years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ได้ดำเนินการร่วมกับเอเอฟเอสโลก และประเทศสมาชิกจำนวนกว่า 50 ประเทศ จัดโครงการเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมุ่งหวังในการสร้างความเข้าใจอันดี และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างมวลมนุษยชาติ และเป็นการพัฒนาทักษะ ค่านิยมส่วนบุคคล ตลอดจนวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน จนสามารถปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างในหลายๆด้านได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้เยาวชนที่เป็นคนดี มีคุณสมบัติ และความสามารถ เหมาะสมตามเกณฑ์ และมาตรฐานของเอเอฟเอสจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยไปศึกษา และพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในต่างประเทศระยะเวลาประมาณ 1 ปีการศึกษา

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะ 1 ปี รุ่นที่ 62 (พ.ศ. 2566 - 2567)

รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการรอบพิเศษ ประเทศจีน (หอพัก)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 17 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น

ปฏิทินการรับสมัคร

รายละเอียด กำหนดการ
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ วันนี้ – 17 กุมภาพันธ์ 2566
ปิดรับสมัคร 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น.
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2566 (เต็มวัน)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก แจ้งให้ทราบอีกครั้งผ่านทาง E-Mail ของผู้สมัคร

ระเบียบการรับสมัคร ข้อมูลประเทศอุปถัมภ์ สมัครเข้าร่วมโครงการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  081 755 5012
Facebook: https://m.me/afsthailandofficial หรือ Line: https://lin.ee/1w8lCkcmt
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:00 – 12:00 น. หรือ 13:00 – 17:00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ขั้นตอนสมัครสอบข้อเขียน

การสมัครสอบข้อเขียน

ขั้นตอนสมัครสอบสัมภาษณ์

กรอกใบสมัครออนไลน์

สำหรับผู้สอบผ่านข้อเขียน รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยกรอกใบสมัครสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ คลิกที่นี่ ในขั้นตอนนี้ จะมีการเลือกประเทศ เลือกได้ 3 อันดับ ตามลำดับความสนใจ

ปริ้นใบสมัคร

ปริ้นใบสมัคร ตรวจสอบความถูกต้อง ลงลายมือชื่อผู้สมัคร และผู้ปกครอง ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สีหรือขาวดำ สวมชุดนักเรียนระดับชั้นปัจจุบัน ลงบนใบสมัคร แนบหลักฐานสมัครสอบสัมภาษณ์

ยื่นใบสมัคร

ที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก ยกเว้นทุนบริษัทยื่นที่มูลนิธิ หรือส่งทางไปรษณีย์ (EMS) จากนั้นรอ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคััดเลือก หรือที่ www.afsthailand.org

สอบสัมภาษณ์

เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก จากนั้นรอฟังประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก หรือที่ www.afsthailand.org ทุนบริษัท สอบสัมภาษณ์ ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ

การเลื่อนสถานภาพ

ระดับเขต

เดือนสิงหาคม นำรายชื่อนักเรียนที่มีสถานภาพสำรอง ที่ลงทะเบียนรักษาสิทธิ์สำรองเเละเลือกประเทศใหม่ เอเอฟเอสจะเลื่อนสถานภาพ ตามอันดับสำรอง ที่ได้รับการประกาศผลการคัดเลือก ในแต่ละศูนย์สอบ ส่งอีเมลเเจ้งประกาศผลการเลื่อนสถานภาพไปตามที่อีเมลของผู้ปกครองเเละนักเรียนตามที่ให้ข้อมูลไว้ไว้ (แต่ละศูนย์สอบ อาจใช้วิธีการเลื่อนสถานภาพแตกต่างกัน บางศูนย์สอบอาจใช้วิธีการโทรศัพท์ บางศูนย์สอบอาจใช้วิธีการจัดประชุม)

ระดับภาค

เดือนกันยายน นำรายชื่อนักเรียนที่มีสถานภาพสำรอง ภายในภาคนั้นๆ พิจารณาตามคะแนนข้อเขียน โควตาภายในภาค โดยดูจากแบบฟอร์มเลือกประเทศสำหรับนักเรียนที่มีสถานภาพสำรอง ที่นักเรียนได้เลือกไว้ หากได้รับการเลื่อนสถานภาพจะส่งจดหมาย EMS ไปที่บ้าน หากไม่ได้รับการเลื่อนจะไม่ได้รับจดหมาย (ไม่มีการเลื่อนสถานภาพด้วยวิธีการโทรศัพท์)

ระดับประเทศ

เดือนตุลาคม นำรายชื่อนักเรียนที่มีสถานภาพสำรองทั่วประเทศ พิจารณาตามคะแนนข้อเขียน โควตาที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยดูจากแบบฟอร์มเลือกประเทศสำหรับนักเรียนที่มีสถานภาพสำรอง ที่นักเรียนได้เลือกไว้ หากได้รับการเลื่อนสถานภาพจะส่งจดหมาย EMS ไปที่บ้าน หากไม่ได้รับการเลื่อนจะไม่ได้รับจดหมาย สิ้นสุดการเลื่อนสถานภาพภาคพื้นทวีปใต้ สิ้นเดือนตุลาคม

สิ้นสุด*

ประมาณเดือนมีนาคม ปีถัดไปของปีที่เปิดรับสมัคร  ในช่วงนี้นักเรียนหรือผู้ปกครอง อาจจะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์จากมูลนิธิในการดำเนินการเลื่อนสถานภาพ เมื่อสิ้นสุดการเลื่อนสถานภาพแล้ว มูลนิธิ จะส่งจดหมายสิ้นสุดการเลื่อนสถานภาพไปยังที่บ้านของนักเรียนที่มีสถานภาพสำรองทั้งหมด

อื่น ๆ

  1. ศึกษา “ข้อมูลประกอบการเลือกประเทศอุปถัมภ์” ที่นักเรียนสนใจ
    กลุ่มประเทศภาคพื้นทวีปเหนือ
    กลุ่มประเทศภาคพื้นทวีปใต้
  2. ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่ประเทศอุปถัมภ์กำหนด (โดยการคำนวณอายุและค่า BMI)
    โปรแกรมคำนวณอายุ
    โปรแกรมคำนวณค่า BMI

 International Application

สำหรับนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการระยะ 1 ปีแล้วเท่านั้น!