มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จัดกิจกรรมค่ายติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาหลักคิดสร้างสรรค์ (AFSer Junior Camp) ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมเอเอฟ

โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 (Global Competence Skill) โดยจะช่วยเสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ผ่านการพัฒนากระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ และทักษะ Soft Skill ให้กับน้อง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานเป็นทีม และทักษะการปรับตัว เป็นต้น

เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอขอบคุณในความไว้วางใจของผู้ปกครองทุกท่านที่สนับสนุน และส่งเสริมให้น้อง ๆ ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้อง ๆ จะได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะ ความสามารถผ่านกิจกรรมตลอดทั้ง 2 วันที่ผ่านมา ขอให้น้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ความประทับใจที่ได้รับไปปรับใช้พัฒนาตนเองในอนาคต และเป็นเยาวชนที่ดีต่อไป