เป็นที่ทราบทั่วกันว่า การเดินทางไปกับ “เอเอฟเอส” คือประสบการณ์อันหาที่อื่นใดเหมือน จากต้นกำเนิดที่เก่าแก่ยาวนานสืบย้อนไปได้ถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองตลอดจนความสำเร็จในหน้าที่การงานและเป็นที่ยอมรับของสังคมของนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่นแล้วรุ่นเล่า ทำให้มั่นใจได้ว่า นอกจาก เอเอฟเอส จะเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือแล้ว ยังเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนที่เป็นที่นิยมตลอดกาลจนถึงทุกวันนี้

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ หรือ “เอเอฟเอส ประเทศไทย” ได้ดำเนินการร่วมกับเอเอฟเอสโลกและประเทศสมาชิกจากทั่วโลก จัดโครงการเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมุ่งหวังในการสร้างความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างมวลมนุษยชาติ และเป็นการพัฒนาทักษะ ค่านิยมส่วมบุคคล ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน จนสามารถปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างในหลายๆ ด้านได้อย่างมีความสุข เยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของเอเอฟเอสจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยไปศึกษาและพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในต่างประเทศระยะเวลาประมาณ 1 ปีการศึกษา

นอกจากนี้ เอเอฟเอส ประเทศไทย ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่หลากหลาย ให้เยาวชนได้ไปสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเพื่อนๆ รอบโลก โดยท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.afsthailand.org อย่างต่อเนื่อง

Open up your world to new possibilities

AFS intercultural adventures transform your life forever! We call it the #AFSeffect
STU_GLOBAL

Become global

Live with a new family in another country. Enjoy different traditions. Take time to appreciate, value and deepen your insights about other perspectives, cultures, religions and important world issues.

STU_CHANGE

Become change

Open your mind to a new way to view the world and help others see the world the way you experience it. Build bridges across cultures by creating friendships that will last a lifetime.

STU_FLUENT

Become fluent

Go to a new school, learn a new language and find ways to connect with people from other cultures and backgrounds–skills that you’ll take back home and use for a lifetime.

STU_YOU

Become yourself

Discover new things about yourself and your place in the world. Learn how to turn challenging situations into valuable opportunities to grow and become more mature.

How can I become an AFSer?

You’ve explored AFS programs online or met us in person. Now you are ready to apply! Here's what to expect on your intercultural journey with AFS:
STEP1

Find a program and start applying

Our application is thorough. But knowing some key things about you will help make your AFS experience amazing. If you’re stuck, just give us a call.

STEP2_ST

You’ve been selected!

Not everyone becomes an AFS student. Your application, interviews and recommendations tell us how ready you are for an international student exchange. Now the fun begins!

STEP3

Attend your AFS Orientation Session

AFS orientation sessions (before, during and after your program) help you navigate personal and cultural growth opportunities while you’re abroad.

STEP4_ST

Jump on plane and meet the world

Dedicated AFS volunteers, host families, and staff are prepared to make your AFS experience an intercultural learning adventure you’ll never forget.

It's not a year in your life, it's a life in a year.

“เคยมีคนพูดว่า การไปแลกเปลี่ยน 1 ปีเป็นการเสียเวลา 1 ปี สำหรับผม มันก็เหมือนหนังสติ๊ก ที่เราต้องถอยหลังไปก่อน 1 ก้าว เพื่อให้หนังสติ๊กส่งเราไปได้ไกลกว่า 1 ก้าวที่เราถอยมา”
-นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นักเรียนเก่าเอเอฟเอส รุ่น 23 ประเทศสหรัฐอเมริกา

Read our FAQs for students