เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) เปิดศูนย์ประสานงานเอเอฟเอส เขตกรุงเทพฯ พระนคร และประชุมเชิงปฎิบัติการโรงเรียนเครือข่าย ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ภายใต้การทำงานร่วมกับ 23 โรงเรียนเครือข่าย เพื่อสานต่อภารกิจสำคัญในการพัฒนาพลเมืองโลก เพิ่มโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมใหม่ โดยปัจจุบันมูลนิธิเอเอฟเอสมีศูนย์ประสานงานเอเอฟเอสเขตเพื่อการรับสมัครและสอบคัดเลือกทั่วประเทศถึง 81 เขต

เอเอฟเอสได้ตระหนักและให้ความสำคัญและได้พัฒนาโครงการต่าง ๆ ตามแนวทางการศึกษา “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจไปแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมหลากหลายโครงการ สำหรับผู้ปกครองและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาทักษะความฉลาดทางวัฒนธรรม ผ่านโครงการต่าง ๆ ของเอเอฟเอส ประเทศไทย