AFS Intercultural Programs Thailand                                                              

Position: Intercultural Learning Solution Officer (เจ้าหน้าที่ประจำ 2 ตำแหน่ง)

Job Description (ตำแหน่งที่ 1 ทุนทั่วไป) :

 1. ดูแลและรับผิดชอบให้คำปรึกษาโครงการระยะ 1 ปี และดำเนินงานด้านการรับสมัคร การสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ แก่ผู้สมัครโครงการ พร้อมแก้ไขและปรับปรุงระบบคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ตลอดจนการเลื่อนสถานภาพ และรายงานการสอบคัดเลือกและการเลื่อนสถานภาพให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 2. นำเสนอและประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จักผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยส่งเสริมให้โครงการให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในฐานลูกค้าเดิมและขยายกลุ่มไปยังฐานลูกค้าใหม่
 3. ประสานงานและให้ความคำแนะนำช่วยเหลือศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกทั่วประเทศ ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการระยะ 1 ปี
 4. รับผิดชอบในการลงข้อมูลในระบบ Matrix & Allocation Replacement คำนวณและจัดสรรจำนวนโควตาประเทศตามที่กำหนด เพื่อใช้ในการคัดเลือกและตัดสินผลการคัดเลือก
 5. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ THA Admission พร้อมควบคุมและดูแลระบบรับสมัครให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย และให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาให้ผู้สมัครและผู้ประสานงานเขตในการใช้งานโปรแกรมการ THA Admission
 6. ดูแลระบบ Global Link & Local Extension เพื่อใช้ในขั้นตอนเลื่อนสถานภาพระดับภาค และประเทศ
 7. รับผิดชอบงานงานที่เกี่ยวข้องกับ IT superuser, THA Admission, Website ,Facebook, Line, IG Admin
 8. รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ
 9. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Job Description (ตำแหน่งที่ 2 ทุนสนับสนุนอื่น ๆ) :

 1. ดูแลและรับผิดชอบการคัดเลือกนักเรียนทุนประเภทต่างๆ (ทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) ทั้งในด้านการรวบรวมใบสมัคร เอกสารประกอบ พร้อมตรวจเอกสารให้ครบตามคุณสมบัติของประเภททุนต่าง ๆ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประสานงานเขตนักเรียนเก่า ในการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
 2. ดูแลและรับผิดชอบให้คำปรึกษาโครงการระยะ 1 ปี และดำเนินงานด้านการรับสมัคร การสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ แก่ผู้สมัครโครงการ พร้อมแก้ไขและปรับปรุงระบบคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ตลอดจนการเลื่อนสถานภาพ และรายงานการสอบคัดเลือกและการเลื่อนสถานภาพให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดทำข้อมูลประเทศอุปถัมภ์สำหรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกประเทศ
 4. ติดต่อประสานงานและรับผิดชอบนักเรียนทุนบริษัท (CSP) ทั้งในด้านจัดทำคู่สัญญา รายละเอียดการสมัครโครงการระยะ 1 ปี รายงานผลการรับสมัคร การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และการประกาศผลนักเรียนที่ได้รับทุนให้บริษัทรับทราบ จัดเตรียมข้อมูลผลการการคัดเลือกประเภททุนเพื่อให้คณะกรรมการมูลนิธิตัดสินผล และจัดทำประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนประเภทต่าง ๆ  พร้อมลงข้อมูลในระบบ Global Link และรายงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ
 5. ดูแลและตอบคำถามใน inbox และ Line ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 6. รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ
 7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification :

 1. ไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 2. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 4. มีทักษะด้านอังกฤษและอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน
 5. มีทักษะในด้านการสื่อสารและจิตใจรักในงานด้านบริการ
 6. มีทักษะด้านภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 7. มีความรู้ความเข้าใจในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
 8. สามารถทำงานเป็นทีม หรือทำงานกับผู้คนที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น
 9. มีทักษะในการบริหารจัดการโครงการ จัดลำดับความสำคัญ และมีความละเอียดรอบคอบ
 10. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี (MS Office เช่น Word, Excel, Power Point เป็นต้น)

เงินเดือน : ตามตกลง โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม, ประกันสังคม, สวัสดิการค่าบำเพ็ญกุศลศพและค่าพวงหรีด, สวัสดิการค่าของเยี่ยมไข้กรณีเข้าพักรักษาตัวโรงพยาบาล, สวัสดิการมงคลสมรส, ลาพักร้อน, ลากิจ, ลาป่วย, ชุดยูนิฟอร์ม และอื่น ๆ

 

หากท่านสนใจร่วมงานกับเรา กรุณาส่งประวัติสมัครงานและรูปถ่าย พร้อมตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

มาที่ E–mail : [email protected]

วันสัมภาษณ์ : จะประกาศในภายหลังผ่านทาง E-mail ของผู้สมัคร

ติดต่อเรา

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Email : tha.hr@afs.org

โทรศัพท์ : 02–574-6197 ต่อ 802

คุณนก : 065-618-6692