1
AFS Volunteer, Events, News

Local Chapter Exchange: Satun chapter (THA) & Lansi-Uussima chapter (FIN)

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 น. เอเอฟเอสเขตสตูล ได้เข้าร่วมกิจกรรม Local Chapter Exchange กับ Lansi-Uussima chapter จากประเทศฟินแลนด์ โดยมีนายอรุณ โต๊ะหวันหลง ประธานเอเอฟเอสเขตสตูล กล่าวต้อนรับอาสาสมัครจาก Lansi-Uussima chapter ตามด้วยการนำเสนอข้อมูลของประเทศไทย และจังหวัดสตูลโดยคุณครูบัญญัติ กุลมาตย์ หลังจากนั้นอาสาสมัครเอเอฟเอสเขตสตูล นำโดยคุณครูณัฐยา แสงอรุณ ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตสตูล นำเสนอการทำงานของเอเอฟเอสเขตสตูลในหัวข้อ…

4
AFS Volunteer, Events, News

Local Chapter Exchange: Lampang chapter (THA) & Columbia Pacific Team (USA)

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 นายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานเอเอฟเอสเขตลำปาง นางสาวปิญชาน์ รินง้าว ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตลำปาง นางจงกลณี ภักดีเจริญ นางมยุรี ท้าวศรีชัย นางศิริธร จะวรรณา และนางกฤติยา เกียรติเสวี ร่วมการประชุมออนไลน์ ณ ห้อง Resource Center โรงเรียนลำปางกัลยาณี ระหว่างอาสาสมัครเอเอฟเอสประเทศไทย กับ Ms. Joanne Yokoyama-Martin…

Events, Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Coordinator – Human resources

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               ตำแหน่ง : ผู้ประสานงาน (เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล) 1 อัตตรา รายละเอียดงาน รับผิดชอบงานบุคคล HRM งานสรรหา – ว่าจ้าง งานสวัสดิการ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย   คุณสมบัติ เพศชาย – หญิง อายุ 23 – 30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ทำงานด้านงานบุคคล…

บุรีรัมย์ – Palembang อินโดนีเซีย
AFS Volunteer, Events, News

Local Chapter Exchange: Buriram Chapter (THA) – Palembang Chapter (INA)

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 19.00 น. อาสาสมัครจากเอเอฟเอสเขตบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและการดำเนินงานกับเอเอฟเอสเขต Palembang ประเทศอินโดนีเซีย โดยมี Mr. Arpani ประธานเอเอฟเอสเขต Palembang เป็นประธานในการประชุม การแลกเปลี่ยนครั้งนี้ในหัวข้อ “A day as a volunteer in another country” เอเอฟเอสเขตบุรีรัมย์ นำโดยคุณครูศุภากร ศิวกุล ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต…

โคราช – บราซิล
AFS Volunteer, Events, News, Uncategorized

Local Chapter Exchange: Nakhonratchasima Chapter (THA) – Campinas Chapter (BRA)

Topic : Cultural Deep Dive วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 19.00 -21.00 เอเอฟเอสเขตนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม AFS Chapter Virtual Exchange กับ Campinas Chapter ประเทศบราซิลผ่านระบบออนไลน์ “หัวข้อในการแลกเปลี่ยน คือ Cultural Deep Dive” มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน ทั้งหมด 9…

มุกดาหาร – Guaranda (ECU)
AFS Volunteer, Events, News

Local Chapter Exchange: Mukdahan Chapter (THA) – Guaranda Chapter (ECU)

วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น. อาสาสมัครจากเอเอฟเอสเขตมุกดาหาร ได้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและการดำเนินงาน กับเอเอฟเอสเขต Guaranda ประเทศเอกวาดอร์ โดยมี นายสิงหะ เดชฤทธิ์ รองประธานเอเอฟเอสเขตมุกดาหาร กล่าวทักทายอาสาสมัครจากประเทศเอกวาดอร์ โดยแลกเปลี่ยนในหัวข้อ Local Orientations โดยก่อนการแลกเปลี่ยนในหัวข้อดังกล่าว ทางเอเอฟเอสเขตมุกดาหาร ได้นำเสนอวิถีชีวิตของชาวอีสาน และได้มีการแสดงการรำบายศรี โดยอาสาสมัครภายในเขตเป็นผู้ทำการแสดง ทั้งนี้ บรรยากาศการแลกเปลี่ยนมีความเป็นกันเอง สนุกสนาน และเสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย  

Events, Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Coordinator

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Coordinator Job responsibilities: Mainly about documentation and coordination, supporting work with both internal departments and external stakeholders, and also manage all requirements Taking care of…

Events, Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Director

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Director Job responsibilities ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้พัฒนางาน และให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน เข้าใจขั้นตอนการทำงานและสามารถหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขี้นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง ติดตามดูแลความก้าวหน้าของงานและความรับผิดชอบของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความกระตือรือร้นและผลักดันงานให้บรรลุล่วงตามกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ รวบรวมการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมเสนอผู้บริหาร วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ และสามารถหาแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงาน วางแผนพัฒนาคุณภาพงานและหาแนวปฏิบัติเพื่อเป็นมาตรฐานการทำงานแต่ละโครงการให้มีศักยภาพสูงสุด ตามนโยบาย และเป้าหมายขององค์กร จัดทำงบประมาณการ ตรวจสอบ/ควบคุม งบประมาณรายปี เพื่อให้สอดคล้องตามแผนงานที่วางไว้และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นวิทยากร งานประชุมและ ฝึกอบรม ให้กับอาสามัคร นักเรียนเก่า ผู้เข้าร่วมโครงการเอเอฟเอส…

Slide1
AFS Volunteer, Events, News

Local Chapter Exchange: Chiang Mai Chapter (THA) & Yogyakarta Chapter (INA)

โลกที่เชื่อมต่อกันด้วยการสื่อสารที่ไร้พรมแดน วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. เอเอฟเอสเขตเชียงใหม่ เอเอฟเอสศูนย์อุปถัมภ์ อาสาสมัคร และนักเรียนเก่า ได้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและการดำเนินงาน กับเอเอฟเอสเขต Yogyakatar ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีนางสาวนภลัย  เกลื่อนกระโทก รองประธานเอเอฟเอสเขต เชียงใหม่ กล่าวทักทาย Ms Lativa Elba และคณะอาสาสมัครทางประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้เอเอฟเอสเขต Yogyakatar นำเสนอหัวข้อ…