work
Job Opportunities, News

Work with us

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ  (เอเอฟเอส ประเทศไทย) มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานคุณค่าของความเป็นมนุษย์ การเคารพในความแตกต่างและสามัคคี โดยผ่านกระบวนการให้โอกาสเรียนรู้ในการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งได้สร้างคนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งเกิดอาสาสมัครมากมายเพื่อช่วยเหลือกันอย่างแท้จริง ซึ่งมีเครือข่ายมากกว่า 54 ประเทศทั่วโลก รับสมัครด่วน ผู้ประสานงานฝ่ายการเงินและบัญชี คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี เอกบัญชี…