Hiring _photo editor Internship_20230903
Job Opportunities, News

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Photographer & Video Editor Internship

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Photographer & Video Editor Internship Job Description : ถ่ายภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง จัดสถานที่ ฉาก แสง ให้สวยงาม สอดคล้องกับคอนเทนต์ที่นำเสนอ ทั้งในสตูดิโอและนอกสถานที่ มีพื้นฐานการวางกราฟฟิกและตัดต่อและออกแบบงานวิดีโอให้มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ เหมาะสมกับเนื้อหาคอนเทนต์ที่ต้องการนำเสนอ ได้อย่างน่าสนใจ สร้างสรรค์คอนเทนต์ร่วมกับทีมงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย Qualification…

Hiring _online commu Internship_20230903
Job Opportunities, News

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Online Communication Internship

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Online Communication Internship Job Description : ประสานงาน ดูแลเว็บไซต์ โซเชี่ยลมีเดีย ทำกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ขององค์กร ช่วยส่งเสริมแผนการสื่อสาร หรือหาไอเดียใหม่ๆ นำเสนอภายในทีม สร้างสรรค์ในการ Create Content งานสื่อประชาสัมพันธ์แบบใหม่ๆ ทาง Social Media ให้มีความน่าสนใจ รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย…

Hiring _Hosting Internship_20221219
Job Opportunities, News

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Hosting

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Hosting Internship Job Description : ประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการนานาชาติ ครอบครัวอุปถัมภ์ อาสาสมัคร เขียนเนื้อหาประชาสัมพันธ์ลงสื่อต่าง ๆ ทางสื่อ Social Media อ่านและสรุปความเนื้อหาในใบสมัครผู้เข้าร่วมโครงการนานาชาติ ประสานงานข้อมูลการรับอุปถัมภ์ ช่วยดำเนินการกิจกรรม เช่น เตรียมอุปกรณ์ ส่งจดหมาย และติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เข้าร่วมการจัดกรรมต่าง เช่น EOS, Enrichment, Placement…

Hiring _Program Development Internship_20221219
Job Opportunities, News

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Program Development

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Program Development Internship Job Description : สรรหาและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เตรียมเอกสารในแต่ละขั้นตอนสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ จัดทำค่ายและกิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย Qualification : มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน มีทักษะด้านการสื่อสาร และจิตใจรักในงานด้านบริการ มีเข้าใจในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Excel,…

Hiring _Sending Internship_20221219
Job Opportunities, News

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Sending

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Sending Internship Job Description : ดูแลใบสมัครนานาชาติของนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ ทำวีซ่าให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบิน จัดเตรียมการเดินทางสำหรับนักเรียน รับ – ส่ง นักเรียนที่สนามบิน ออกแบบสื่อเพื่อให้ข้อมูลกับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ ช่วยดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของฝ่าย เช่น เตรียมอุปกรณ์, ส่งจดหมาย, และติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย…

Hiring _RMD Internship_20221219
Job Opportunities, News

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Relationship Management

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Relationship Management Internship Job Description : สนับสนุนฝ่ายในการวางแผนและดำเนินกิจกรรม เช่น การจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ ติดตาม บันทึก และสรุปกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับฝ่าย ศึกษาข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเทรนด์ต่าง ๆ ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ติดต่อประสานงาน ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ งานอื่นๆ…

Hiring_Communication Officer_20221123 (WEB)
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Communication Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Communication Officer Job Description : จัดทำแผนประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน และส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร (Brand) ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดการรับรู้ (Awareness) และเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเป้าหมาย โดยสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรและความเป็นไปของตลาดธุรกิจการศึกษา สร้างสรรค์สื่อ (Content) และข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งในรูปแบบของ Online และ Offline เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร รวมไปถึงโครงการต่าง…

Hiring_Admission Officer_20221123 (WEB)
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Admission Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Admission Officer Job Description : ดูแลและรับผิดชอบการคัดเลือกนักเรียนทุนประเภทต่าง ๆ (ทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) ทั้งในด้านการรวบรวมใบสมัคร เอกสารประกอบ พร้อมตรวจเอกสารให้ครบตามคุณสมบัติของประเภททุนต่าง ๆ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประสานงานเขต นักเรียนเก่า ในการจัดค่ายคัดเลือกนักเรียนรอบสุดท้าย ดูแลและรับผิดชอบให้คำปรึกษาโครงการระยะ 1 ปี ในด้านการรับสมัคร การสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์แก่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ…

Hiring_ICL Officer_20221101 (WEB)
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง ICL Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: ICL Officer Job Description : พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับหน่วยงานภายนอกตามความต้องการทั้งในรูปแบบ Public training และ in-house training และจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้เรื่องการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Learning) ให้หน่วยงานภายนอก ติดต่อประสานงาน และติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่กำหนด วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ความต้องการของลูกค้า และจุดเด่นจุดด้อยของคู่แข่ง และนำองค์ความรู้เรื่องการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมมาพัฒนาโครงการใหม่ สนับสนุนและประสานงานเรื่องการพัฒนาบุคลากรของมูลนิธิฯในเรื่องความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้เรื่องการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural…