มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จัดงานประชุมอาสาสมัครเครือข่ายเอเอฟเอสในประเทศไทย (AFS National Meeting 2022) โดยมีคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมทั้งคณะกรรมการมูลนิธิฯ ประธานเอเอฟเอสเขต ประธานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปภัมถ์ และอาสาสมัครกว่า 200 คนจากโรงเรียนเครือข่ายเอเอฟเอสทั่วประเทศ 82 เขต และศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปภัมถ์ 18 ศูนย์ เข้าร่วม ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565

การจัดงานประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทิศทางการบริหารงานของเอเอฟเอส ประเทศไทย และแผนบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ปี 2023 ให้อาสาสมัครทั่วประเทศทราบ โดยคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ และแนวทางในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงยุคปัจจุบันที่กำลังเผชิญท่ามกลางสถานการณ์โลกที่อยู่ในระหว่างการฟื้นตัว เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่อาสาสมัครทุกท่านในการอุทิศตน เสียสละ และให้ความร่วมมือด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของเอเอฟเอส ประเทศไทย ด้วยดีเสมอมา

ในโอกาสนี้ ผศ.ดร. วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิฯ กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาพลเมืองไทยให้มีคุณค่าและมีคุณภาพ ผ่านการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นแห่งอนาคตใหม่ ในศตวรรษที่ 21 “เอเอฟเอส ประเทศไทย ยังคงให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชน รวมถึงบุคคลทั่วไปให้มีศักยภาพในฐานะพลเมืองไทย โดยการสร้างความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล วัฒนธรรม วิถีสังคม ผ่านกระบวนการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันก่อให้เกิดสันติภาพขึ้นบนโลกได้อย่างยั่งยืน ตามพันธกิจหลักของเอเอฟเอส สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เอเอฟเอสเล็งเห็น และตระหนักถึงมาโดยตลอด ทั้งด้านการศึกษา วัฒนธรรม และประสบการณ์ชีวิต ซึ่งในปีหน้าเอเอฟเอสมุ่งมั่นที่จะโครงการใหม่ ๆ ให้เข้าถึงกลุ่มคนทุกเพศวัย เพื่อเป็นการเปิดประตูแห่งโอกาส เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพตนเองสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต”

การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการผนึกกำลังเครือข่ายอาสาสมัครทั่วประเทศ ไม่เพียงแต่รับทราบแนวทางการดำเนินงานร่วมกันเท่านั้น แต่ยังมีกิจกรรมให้อาสาสมัครทุกท่านได้ร่วมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแสดงความยินดีกับอาสาสมัครที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ “อาสาสมัครดีเด่น” ในระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ พร้อมทั้งกล่าวมุทิตาจิตให้แก่อาสาสมัครที่เกษียณอายุราชการในปี 2565 อีกด้วย