนินการด้านธุรกรรม และบัตรเครดิต การบริการช่วยเหลือลูกค้า การทำการวิจัยการตลาดหรือบริการการจัดการฐานข้อมูล
 • เมื่อมีงานที่เอเอฟเอสดำเนินการร่วมกับบริษัทหรือหน่วยงานอื่น
 • เมื่อมีความจำเป็นให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฏหมาย
 • เมื่อมีความจำเป็นฉุกเฉินเช่นเพื่อป้องกันหรือระงับสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิต สุขภาพ หรือทรัพย์สิน

เมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลข้างต้น เอเอฟเอสจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลนี้เท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการโดยเฉพาะเท่านั้นและรวมไปถึงจำกัดการเข้าถึงของข้อมูลของบุคคลที่สามหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย

ทั้งนี้ เอเอฟเอสจะมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ของเอเอฟเอส เพื่อให้สามารถสร้างประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน วิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการงานวิจัย จัดระเบียบเว็บไซต์ และพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์ของเอเอฟเอสเท่านั้น

สิทธิของเจ้าของข้อมูล
 1. คุณสามารถขอตรวจดูข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้ โดยแจ้งให้ทางเอเอฟเอสทราบ
 2.  คุณสามารถขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้ โดยแจ้งให้ทางเอเอฟเอสทราบ
 3. คุณสามารถระงับการใช้ เปิดเผย หรือเพิกถอนความยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ไม่กระทบกับการดำเนินการต่างๆได้ โดยแจ้งให้เอเอฟเอสทราบ

ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางเอเอฟเอสจะขอให้คุณแสดงหลักฐานความเป็นเจ้าของข้อมูล และการทำเรื่องขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่สามารถกระทำผ่านโทรศัพท์ได้ หากคุณต้องการให้ทางเอเอฟเอสลบ ระงับ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทางเอเอฟเอสจะดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กฎหมายบัญญัติไว้

หากคุณต้องการติดต่อเอเอฟเอส ขอให้ดูในหัวข้อ “ข้อมูลการติดต่อ”

มาตรการในการรักษาข้อมูล

ในฐานะที่เอเอฟเอสเป็นองค์กรระหว่างประเทศ เอเอฟเอสดำเนินการให้บริการในทุกที่ที่คุณอยู่ ในการนี้เอเอฟเอสมีระบบฐานข้อมูลส่วนกลางที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในประเทศสหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์  และอาจรวมถึงสถานที่อื่นในกรณีที่มีความจำเป็น โดยฐานข้อมูลดังกล่าวจะมีระบบการเข้าถึงที่เข้มงวด ซึ่งสามารถเข้าถึงได้เฉพาะพนักงานของเอเอฟเอส ที่ปรึกษา ผู้ให้บริการ และอาสาสมัครที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกิจกรรมและการบริหารงานของโครงการเอเอฟเอสเท่านั้น ขั้นตอนโดยทั่วไปของการดำเนินการนั้นทางเอเอฟเอสจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับเอเอฟเอสในเครือข่าย องค์กรที่เกี่ยวข้อง ศูนย์ข้อมูลส่วนกลางหรือผู้ให้บริการที่ดำเนินการนอกประเทศไทย และในขั้นตอนที่คุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้เอเอฟเอสนั้น คุณได้ยินยอมให้เอเอฟเอสทำการเปิดเผยและประมวลผลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว แม้ว่ากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันออกไป แต่ขอให้มั่นใจว่าเอเอฟเอสจะดำเนินการอย่างระมัดระวังในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายบัญญัติ

เอเอฟเอสคำนึงถึงความสำคัญของระบบรักษาข้อมูลเป็นอย่างดี โดยเอเอฟเอสจะคอยทบทวนและพัฒนามาตรการและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยในส่วนนี้เป็นประจำทั้งในเชิงเทคนิค กายภาพและการเคลื่อนย้ายข้อมูล เว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์ของเอเอฟเอสนั้นมีมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหล การสูญหาย การใช้ผิดวัตถุประสงค์ การเข้าถึงแบบไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย หรือการแก้ไขภายใต้ความควบคุมดูแลของเอเอฟเอส เอเอฟเอสปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยขั้นตอนที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมรหัสผ่าน การตั้งระดับการเข้ารหัสสูงถึง 256 บิต หรือการเข้ารหัสที่ซับซ้อนตามมาตรฐานทั่วไปในปัจจุบันที่รับรองโดย Digicert Inc. ทำให้เอเอฟเอสสามารถใช้ Secure Sockets Layer ที่เป็นระบบการเข้ารหัสข้อมูลที่จะป้องกันข้อมูลของคุณจากการถูกแฮกระหว่างการส่งข้อมูล เอเอฟเอสยังดำเนินการติดตั้ง Firewall ระบบการตรวจสอบการบุกรุก และโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่มีการอัพเดตและตรวจสอบความผิดปกติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

