Copy of Photo Social Holi Tamp. (2)
News

เอเอฟเอส ประเทศไทย จัดตั้ง ศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย

เอเอฟเอส ประเทศไทย จัดตั้ง “ศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนอุดมดรุณี (Udomdarunee School AFS Hosting Center)” จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ได้หารือถึงแนวทางในการสร้างเครือข่าย และการดำเนินงานร่วมกันระหว่างเอเอฟเอส ประเทศไทย ศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ โรงเรียนอุดมดรุณี และโรงเรียนเครือข่ายศูนย์เอเอฟเอสเขตสุโขทัย ในการพัฒนาอาสาสมัครและเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ…

Sending Manager
Job Opportunities

รับสมัครงานตำแหน่ง Sending Manager

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Sending Manager Job Description : ทำหน้าที่ดูแลการจัดซื้อตั๋วเครื่องบิน ประสานงานกับประเทศอุปถัมภ์ ฝ่ายจัดซื้อ และบริษัทตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน / จัดการประชุมให้คําแนะนําการซื้อตั๋วเดินทางให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ดูแลภาพรวมส่วนงาน Visa / จัดการประชุมให้คําแนะนําการทำใบสมัครวีซ่าแต่ละประเทศอุปถัมภ์ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง / ดูแลให้นักเรียนได้รับวีซ่าตามแผนที่กำหนด ดูแลภาพรวมส่วนงาน Travel จัดการประชุมให้คําแนะนําการเดินทางให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง (Pre-departure Orientation ) ดูแลนักเรียนที่สนามบิน ดูแลภาพรวมส่วนงาน…

3
News

AFS Network Meeting 2022

AFS International จัดการประชุมใหญ่ประจำปี “AFS Network Meeting 2022” เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และสานความร่วมมือระหว่าง AFS นานาชาติ กว่า 64 ประเทศทั่วโลก โดยมีผู้แทนเดินทางเข้าร่วมการประชุมกว่า 200 คน ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 ซึ่งการประชุมในปีนี้ AFS International มุ่งกระชับสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิก หลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นอุปสรรค์ใหญ่ในช่วงเวลา…

MK3_6305
Events, News

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี (เอเอฟเอส ประเทศไทย)

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จัดพิธีทำบุญ และสักการะท้าวมหาพรหม เนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย โดยมีคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เข้าร่วม ณ สำนักงานมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวคณะกรรมการ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่มีมาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้ คุณสนั่น…

hiring_hosting officer_temporary
Events, Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Hosting Officer

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Hosting Officer (Temporary 3 months contracts) Job Description : 1. ประสานงานติดตามข้อมูลการรับอุปถัมภ์ผู้เข้าร่วมโครงการ และบันทึกข้อมูลลงในระบบปฏิบัติงาน ได้แก่ ข้อมูลครอบครัวอุปถัมภ์ ข้อมูลโรงเรียนอุปถัมภ์/สถานที่ฝึกงาน ข้อมูลอาสาสมัคร 2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอการตรวจลงตรา (visa applying) ก่อนการเดินทางมายังประเทศไทย 3. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอต่อการตรวจลงตรา…

Placement 2022_1
AFS Volunteer, Events

การประชุมจัดสรร
การรับอุปถัมภ์ผู้เข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยน
เอเอฟเอสนานาชาติ
(Placement Meeting)
ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 4 – 5 เมษายน 2565 เอเอฟเอส ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมการประชุมจัดสรรการรับอุปถัมภ์ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสนานาชาติ (Placement Meeting) ประจำปี 2565 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานของเอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ และหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการรับอุปถัมภ์นักเรียนต่างชาติ รวมถึงการจัดสรรโรงเรียน และครอบครัวอุปถัมภ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจากอาสาสมัครภายในศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของเอเอฟเอส ประเทศไทย…

Admission Officer
Events, Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Admission Officer

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Admission Officer Job Description : รับผิดชอบงานโครงการระยะ 1 ปี ในการประสานงานด้านเอกสารการรับสมัครสอบข้อเขียน จัดทำสรุปรายงานการรับสมัครแต่ละสัปดาห์ การสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ การตัดสินผลการคัดเลือก ตลอดจนการเลื่อนสถานภาพ รายงานการสอบคัดเลือกและการเลื่อนสถานภาพให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จักผ่านช่องทางสื่อทุกรูปแบบทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ แนะนำพูดคุยส่งเสริมการขายโครงการให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในฐานลูกค้าเดิมและขยายกลุ่มไปยังฐานลูกค้าใหม่ ประสานงานและให้ความคำแนะนำช่วยเหลือศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกทั่วประเทศ ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการระยะ 1 ปี รับผิดชอบในการลงข้อมูลในระบบ Matrix & Allocation…

AFS March Meeting_1
AFS Volunteer, Events

การประชุมอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2565
(AFS March Meeting 2022)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เอเอฟเอส ประเทศไทยจัดกิจกรรมประชุมออนไลน์ AFS March Meeting 2022 ในธีมสงกรานต์ New Normal…สนุกสนานได้แม้ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทิศทางการบริหารงานของ เอเอฟเอส ประเทศไทย และแผนการดำเนินงาน ปี 2022 ให้ทุกท่านทราบ ซึ่งได้รับเกียรติจากประธานเอเอฟเอสเขต ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต ผู้ช่วยผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต ประธานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ ผู้ประสานงานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้ประสานงานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ และคุณครูอาสาสมัครด้านภาษาจีนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันอย่างอบอุ่น เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้…

OPS_Director
Events, Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Operations Director

  AFS Intercultural Programs Thailand  Position: Operations Director Job Description 1. มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบงาน Admission, Sending, Hosting และ Communication ขององค์กร 2. กำหนดนโยบายในการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 3. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้พัฒนางาน และให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเข้าใจขั้นตอนการทำงานในแต่ละโครงการแลกเปลี่ยน และสามารถหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง 4. ติดตามดูแลความก้าวหน้าของงานและความรับผิดชอบของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความกระตือรือร้นและผลักดันงานให้บรรลุล่วงตามกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 5. รับผิดชอบดูแลหลักสูตร Intercultural…