years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ได้ดำเนินการร่วมกับเอเอฟเอสโลก และประเทศสมาชิกจำนวนกว่า 60 ประเทศ จัดโครงการเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมุ่งหวังในการสร้างความเข้าใจอันดี และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างมวลมนุษยชาติ และเป็นการพัฒนาทักษะ ค่านิยมส่วนบุคคล ตลอดจนวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน จนสามารถปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างในหลายๆด้านได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้เยาวชนที่เป็นคนดี มีคุณสมบัติ และความสามารถ เหมาะสมตามเกณฑ์ และมาตรฐานของเอเอฟเอสจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยไปศึกษา และพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในต่างประเทศระยะเวลาประมาณ 1 ปีการศึกษา

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 63 รอบที่ 2 กลุ่มประเทศภาคพื้นทวีปใต้

เปิดรับสมัครรอบพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ – 11 ตุลาคม 2566

โปรดศึกษาระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกให้เข้าใจก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการ

สมัครเข้าร่วมโครงการ

ระเบียบการรับสมัคร

ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่ประเทศอุปถัมภ์กำหนด (โดยการคำนวณอายุและค่า BMI)
โปรแกรมคำนวณอายุ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 574 6197 ต่อ 401 – 404
Facebook: https://m.me/afsthailandofficial หรือ Line: https://lin.ee/1w8lCkcmt
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:00 – 12:00 น. หรือ 13:00 – 17:00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ขั้นตอนสมัครสอบข้อเขียน

ลงทะเบียนและสมัครสอบ

สมัครสอบข้อเขียนวัดระดับภาษาอังกฤษที่ ECAFS ภายในวันและเวลาที่กำหนด โดยสามารถเลือกรอบสอบได้ตามที่ตนเองสะดวก และสามารถเลือกสมัครได้มากกว่า 1 รอบ/ครั้ง

ชำระเงินค่าสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบข้อเขียนชำระเงินค่าสมัครสอบข้อเขียนที่ ECAFS ภายในวันและเวลาที่กำหนด ตามจำนวนรอบสอบที่สมัครไว้

สอบข้อเขียน

เข้าสอบข้อเขียนวัดระดับภาษาอังกฤษ (ออนไลน์) ตามรอบสอบที่สมัครสอบและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้สอบสามารถนำคะแนนสอบข้อเขียนวัดระดับภาษาอังกฤษสมัครสอบโครงการแลกเปลี่ยนต่าง ๆ ของมูลนิธิได้

ขั้นตอนสมัครสอบสัมภาษณ์

กรอกใบสมัครออนไลน์

สำหรับผู้มีคะแนนสอบข้อเขียนวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษของมูลนิธิ  กรอกใบสมัครสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ คลิกที่นี่ ในขั้นตอนนี้ จะมีการเลือกประเทศ เลือกได้ 3 อันดับ ตามลำดับความสนใจ

ปริ้นใบสมัคร

ปริ้นใบสมัคร ตรวจสอบความถูกต้อง ลงลายมือชื่อผู้สมัคร และผู้ปกครอง ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สีหรือขาวดำ สวมชุดนักเรียนระดับชั้นปัจจุบัน ลงบนใบสมัคร แนบหลักฐานสมัครสอบสัมภาษณ์

ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน

ผู้สมัครส่งเอกสารใบสมัครสอบสัมภาษณืพร้อมหลักฐานการสอบสัมภาษณ์ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือบริษัทขนส่งเอกชนมาที่มูลนิธิการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)

สอบสัมภาษณ์

เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ที่ศูนย์ประสานงานการประชาสัมพันธ์และสอบคัดเลือก จากนั้นรอฟังประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ที่ www.afsthailand.org

การเลื่อนสถานภาพ

ระดับภาค

เดือนสิงหาคม AFS จะนำรายชื่อนักเรียนที่มีสถานภาพสำรองภายในภาคนั้น ๆ ที่ลงทะเบียนรักษาสิทธิ์สำรอง เลื่อนสถานภาพตามอันดับสำรอง ที่ได้รับการประกาศผลการคัดเลือกในแต่ละภาค และส่งอีเมลเเจ้งประกาศผลการเลื่อนสถานภาพไปตามที่อีเมลของผู้ปกครองเเละนักเรียนตามที่ให้ข้อมูลไว้

ระดับประเทศ

เดือนกันยายนเป็นต้นไป AFS จะนำรายชื่อนักเรียนที่มีสถานภาพสำรองทั่วประเทศ พิจารณาตามคะแนนข้อเขียนและโควตาที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยเลื่อนสถานภาพยึดตามแบบฟอร์มเลือกประเทศสำหรับนักเรียนที่มีสถานภาพสำรอง (5 อันดับ) ที่นักเรียนได้เลือกไว้ และส่งอีเมลเเจ้งประกาศผลการเลื่อนสถานภาพไปทางอีเมลของผู้ปกครองเเละนักเรียนตามที่ให้ข้อมูลไว้

สิ้นสุด*

ประมาณเดือนมีนาคม ปีถัดไปของปีที่เปิดรับสมัคร ในช่วงนี้นักเรียนหรือผู้ปกครอง อาจจะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์จากมูลนิธิในการดำเนินการเลื่อนสถานภาพ เมื่อสิ้นสุดการเลื่อนสถานภาพแล้ว มูลนิธิ และจะส่งจดหมายสิ้นสุดการเลื่อนสถานภาพไปทางอีเมลของผู้ปกครองเเละนักเรียนตามที่ให้ข้อมูลไว้ (โครงการระยะ 1 ปี ภาคพื้นทวีปใต้ สิ้นสุดการเลื่อนสถานภาพ ภายในเดือนตุลาคม)

อื่น ๆ

ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่ประเทศอุปถัมภ์กำหนด (โดยการคำนวณอายุและค่า BMI)
โปรแกรมคำนวณอายุ
โปรแกรมคำนวณค่า BMI

ข้อมูลประเทศอุปถัมภ์ภาคพื้นทวีปเหนือและใต้
ข้อมูลประเทศอุปถัมภ์ กลุ่มภาคพื้นทวีปเหนือ
ข้อมูลประเทศอุปถัมภ์ กลุ่มภาคพื้นทวีปใต้

 International Application

สำหรับนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการระยะ 1 ปีแล้วเท่านั้น!