การรับสมัคร

 • สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 15-17 ปี ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของแต่ละประเทศ
 • กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 หรือเทียบเท่า และเป็นสถานศึกษาในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะตั้งแต่สมัครเข้าร่วมโครงการจนกระทั่งเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ
 • มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ภาคเรียนสุดท้าย ขณะสมัครเข้าร่วมโครงการ และก่อนการเดินทางไม่ต ่ากว่า2.30หรือตามที่ประเทศอุปถัมภ์ในเเต่ละประเทศกำหนด และต้องไม่มีระดับ ผลการเรียนติด 0, ร, มผ และ มส หรือระดับผลการเรียนอื่นๆ ที่แสดงว่านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน เช่น F, I, E

รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครทุนแต่ละประเภทสามารถศึกษาได้จากระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกในแต่ละปีซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ประเภททุนมี 4 ประเภท

 1. ประเภททุนทั่วไป
 2. ประเภททุนบริษัท
 3. ประเภททุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
 4. ประเภททุนมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย (ทุนเต็มจำนวน)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 11/05/2019

การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

หากสมัครสอบที่โรงเรียนเดิมแล้ว สามารถโทร 02-574-6197 ต่อ 505-508 (ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00น.)  แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเปิดสิทธิ์แก้ไข เพื่อนักเรียนเข้าไปแก้ไขข้อมูลเป็นสมัครที่โรงเรียนใหม่ได้ หลังจากแก้ไขแล้วขอให้พริ้นท์บัตรประจำตัวสอบอีกครั้ง และเตรียมตัวสอบตามสถานที่ที่ระบุไว้ในใบสมัครสอบ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 11/05/2021

การประกาศผลและการรายงานตัว

 • ประกาศทาง http://afsthailand.org/ และ
 • ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกที่โรงเรียนของตนเองสังกัดอยู่

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 11/05/2021

การเลือกประเทศ

เลือกประเทศจากความสนใจต่อประเทศนั้นๆ และ สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาด้วยคือ “คุณสมบัติที่ประเทศอุปถัมภ์นั้นๆ กำหนดเพิ่มเติม” เช่นเกรดรายวิชา อายุ เกรดเฉลี่ยสะสม โรคประจำตัว ค่าดัชนีมวลกาย และอื่นๆ เพื่อดูว่าคุณสมบัติของนักเรียนตรงกันและเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศที่สนใจได้หรือไม่

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 11/05/2021

การเลื่อนสถานภาพตัวสำรอง

หมายถึงการที่นักเรียนที่มีสถานภาพเป็นสำรองได้รับการเสนอประเทศเพื่อเลื่อนสถานภาพให้เป็นตัวจริงเมื่อมีโควตาว่าง

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 11/05/2021

การชำระเงิน

การชำระเงินสมทบทุนเข้าร่วมโครงการผู้สมัครที่เป็นตัวจริงประเภททุนทั่วไป สามารถชำระเงินและดูรายละเอียดได้ดังนี้

 1. เข้าสู่ระบบ THA Admission แล้วเปิดใบสมัครของตนเอง

2.ไปที่หน้า “การชำระเงินค่าเข้าร่วมโครงการ” แล้วกดปุ่ม “ชำระเงิน”

ผู้สมัครสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินได้ 2 ทาง

(1.) ชำระเงินโดยสแกน QRCode ผ่านระบบ E-Banking บนมือถือ

เปิดแอพพลิเคชั่น E-Banking ของธนาคารในมือถือของตนเองแล้วทำการสแกน QRCode ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วทำการชำระเงิน

(2.) ชำระเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

ให้ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินโดยกดปุ่ม “จ่ายผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร” แล้วนำแบบฟอร์มนี้ไปชำระเงินค่าเข้าร่วมโครงการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

ข้อมูลปรับปรุง  30/4/2564

การทำใบสมัครนานาชาติ

รายละเอียดอยู่ในคู่มือการทำใบสมัครนานาชาติที่นักเรียนได้รับในวันปฐมนิเทศ ให้ผู้ปกครองและนักเรียนติดต่อสอบถามจากโรงพยาบาล อนามัย หรือคลินิกที่นักเรียนเคยเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อสืบประวัติและรวบรวมข้อมูลให้แพทย์ผู้ฉีดวัคซีนให้นักเรียนรับรองประวัติการฉีดวัคซีน แล้วนำประวัติที่ได้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพตามรายชื่อในคู่มือ หากไม่สามารถหาได้ประวัติเดิมได้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-2574-6197 ต่อ 302, 305, 308, 312 และ 313 สามารถติดต่อได้ในเวลาทำการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น.

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 21/04/2021

การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมโครงการ

ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่ารวมอยู่ในค่าเข้าร่วมโครงการ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 29/4/2021

การดูแลนักเรียนระหว่างเข้าร่วมโครงการ

เอเอฟเอสประเทศไทยไม่อนุญาตให้นักเรียนอยู่ต่อในประเทศอุปถัมภ์หลังจากจบโครงการ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 29/04/2021