AFS Intercultural Programs Thailand                                                              

Position: Intercultural Learning Solutions Development Officer (สัญญาจ้างกำหนดระยะเวลา 1 ปี)

Job Description :

 1. วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ความต้องการของลูกค้า และจุดเด่นจุดด้อยของคู่แข่ง และนำองค์ความรู้เรื่องการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในการแสวงหาและพัฒนาต่อยอดโครงการใหม่ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร
 2. รับผิดชอบการพัฒนาโครงการใหม่ นำเสนอและให้คำแนะนำรายละเอียดข้อมูลโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง ตลอดจนดูแลผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศอุปถัมภ์ และประสานงานกับผู้ปกครอง เอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ในกรณีต่าง ๆ ตลอดทั้งโครงการ
 3. พัฒนาข้อเสนอหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับหน่วยงานภายนอกตามความต้องการทั้งในรูปแบบ
  Public training และ in-house training และจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้เรื่องการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (Intercultural Learning) ให้หน่วยงานภายนอก
 4. สนับสนุนการทำงาน ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา การพัฒนาบุคลากร แก่ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
  การนำองค์ความรู้เรื่องการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (Intercultural Learning) ไปใช้ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร
 5. ติดต่อประสานงาน ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา ติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ แก่ฝ่ายต่าง ๆ
  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการใหม่ตามระยะเวลาที่กำหนด
 6. รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ
 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification :

 1. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีทักษะในการพูด-เขียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี – ดีมาก
 4. มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจ สามารถอ่านและวิเคราะห์งบการเงินได้
 5. มีความรู้เรื่องการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
 6. มีทักษะการบริหาร การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยความรอบคอบ
 7. มีทักษะในด้านการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การนำเสนอการขาย
 8. มีจิตใจรักในงานด้านบริการ บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี
 9. สามารถทำงานเป็นทีม หรือทำงานกับผู้คนที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น
 10. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 11. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

เงินเดือน : ตามตกลง โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ : ประกันสุขภาพกลุ่ม, ประกันสังคม และอื่นๆ

หากท่านสนใจร่วมงานกับเรา กรุณาส่งประวัติสมัครงาน และรูปถ่าย พร้อมตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

มาที่ E–mail : [email protected]

เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 21 เมษายน 2566

วันสัมภาษณ์ : จะประกาศในภายหลังผ่านทาง E-mail ของผู้สมัคร

 

ติดต่อเรา

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Email : tha.hr@afs.org

โทรศัพท์ : 02–574-6197 ต่อ 802

คุณนก : 065-618-6692