hiring_sending officer_20221003
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Sending Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Sending Officer Job Description : ดูแลผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศอุปถัมภ์และประสานงานกับผู้ปกครองเอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ในกรณีต่าง ๆ ดูแลแบบอนุญาตต่างๆ การเบิกจ่าย Residence permit ของผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างการเข้าร่วมโครงการในประเทศอุปถัมภ์ ช่วยเหลือประสานงานการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศ Post Orientation เช่น ส่งเมลแจ้งทำเอกสารก่อนจบโครงการและกำหนดการประชุมปัจฉิมนิเทศ จัดทำหนังสือส่งตัวกลับเข้าเรียนในไทย ทำประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจนจบ ช่วยประสานงานค่ายเตรียมความความพร้อมออนไลน์ จัดค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ สนับสนุนงานด้านอื่นๆในฝ่าย…

PHOTO_110
Events, News

เอเอฟเอส ประเทศไทย จัดงานครบรอบ 60 ปี แสดงวิสัยทัศน์ก้าวใหม่ในการพัฒนาพลเมืองโลก

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จัดงานครบรอบ 60 ปีมูลนิธิฯ ภายในธีม “Global Citizenship for the Future” โดยมีคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมทั้งคณะกรรมการมูลนิธิฯ เอกอัครราชทูต อาสาสมัคร ครอบครัวอุปถัมถ์ นักเรียนเก่า เจ้่าหน้าที่ และหน่วยงานพันธมิตร เข้าร่วม ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เมื่อวันที่…

Sending Officer
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Sending Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Sending Officer Job Description : ดูแล ติดตาม ตรวจสอบใบสมัครนานาชาติเพื่อส่งให้ประเทศอุปถัมภ์ตามกำหนด ประสานงานกับเอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ ผู้ปกครอง และนักเรียนเกี่ยวกับใบสมัครนานาชาติเอกสารที่จำเป็นก่อนการเดินทาง พร้อมแจ้งเรียนหลักสูตรภาษาออนไลน์จากประเทศอุปถัมภ์ จัดทําคําแนะนําการทําเอกสาร เพื่อส่งข้อมูลให้ผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป จัดประชุมดําเนินการแนะนำการทำใบสมัครนานาชาติให้แก่ผู้กครองและนักเรียนผ่าน Zoom call ดูแลระบบข้อมูลครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนอุปถัมภ์ ประสานงานระหว่างประเทศอุปถัมภ์ ผู้ปกครองและนักเรียนในเรื่องครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนอุปถัมภ์ ดูแลจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ELTiS ตรวจข้อสอบ สรุปยอดผู้ที่สอบผ่านและไม่ผ่าน…

S__2105367
News

เอเอฟเอส ประเทศไทย ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ร่วมลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี ผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย พร้อมด้วย นางสายพิณ กุลนพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี นายนพพล องค์ยลธรรม รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ นายเพรียวพันธ์ คชพลายุกต์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล นายธนน…

Volunteer & Returnee Engagement Manager
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Volunteer & Returnee Engagement Manager

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Volunteer & Returnee Engagement Manager Job Description : กำหนดกลยุทธ์และพัฒนารูปแบบการบริหารความสัมพันธ์กับเครือข่ายอาสาสมัคร นักเรียนเก่า องค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ออกแบบแนวทางการจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มต่างๆ และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการบริหารความสัมพันธ์ รวมทั้งการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการบริหารความสัมพันธ์และการบริหารองค์กรภายใต้ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กรและสนับสนุนการทำงานของฝ่ายต่างๆ ด้วยการบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัคร นักเรียนเก่า องค์กรภาครัฐและเอกชน พัฒนากิจกรรมเพื่อบริหารความสัมพันธ์กับเครือข่ายอาสาสมัคร นักเรียนเก่า องค์กรภาครัฐและเอกชน…

Sending Manager
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Sending Manager

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Sending Manager Job Description : ดูแลติดตามงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศอุปถัมภ์ทุกโครงการ จนกระทั่งเดินทางกลับประเทศไทย เช่น ประสานงานกับเอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ ผู้ปกครอง อาสาสมัคร รวมถึงหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือแก้ไขกรณีที่เกิดขึ้นกับนักเรียน จัดปัจฉิมนิเทศเมื่อผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางกลับจากการเข้าร่วมโครงการ รวบรวมการประเมินโครงการจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ปกครอง (Customer Service Evaluation) เป็นต้น ดูแลรับผิดชอบการจัดค่ายเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกโครงการ เช่น วางแผนกิจกรรมประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดหาสถานที่…

Support Officer
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Support Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Support Officer (สัญญาจ้างกำหนดระยะเวลา 1 ปี) Job Description : ดูแล และแก้ไข้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการนานาชาติ โดยประสานกับผู้เข้าร่วมโครงการอาสาสมัคร ครอบครัวอุปถัมภ์ และหน่วยงานในต่างประเทศ ตรวจสอบ และพิจารณาใบสมัครผู้เข้าร่วมโครงการนานาชาติ ประสานงานการจัดสรร และบันทึกข้อมูลการรับอุปถัมภ์ผู้เข้าร่วมโครงการนานาชาติ ติดต่อประสานงานและช่วยดำเนินกิจกรรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกค่ายของผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างเข้าร่วมโครงการ ติดตามการจัดทำรายงานประจำเดือน…

DSC00096
AFS Volunteer, News

พิธีเปิดศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์แห่งที่ 16 ณ โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) นำโดย ผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่ นางสาวธนพร จงเจริญศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ทำพิธีเปิดศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์แห่งที่ 16 ณ โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย โดยมี ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี และดร.ปราณี จันทราราชัย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นตัวแทนในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565…

Trafs meeting with Chairman_20220616
News

สมาคมนักเรียนเก่าเอเอฟเอส ประเทศไทย (TRAFS) เข้าพบประธานกรรมการมูลนิธิฯ

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 สมาคมนักเรียนเก่าเอเอฟเอส ประเทศไทย (TRAFS) นำโดยคุณอดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมฯ และนักเรียนเก่าเอเอฟเอส รุ่นที่ 20 ประเทศสหรัฐอเมริกา และนิวซีแลนด์ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) คุณพยอม วลัยพัชรา กรรมการ และผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิฯ เพื่อหารือถึงความร่วมมือในการสร้างสรรค์กิจกรรมระหว่างนักเรียนเก่าเอเอฟเอส ประเทศไทย นักเรียนปัจจุบัน…