Hiring _Program Development Internship_20221219
Job Opportunities, News

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Program Development

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Program Development Internship Job Description : สรรหาและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เตรียมเอกสารในแต่ละขั้นตอนสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ จัดทำค่ายและกิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย Qualification : มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน มีทักษะด้านการสื่อสาร และจิตใจรักในงานด้านบริการ มีเข้าใจในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Excel,…

Hiring _Sending Internship_20221219
Job Opportunities, News

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Sending Internship

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Internship : Sending Job Description : ดูแลเรื่องใบสมัครนานาชาติผู้เข้าร่วมโครงการ ดูแลเรื่องกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมและอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการก่อนการเดินทาง ดูแลเรื่องวีซ่าของผู้เข้าร่วมโครงการ ดูแลเรื่องการเดินทางของผู้เข้าร่วมโครงการ ดูแลผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างเข้าร่วมโครงการ รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย Qualification : มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งฟัง พูด…

Hiring _RMD Internship_20221219
Job Opportunities, News

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Relationship Management Internship

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Relationship Management Internship Job Description : ประสานงานและปฏิบัติงาน บริหารความสัมพันธ์กับอาสาสมัคร และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาระบบการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่กำหนดเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้กับทั้งกลุ่มต่าง ๆ และองค์กร ดูแล ปรับปรุง และอัพเดทข้อมูลอาสาสมัครในฐานข้อมูล Global Link อัพเดทฐานข้อมูลเขต และศูนย์ ใน Google map สนับสนุนการทำงาน ให้ความร่วมมือ…

Hiring_Communication Officer_20221123 (WEB)
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Communication Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Communication Officer (เจ้าหน้าที่ประจำ) Job Description : จัดทำแผนประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน และส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร (Brand) ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดการรับรู้ (Awareness) และเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเป้าหมาย โดยสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรและความเป็นไปของตลาดธุรกิจการศึกษา สร้างสรรค์สื่อ (Content) และข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งในรูปแบบของ Online และ Offline เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร…

Hiring_ICL Officer_20221101 (WEB)
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง ICL Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: ICL Officer (เจ้าหน้าที่ประจำ) Job Description : ศึกษา วิเคราะห์ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับองค์กร และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ติดต่อประสานงาน และติดตามการดำเนินงานกิจกรรมค่ายให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนด วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ความต้องการของลูกค้า และจุดเด่นจุดด้อยของคู่แข่ง และนำองค์ความรู้เรื่องการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมมาพัฒนาโครงการใหม่ ให้คำปรึกษา และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมค่าย สนับสนุนการทำงาน ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำองค์ความรู้เรื่องการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (Intercultural Learning)…

Volunteer & Returnee Engagement Manager
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Volunteer & Returnee Engagement Manager

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Volunteer & Returnee Engagement Manager Job Description : กำหนดกลยุทธ์และพัฒนารูปแบบการบริหารความสัมพันธ์กับเครือข่ายอาสาสมัคร นักเรียนเก่า องค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ออกแบบแนวทางการจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มต่างๆ และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการบริหารความสัมพันธ์ รวมทั้งการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการบริหารความสัมพันธ์และการบริหารองค์กรภายใต้ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กรและสนับสนุนการทำงานของฝ่ายต่างๆ ด้วยการบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัคร นักเรียนเก่า องค์กรภาครัฐและเอกชน พัฒนากิจกรรมเพื่อบริหารความสัมพันธ์กับเครือข่ายอาสาสมัคร นักเรียนเก่า องค์กรภาครัฐและเอกชน…

Multimedia Designer (2)
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Multimedia Designer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Multimedia Designer  Job Description : ผลิตชิ้นงานออกแบบเพื่อใช้ในสื่อโฆษณาขององค์กร ทั้งในรูปแบบของสื่อออนไลน์, Motion Graphic และสื่อวีดีโอ รวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด คิดวิเคราะห์แคมเปญต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานออกแบบในแต่ละแคมเปญได้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีเอกลักษณ์ รวมไปถึงควบคุมดูแลชิ้นงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม Corporate Identity (CI) ขององค์กร…

Hiring _hosting
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Hosting Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Hosting Officer (เจ้าหน้าที่ประจำ) Job Description : เตรียมเอกสารและดูแลประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศในการจัดทำเอกสารประกอบการตรวจลงตราสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ และการแจ้งเข้าที่พักอาศัย (Visa) วางแผนและประสานงานการใช้สถานที่ ยานพาหนะ และการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม (Logistic) ดูแลและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างโครงการ (Support) ประชาสัมพันธ์โครงการอุปถัมภ์ นำเสนอข้อมูล/เตรียมความพร้อมและขยายฐานการรับอุปถัมภ์ไปยังครอบครัวอุปถัมภ์ โรงเรียนอุปถัมภ์ และสถานที่ฝึกงาน รวมถึงการสานสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ (Promotion) วางแผนกิจกรรม ประสานงานนักเรียนเก่า และทำหน้าที่วิทยากรที่ได้รับมอบหมาย…

hiring_sending officer_20221003
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Sending Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Sending Officer Job Description : ดูแลผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศอุปถัมภ์และประสานงานกับผู้ปกครองเอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ในกรณีต่าง ๆ ดูแลแบบอนุญาตต่างๆ การเบิกจ่าย Residence permit ของผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างการเข้าร่วมโครงการในประเทศอุปถัมภ์ ช่วยเหลือประสานงานการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศ Post Orientation เช่น ส่งเมลแจ้งทำเอกสารก่อนจบโครงการและกำหนดการประชุมปัจฉิมนิเทศ จัดทำหนังสือส่งตัวกลับเข้าเรียนในไทย ทำประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจนจบ ช่วยประสานงานค่ายเตรียมความความพร้อมออนไลน์ จัดค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ สนับสนุนงานด้านอื่นๆในฝ่าย…