มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) และศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดราชโอรส ร่วมกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จัดบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมะ ณ วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติจากประเทศอิตาลี จำนวน 2 ราย ได้แก่ Mr. Naby Faye นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และ Ms. Lucia Alessandra Benassi นักเรียนโรงเรียนศึกษานารี
โดยมีคุณนพพล องค์ยลธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ นายอาทิตย์ จิตรมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้ประสานงานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์โรงเรียนวัดราชโอรส พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี คุณครูที่ปรึกษาของผู้เข้าร่วมโครงการ และครอบครัวอัคคะเมธี ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมด้วย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566
ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่มีมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังได้เรียนรู้หลักธรรมของพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ โดยมูลนิธิฯ ขออนุโมธนาบุญในกิจกรรมครั้งนี้