Hiring _intern rmd
Job Opportunities, News

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Relationship Management Internship

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Internship : Relationship Management Job Description : ประสานงานและปฏิบัติงาน บริหารความสัมพันธ์กับอาสาสมัคร และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาระบบการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่กำหนดเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้กับทั้งกลุ่มต่าง ๆ และองค์กร ดูแล ปรับปรุง และอัพเดทข้อมูลอาสาสมัครในฐานข้อมูลของเอเอฟเอส อัพเดทฐานข้อมูลเขต และศูนย์ ใน Google maps สนับสนุน ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ…

Hiring _hosting mng
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Hosting Manager

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Hosting Manager (เจ้าหน้าที่ประจำ) Job Description : ประชาสัมพันธ์โครงการอุปถัมภ์กับเครือข่ายประเทศต่าง ๆ และเยาวชนนานาชาติผ่านทางสื่อออนไลน์ รวมถึงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์โครงการอุปถัมภ์ และขยายฐานการรับอุปถัมภ์ไปยังครอบครัวอุปถัมภ์ โรงเรียนอุปถัมภ์ และสถานที่ฝึกงาน รวมถึงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ และการสานสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ รับผิดชอบงานดูแลผู้เข้าร่วมโครงการจากต่างประเทศทุกโครงการ ดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการทุกโครงการ วางแผนและทำหน้าที่วิทยากร ประชุม อบรม ปฐมนิเทศ…

Hiring _ads
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Advertising Media & Graphic Design

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Advertising Media & Graphic Design (สัญญาจ้างกำหนดระยะเวลา 3 เดือน) Job Description : ประสานงาน วางเเผน ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในสื่อโฆษณาขององค์กร ทั้งในรูปแบบของสื่อออนไลน์ Motion Graphic และสื่อวีดีโอ รวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด…

Hiring _participant
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Participant Support Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Participant Support Officer (สัญญาจ้างกำหนดระยะเวลา 1 ปี) Job Description : ทำหน้าที่ดูแลผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น โดยประสานงานกับผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ปกครอง และเอเอฟเอส ประเทศอุปถัมภ์ในกรณีต่าง ๆ ทำหน้าที่ดูแลการจัดทำ International application เพื่อส่งให้เอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ภายในเวลาที่กำหนด ทำหน้าที่ดูแลงานข้อมูลครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนอุปถัมภ์ และข้อมูลกิจกรรมในประเทศอุปถัมภ์ ทำหน้าที่ดูแลงาน Visa ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับวีซ่าตามกำหนดการเดินทาง…

Hiring _โสต
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์และอาคาร

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์และอาคาร (สัญญาจ้างกำหนดระยะเวลา 1 ปี) Job Description : รับผิดชอบงานด้านการสนับสนุนคอมพิวเตอร์ – โน๊ตบุ๊ค – โปรแกรม ของพนักงานทั้งหมด เช่น ลงระบบ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของพนักงานใหม่ การเปลี่ยนเครื่องใหม่ ทำบัตร ID CARD รวมถึงการเบิกอุปกรณ์ต่าง ๆ และให้การสนับสนุนทางเทคนิคแก่ผู้ใช้ ดูแลรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ระบบเครือข่าย…

Hiring _manager
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Intercultural Learning Solutions Manager

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Intercultural Learning Solutions Manager (เจ้าหน้าที่ประจำ) Job Description : วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ความต้องการของลูกค้า และจุดเด่นจุดด้อยของคู่แข่ง และนำองค์ความรู้เรื่องการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในการแสวงหาและพัฒนาต่อยอดโครงการใหม่ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร บริหารการพัฒนาโครงการใหม่ นำเสนอและให้คำแนะนำรายละเอียดข้อมูลโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง ตลอดจนดูแลผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศอุปถัมภ์ และประสานงานกับผู้ปกครอง เอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ในกรณีต่าง ๆ ตลอดทั้งโครงการ พัฒนาข้อเสนอหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับหน่วยงานภายนอกตามความต้องการทั้งในรูปแบบ Public…

Hiring_Admission Officer_20221123 (WEB)
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Admission Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Admission Officer (เจ้าหน้าที่ประจำ) Job Description : ดูแลและรับผิดชอบการคัดเลือกนักเรียนทุนประเภทต่างๆ (ทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) ทั้งในด้านการรวบรวมใบสมัคร เอกสารประกอบพร้อมตรวจเอกสารให้ครบตามคุณสมบัติของประเภททุนต่างๆ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประสานงานเขต นักเรียนเก่า ในการจัดค่ายคัดเลือกนักเรียนรอบสุดท้าย ดูแลและรับผิดชอบให้คำปรึกษาโครงการระยะ 1 ปี ในด้านการรับสมัคร การสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์แก่ผู้สมัครโครงการ จัดทำข้อมูลประเทศอุปถัมภ์สำหรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกประเทศ ติดต่อประสานงานและรับผิดชอบนักเรียนทุนบริษัท (CSP)…

Hiring _icl+sp for web
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Intercultural Learning Solutions Development Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Intercultural Learning Solutions Development Officer (สัญญาจ้างกำหนดระยะเวลา 1 ปี) Job Description : วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ความต้องการของลูกค้า และจุดเด่นจุดด้อยของคู่แข่ง และนำองค์ความรู้เรื่องการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในการแสวงหาและพัฒนาต่อยอดโครงการใหม่ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร รับผิดชอบการพัฒนาโครงการใหม่ นำเสนอและให้คำแนะนำรายละเอียดข้อมูลโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง ตลอดจนดูแลผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศอุปถัมภ์ และประสานงานกับผู้ปกครอง เอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ในกรณีต่าง ๆ…

EVT_9001
News

งานบรรพชาสามเณร บวชเนกขัมมะ และกิจกรรมศึกษาธรรมะ

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ร่วมกับวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร จัดงานบรรพชาสามเณร บวชเนกขัมมะ และกิจกรรมศึกษาธรรมะ ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร (จอมทอง) ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี เอเอฟเอส ประเทศไทย โดยกิจกรรมในครั้งนี้้เยาวชนจะได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย ได้ศึกษาและเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธ อันจะส่งผลให้เข้าใจในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ และวัฒนธรรมของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในครั้งนี้ได้บรรพชาสามเณรทั้งหมด 6 รูป ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมโครงการจากประเทศเยอรมนี สวีเดน ชิลี อิตาลี…