Meet with Participants (55)
Events

ค่ายปฐมนิเทศ (Arrival Orientation Camp) ระยะที่ 1 ประจำปี 2566 (SH23)

เมือวันที่ 20-23 เมษายนที่ผ่านมา เอเอฟเอส ประเทศไทย ได้มีการจัดงานค่ายปฐมนิเทศ Arrival Orientation Camp ระยะที่ 1 ประจำปี 2566 (SH23) ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ท กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่จัดรวมพร้อมกันทั้งสองโครงการ คือโครงการ School Based และ 18+ Programs ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดได้พบปะครอบครัวอุปถัมภ์และคุณครูจากโรงเรียนอุปถัมภ์ (เดินทางกลับสู่ชุมชนพร้อมกับผู้ปกครอง) เป็นทีเรียบร้อย…

Hiring _participant
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Participant Support Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Participant Support Officer (สัญญาจ้างกำหนดระยะเวลา 1 ปี) Job Description : ทำหน้าที่ดูแลผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น โดยประสานงานกับผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ปกครอง และเอเอฟเอส ประเทศอุปถัมภ์ในกรณีต่าง ๆ ทำหน้าที่ดูแลการจัดทำ International application เพื่อส่งให้เอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ภายในเวลาที่กำหนด ทำหน้าที่ดูแลงานข้อมูลครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนอุปถัมภ์ และข้อมูลกิจกรรมในประเทศอุปถัมภ์ ทำหน้าที่ดูแลงาน Visa ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับวีซ่าตามกำหนดการเดินทาง…

Hiring _โสต
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์และอาคาร

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์และอาคาร (สัญญาจ้างกำหนดระยะเวลา 1 ปี) Job Description : รับผิดชอบงานด้านการสนับสนุนคอมพิวเตอร์ – โน๊ตบุ๊ค – โปรแกรม ของพนักงานทั้งหมด เช่น ลงระบบ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของพนักงานใหม่ การเปลี่ยนเครื่องใหม่ ทำบัตร ID CARD รวมถึงการเบิกอุปกรณ์ต่าง ๆ และให้การสนับสนุนทางเทคนิคแก่ผู้ใช้ ดูแลรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ระบบเครือข่าย…

Hiring _manager
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Intercultural Learning Solutions Manager

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Intercultural Learning Solutions Manager (เจ้าหน้าที่ประจำ) Job Description : วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ความต้องการของลูกค้า และจุดเด่นจุดด้อยของคู่แข่ง และนำองค์ความรู้เรื่องการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในการแสวงหาและพัฒนาต่อยอดโครงการใหม่ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร บริหารการพัฒนาโครงการใหม่ นำเสนอและให้คำแนะนำรายละเอียดข้อมูลโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง ตลอดจนดูแลผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศอุปถัมภ์ และประสานงานกับผู้ปกครอง เอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ในกรณีต่าง ๆ ตลอดทั้งโครงการ พัฒนาข้อเสนอหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับหน่วยงานภายนอกตามความต้องการทั้งในรูปแบบ Public…

Hiring_Admission Officer_20221123 (WEB)
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Admission Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Admission Officer (เจ้าหน้าที่ประจำ) Job Description : ดูแลและรับผิดชอบการคัดเลือกนักเรียนทุนประเภทต่างๆ (ทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) ทั้งในด้านการรวบรวมใบสมัคร เอกสารประกอบพร้อมตรวจเอกสารให้ครบตามคุณสมบัติของประเภททุนต่างๆ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประสานงานเขต นักเรียนเก่า ในการจัดค่ายคัดเลือกนักเรียนรอบสุดท้าย ดูแลและรับผิดชอบให้คำปรึกษาโครงการระยะ 1 ปี ในด้านการรับสมัคร การสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์แก่ผู้สมัครโครงการ จัดทำข้อมูลประเทศอุปถัมภ์สำหรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกประเทศ ติดต่อประสานงานและรับผิดชอบนักเรียนทุนบริษัท (CSP)…

Hiring _icl+sp for web
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Intercultural Learning Solutions Development Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Intercultural Learning Solutions Development Officer (สัญญาจ้างกำหนดระยะเวลา 1 ปี) Job Description : วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ความต้องการของลูกค้า และจุดเด่นจุดด้อยของคู่แข่ง และนำองค์ความรู้เรื่องการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในการแสวงหาและพัฒนาต่อยอดโครงการใหม่ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร รับผิดชอบการพัฒนาโครงการใหม่ นำเสนอและให้คำแนะนำรายละเอียดข้อมูลโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง ตลอดจนดูแลผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศอุปถัมภ์ และประสานงานกับผู้ปกครอง เอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ในกรณีต่าง ๆ…

EVT_9001
News

งานบรรพชาสามเณร บวชเนกขัมมะ และกิจกรรมศึกษาธรรมะ

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ร่วมกับวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร จัดงานบรรพชาสามเณร บวชเนกขัมมะ และกิจกรรมศึกษาธรรมะ ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร (จอมทอง) ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี เอเอฟเอส ประเทศไทย โดยกิจกรรมในครั้งนี้้เยาวชนจะได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย ได้ศึกษาและเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธ อันจะส่งผลให้เข้าใจในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ และวัฒนธรรมของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในครั้งนี้ได้บรรพชาสามเณรทั้งหมด 6 รูป ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมโครงการจากประเทศเยอรมนี สวีเดน ชิลี อิตาลี…

291240
Events

ค่ายติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาหลักคิดสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2 II AFSer Junior Camp #2

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จัดกิจกรรมค่ายติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาหลักคิดสร้างสรรค์ (AFSer Junior Camp) ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมเอเอฟ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 (Global Competence Skill) โดยจะช่วยเสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ผ่านการพัฒนากระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ และทักษะ Soft Skill ให้กับน้อง ๆ…

Hiring _photo editor Internship_20230903
Job Opportunities, News

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Photographer & Video Editor Internship

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Photographer & Video Editor Internship Job Description : ถ่ายภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง จัดสถานที่ ฉาก แสง ให้สวยงาม สอดคล้องกับคอนเทนต์ที่นำเสนอ ทั้งในสตูดิโอและนอกสถานที่ มีพื้นฐานการวางกราฟฟิกและตัดต่อและออกแบบงานวิดีโอให้มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ เหมาะสมกับเนื้อหาคอนเทนต์ที่ต้องการนำเสนอ ได้อย่างน่าสนใจ สร้างสรรค์คอนเทนต์ร่วมกับทีมงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ งานอื่น ๆ…