Sending Officer_1year
Job Opportunities

รับสมัครงานตำแหน่ง Sending Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Sending Officer (Temporary 1 year contracts) Job Description : ทำหน้าที่ดูแลการจัดซื้อตั๋วเครื่องบิน ประสานงานกับประเทศอุปถัมภ์ ฝ่ายจัดซื้อ และบริษัทตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน / จัดการประชุมให้คําแนะนําการซื้อตั๋วเดินทางให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ทำหน้าที่ดูแลงาน Visa / จัดการประชุมให้คําแนะนําการทำใบสมัครวีซ่าแต่ละประเทศอุปถัมภ์ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง / ดูแลให้นักเรียนได้รับวีซ่าตามแผนที่กำหนด ทำหน้าที่ดูแลงาน Travel จัดการประชุมให้คําแนะนําการเดินทางให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง…

Program Development Officer
Job Opportunities

รับสมัครงานตำแหน่ง Program Development Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Program Development Officer Job Description : ติดต่อประสานงาน และติดตามการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนด แสวงหาและพัฒนาโครงการใหม่ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร สนับสนุนการทำงาน ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา แก่ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ข้อมูลคู่แข่ง จุดเด่น จุดด้อย รวมถึงความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อดำเนินการในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพ จัดทำงบประมาณประจำปีในเรื่องของการพัฒนาโครงการ รายงานข้อบกพร่อง…

Multimedia Designer
Job Opportunities

รับสมัครงานตำแหน่ง Multimedia Designer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Multimedia Designer (Temporary 6 months contracts) Job Description : ผลิตชิ้นงานออกแบบเพื่อใช้ในสื่อโฆษณาขององค์กร ทั้งในรูปแบบของสื่อออนไลน์, Motion Graphic และสื่อวีดีโอ รวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด คิดวิเคราะห์แคมเปญต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานออกแบบในแต่ละแคมเปญได้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีเอกลักษณ์ รวมไปถึงควบคุมดูแลชิ้นงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม…

Sending Manager
Job Opportunities

รับสมัครงานตำแหน่ง Sending Manager

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Sending Manager Job Description : ทำหน้าที่ดูแลการจัดซื้อตั๋วเครื่องบิน ประสานงานกับประเทศอุปถัมภ์ ฝ่ายจัดซื้อ และบริษัทตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน / จัดการประชุมให้คําแนะนําการซื้อตั๋วเดินทางให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ดูแลภาพรวมส่วนงาน Visa / จัดการประชุมให้คําแนะนําการทำใบสมัครวีซ่าแต่ละประเทศอุปถัมภ์ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง / ดูแลให้นักเรียนได้รับวีซ่าตามแผนที่กำหนด ดูแลภาพรวมส่วนงาน Travel จัดการประชุมให้คําแนะนําการเดินทางให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง (Pre-departure Orientation ) ดูแลนักเรียนที่สนามบิน ดูแลภาพรวมส่วนงาน…

hiring_hosting officer_temporary
Events, Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Hosting Officer

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Hosting Officer (Temporary 3 months contracts) Job Description : 1. ประสานงานติดตามข้อมูลการรับอุปถัมภ์ผู้เข้าร่วมโครงการ และบันทึกข้อมูลลงในระบบปฏิบัติงาน ได้แก่ ข้อมูลครอบครัวอุปถัมภ์ ข้อมูลโรงเรียนอุปถัมภ์/สถานที่ฝึกงาน ข้อมูลอาสาสมัคร 2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอการตรวจลงตรา (visa applying) ก่อนการเดินทางมายังประเทศไทย 3. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอต่อการตรวจลงตรา…

Admission Officer
Events, Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Admission Officer

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Admission Officer Job Description : รับผิดชอบงานโครงการระยะ 1 ปี ในการประสานงานด้านเอกสารการรับสมัครสอบข้อเขียน จัดทำสรุปรายงานการรับสมัครแต่ละสัปดาห์ การสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ การตัดสินผลการคัดเลือก ตลอดจนการเลื่อนสถานภาพ รายงานการสอบคัดเลือกและการเลื่อนสถานภาพให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จักผ่านช่องทางสื่อทุกรูปแบบทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ แนะนำพูดคุยส่งเสริมการขายโครงการให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในฐานลูกค้าเดิมและขยายกลุ่มไปยังฐานลูกค้าใหม่ ประสานงานและให้ความคำแนะนำช่วยเหลือศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกทั่วประเทศ ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการระยะ 1 ปี รับผิดชอบในการลงข้อมูลในระบบ Matrix & Allocation…

OPS_Director
Events, Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Operations Director

  AFS Intercultural Programs Thailand  Position: Operations Director Job Description 1. มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบงาน Admission, Sending, Hosting และ Communication ขององค์กร 2. กำหนดนโยบายในการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 3. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้พัฒนางาน และให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเข้าใจขั้นตอนการทำงานในแต่ละโครงการแลกเปลี่ยน และสามารถหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง 4. ติดตามดูแลความก้าวหน้าของงานและความรับผิดชอบของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความกระตือรือร้นและผลักดันงานให้บรรลุล่วงตามกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 5. รับผิดชอบดูแลหลักสูตร Intercultural…

FA Officer
Events, Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Finance and Accounting Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position : Finance and Accounting Officer  Job Description : จัดเตรียมเอกสารการจ่าย โดยตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน  จัดเตรียมเอกสารการรับ พิมพ์ใบเสร็จรับเงินตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน  บันทึกบัญชีจ่าย ค่าใช้จ่ายทั่วไป รายวัน จัดเก็บเอกสารทางบัญชี เช่น ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย รวมถึงควบคุมระบบเอกสารให้เรียบร้อย จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย งานอื่น ๆ…

admission officer
Events, Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Admission Officer

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Admission Officer Job Description : จัดทำข้อมูลประเทศอุปถัมภ์สำหรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกประเทศ ติดต่อและประสานงานการออกข้อสอบโครงการระยะ 1 ปี พร้อมตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งพิมพ์ ติดต่อประสานงานและรับผิดชอบนักเรียนทุนบริษัท (CSP) ทั้งในด้านจัดทำคู่สัญญา รายละเอียดการสมัครโครงการระยะ 1 ปี รายงานผลการรับสมัคร การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์และการประกาศผลนักเรียนที่ได้รับทุนให้บริษัทรับทราบ ดูแลและรับผิดชอบการคัดเลือกนักเรียนทุนประเภทต่างๆ (ทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) ทั้งในด้านการรวบรวมใบสมัคร เอกสารประกอบ…