Hosting Officer
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Hosting Officer (contract)

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Hosting Officer (สัญญาจ้างกำหนดระยะเวลา 1 ปี) Job Description : ประสานงานสถานพยาบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องในการรักษาพยาบาลและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (Medical / Reimbursement) วางแผนและประสานงานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการให้กับโรงเรียนอุปถัมภ์ และสถานที่ฝึกงาน (Hosting Funds) จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ และทำหน้าที่วิทยากรที่ได้รับมอบหมาย (Orientations) วางแผนและประสานงานการใช้สถานที่ ยานพาหนะ และการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม…

cov web Hiring- admin mng
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Administration Manager

AFS Intercultural Programs Thailand                                                                Position: Administration Manager (เจ้าหน้าที่ประจำ) Job Description : บริหารงานโครงสร้างพื้นฐานอาคารสำนักงาน ดูแลการซ่อมบำรุงและบริหารโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสถานที่ บริหารงานจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของมูลนิธิภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ จัดการพื้นที่ส่วนกลางอาคารสำนักงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิ ดูแลงานด้านธุรการ อาทิ เอกสารเข้า-ออก ไปรษณีย์ บริหารผู้ใต้บังคับบัญชาฝ่ายธุรการให้ปฏิบัติงานสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร รวมถึงผู้ให้บริการภายนอก อาทิ รปภ. แม่บ้าน พนักงานส่งเอกสาร รายงานข้อบกพร่อง…

cover
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Receptionist (1 อัตรา) (สัญญาจ้างกำหนดระยะเวลา 1 ปี)

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                                Position: Receptionist (สัญญาจ้างกำหนดระยะเวลา 1 ปี) Job Description : รับสาย – โอนสายโทรศัพท์ และประสานงานระหว่างผู้ที่มาติดต่อทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ต้อนรับและประสานงานระหว่างผู้ที่มาติดต่อที่สำนักงานกับเจ้าหน้าที่ จองห้องประชุม และประสานงานพนักงานรักษาความสะอาดให้พร้อมก่อนวันประชุม ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายกับพนักงานรับ – ส่ง เอกสาร ทั้งในส่วนไปรษณีย์ เอกสาร By Hands ในการนำเข้า –…

Hiring_Assistant Procurement Manager
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Assistant Procurement Manager

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                                Position: Assistant Procurement Manager (เจ้าหน้าที่ประจำ) Job Description : วางระบบและกำหนดกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายองค์กร เจรจาต่อรองราคาเงื่อนไขต่าง ๆ /เครดิตการชำระเงิน วางแผน และบริหารงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อจัดจ้างสินค้า, บริการ ดำเนินการด้านเอกสารการสั่งซื้อ PO, Advance  สรรหา/คัดสรร Supplier ใหม่ ๆ เพื่อลดต้นทุน…

Hiring _icl assistant cov for web
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Intercultural Learning Solutions Assistant Manager

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Intercultural Learning Solutions Assistant Manager (เจ้าหน้าที่ประจำ) Job Description : วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ความต้องการของลูกค้า และจุดเด่นจุดด้อยของคู่แข่ง เพื่อพัฒนาโครงการระยะสั้นและระยะยาวให้เป็นที่ต้องการของลูกค้า รวมทั้งติดต่อประสานงาน และติดตามการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนต่าง ๆ บริหารและพัฒนาโครงการใหม่ นำเสนอและให้คำแนะนำรายละเอียดข้อมูลโครงการแลกเปลี่ยน ระยะสั้นและระยะยาวให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง ตลอดจนดูแลผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศอุปถัมภ์ และประสานงานกับผู้ปกครอง เอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ในกรณีต่าง…

cov intern ads
Job Opportunities, News

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Advertising Media & Graphic Design Internship

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Advertising Media & Graphic Design Job Description : ประสานงาน วางเเผน ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในสื่อโฆษณาขององค์กร ทั้งในรูปแบบของสื่อออนไลน์, Motion Graphic และสื่อวีดีโอ รวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด สร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงานโฆษณาอย่างไม่หยุดนิ่ง และสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กร จัดทำแผนประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนและส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร…

Hiring _cov for web
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Sending Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Sending Officer (เจ้าหน้าที่ประจำ) Job Description : ดูแลผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศอุปถัมภ์ และประสานงานกับผู้ปกครองเอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ในกรณีต่าง ๆ ดูแลแบบอนุญาตต่างๆ การเบิกจ่าย Residence permit ของผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างการเข้าร่วมโครงการในประเทศอุปถัมภ์ ช่วยเหลือประสานงานการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศ Post Orientation เช่น ส่งเมลแจ้งทำเอกสารก่อนจบโครงการและกำหนดการประชุมปัจฉิมนิเทศ จัดทำหนังสือส่งตัวกลับเข้าเรียนในไทย ทำประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจนจบช่วยประสานงานค่ายเตรียมความความพร้อมออนไลน์ จัดค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ…

Hiring _admission mng
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Admission Manager

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Admission Manager (เจ้าหน้าที่ประจำ) Job Description : ดูแล วางแผน เจรจาจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการกับประเทศ อุปถัมภ์ และรับผิดชอบงานโครงการระยะ 1 ปี ด้านการรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การเลื่อนสถานภาพ โดยคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด วางแผนและรับผิดชอบการคัดเลือกโครงการระยะสั้น ดูแลและรับผิดชอบการคัดเลือกนักเรียนโครงการทุนต่างๆ เช่น ทุนเอเอฟเอสเต็มจำนวนทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และทุน Asia…

Hiring _cov digi mng
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Digital Technology Manager

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Digital Technology Manager (เจ้าหน้าที่ประจำ) Job Description : วางแผนนโยบายการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร บริหารงบประมาณการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลและ IT ทั้งหมดขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ดูแลโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน IT ทั้งหมด เช่น Network, Firewall, Web Server, CCTV Computer, and Printer แสวงหา…