ส่วนตัวอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์นั้นถูกดูแลและตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมงในสถานที่ที่เตรียมความพร้อมเรื่องระบบไฟฟ้า การควบคุมอุณหภูมิ และมาตรการควบคุมเพลิงในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการทำงานของอุปกรณ์จะไม่สะดุด และเจ้าหน้าที่ด้าน IT จะควบคุมการเข้าถึงของรหัสได้จากทุกที่เพื่อให้สามารถป้องกันการแอบเข้าถึงข้อมูลได้ การเข้าถึงข้อมูลนั้นจะถูกกำหนดด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเฉพาะตัวและผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ผู้ใช้ทุกคนจะเข้าใจและยืนยันรับทราบในข้อตกลงที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นความลับ และจะเลือกใช้ข้อมูลในส่วนที่จำเป็นเท่านั้น โดยข้อตกลงนี้จะมีส่งเตือนไปยังผู้ใช้ในทุกๆ ปี

นโยบายการใช้ Cookies

เอเอฟเอสจะใช้ cookie, invisible pixels, และ  web beacons ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณขณะที่คุณเข้าเว็บไซต์ของเอเอฟเอส Cookies คือข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต (อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของท่าน) โดยที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง คล้ายกับหน่วยความจำของหน้าเว็บ ดังนั้น AFS cookies ไม่ได้ถูกสร้างมาทำลายข้อมูลของคุณหรือดูข้อมูลอื่นของคุณได้

AFS cookies จะช่วยเอเอฟเอสในการให้บริการคุณทางออนไลน์ดังนี้

 • ช่วยจดจำ User และ password ของคุณในการเข้าถึงในครั้งหน้าให้เกิดความรวดเร็วและง่ายขึ้น
 • ช่วยให้คุณเข้าถึงเนื้อหาที่เหมาะสม
 • ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่ต้องการ
 • ช่วยให้เอเอฟเอสสามารถสื่อสารกับคุณในสิ่งที่คุณต้องการหรือสนใจ

AFS Cookies ถูกสร้างเฉพาะเว็บไซต์ของเอเอฟเอสเท่านั้น โดยจะไม่ติดตามคุณไปที่อื่นหลังจากคุณออกจากเว็บไซต์ของเอเอฟเอสไปแล้ว เอเอฟเอสใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวิเคราะห์เพื่อที่จะสามารถให้บริการคุณได้ดียิ่งขึ้นและช่วยให้คุณหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นเท่านั้น

ทั้งนี้คุณอาจเข้าถึง Cookies ของบุคคลที่สาม ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของเอเอฟเอส เช่น Google Analytics, Google Analytics 4, Google tag manager, Salesforce, Pardot, WordPress, Addthis, Mailchimp, Hotjar, Telligent Analytics, Ustream, Vimeo, YouTube, Facebook, Facebook social plugins, Facebook pixel, Instagram, Twitter, Squarespace, Bridge, Amazon AWS, cloudflare และ AWS Cloudfront เป็นต้น ซึ่งนโยบาย Cookies ของกลุ่มดังกล่าวไม่ได้อยู่ในส่วนความรับผิดชอบของเอเอฟเอส ข้อมูลที่เว็บไซต์ส่วนใหญ่จะรวบรวมคือ Internet protocal (IP) address, ชนิดของบราวเซอร์, Internet service provider (ISP), ข้อมูลการเข้าหน้าเพจ ระบบการดำเนินการ วันและเวลาในการเข้า และข้อมูลในการคลิก โดยเอเอฟเอสจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม การจัดการเว็บไซต์ การตรวจสอบการเคลื่อนไหวของผู้ใช้เว็บไซต์ในแต่ละหน้า และเพื่อรวบรวมข้อมูลจำนวนผู้เข้าชมโดยรวมเท่านั้น ไม่ได้มีการระบุเป็นรายบุคคล

ในข้อความของอีเมลจากเอเอฟเอสนั้น อาจจะมีการเชื่อมไปยังเนื้อหาของเว็บไซต์ เมื่อคุณเลือกเข้าช่องทางดังกล่าวเอเอฟเอสจะเก็บข้อมูลการเข้าเพื่อบันทึกความสนใจส่วนตัวของผู้ใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาการสื่อสารของเอเอฟเอสให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากคุณไม่ต้องการให้มีการเก็บข้อมูล คุณสามารถเลือกที่จะไม่เลือกเข้าลิงก์ที่มีในอีเมลได้ นอกจากนี้เอเอฟเอสยังใช้ pixel tags เพื่อการติดตามว่าหน้าเว็บไซต์ไหนที่มีคนเข้าเยี่ยมชมบ้างหรือวัดประสิทธิภาพการทำงานของระบบการค้นหาบนเว็บไซต์ของเอเอฟเอส Pixel tags จะทำให้เอเอฟเอสสามารถทราบได้ว่าอีเมลใดถูกเปิดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลที่เอเอฟเอสส่งไปเป็นประโยชน์กับคุณ

หากคุณไม่ต้องการให้มีการใช้ cookies คุณสามารถปรับตั้งค่าการรับ cookies ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของบราวเซอร์ที่คุณใช้ว่าจะเลือกยอมรับหรือปฏิเสธ cookies ทีละอันหรือปฏิเสธทั้งหมดเลย อนึ่งการปฏิเสธ cookies นั้นจะมีผลในการดำเนินการบางอย่างบนเว็บไซต์ได้เนื่องจากเว็บไซต์ไม่สามารถจดจำประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ของเอเอฟเอสได้

เอเอฟเอสยังใช้ invisible pixels หรือที่เรียกว่า web beacons ในการนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ โดยข้อมูลจะถูกนำมาประมวลผลในแบบโดยรวมสรุปไม่ได้มีการระบุข้อมูลส่วนบุคคลเป็นรายบุคคล เอเอฟเอสจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการพัฒนาโปรแกรมและเนื้อหาของเอเอฟเอสเท่านั้น

 

เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เอเอฟเอสอาจนำเสนอเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของเอเอฟเอสเพื่อข้อมูลที่ทางคุณต้องการ ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวจะอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเอเอฟเอสในแง่ของเนื้อหาหรือข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์นั้นๆ ซึ่งรวมไปถึงการโฆษณาและกิจกรรมเพื่อการตลาด ทางเอเอฟเอสไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม นั้นจะมีนโยบาย มาตรการหรือขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นของตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับของทางเอเอฟเอส เอเอฟเอสขอแนะนำให้คุณศึกษาข้อมูลดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ให้ละเอียดก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เอเอฟเอสจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติในการเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผย (รวมทั้งวิธีปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล) ของบริษัทอื่นเช่น Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM หรือผู้พัฒนา app ผู้ให้บริการ app ผู้ให้บริการพื้นที่สังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการ ผู้ให้บริการไร้สาย หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านเปิดเผยให้บริษัทอื่นทราบ ผ่าน Applications หรือหน้าสื่อสังคมออนไลน์ของเอเอฟเอส

เอเอฟเอสในแต่ละประเทศมีหน้าที่รับผิดชอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของแต่ละประเทศซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศขึ้นอยู่กับนโยบายและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศนั้นๆ เพราะฉะนั้นขอให้ศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอเอฟเอส ประเทศนั้นๆ

 

การปรับปรุงและทบทวนนโยบาย

เอเอฟเอสจะทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหรือจำเป็น

กรณีเจ้าของข้อมูลเป็นผู้เยาว์หรืออายุต่ำกว่า 13

เอเอฟเอสจะไม่เก็บข้อมูลของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี แม้ว่าเอเอฟเอสไม่สามารถระบุอายุของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ของเอเอฟเอสได้ แต่หากเอเอฟเอสพบว่าเจ้าของข้อมูลมีอายุต่ำกว่า 13 ปีเอเอฟเอสจะดำเนินการลบข้อมูลโดยทันที แต่ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุเกิน 13 ปีแต่ต่ำกว่า 20 ปีทางเอเอฟเอสจะดำเนินการขออนุญาตจากผู้ปกครองตามกฎหมาย

 

ข้อมูลการติดต่อ

คุณสามารถติดต่อเอเอฟเอสเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ที่

E-mail: [email protected]

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ปิยวรรณ ศรีสหะ

ที่อยู่: มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – นานาชาติ

31 หมู่ที่ 9 ถนนประชาชื่น ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เบอร์โทรศัพท์ 02-5746197 (อัตโนมัติ 11 คู่สาย)