สารจากประธานมูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ทั่วโลกที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีและยังทวีความรุนแรงมากขึ้นจนถึงปัจจุบัน เป็นเหตุให้หลายประเทศใช้มาตรการการปิดประเทศอันมีผลต่อการเดินทางจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์การท่องเที่ยวหรือการศึกษาต่อต่างประเทศ นอกจากนี้การแพร่ระบาดยังส่งผลไปถึงการปิดโรงเรียนในทุกประเทศทั่วโลกอีกด้วย ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการระบาดของโรคจะสิ้นสุดได้ในเวลาใด

สถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินงานของเอเอฟเอสสากล เอเอสเอฟประเทศอุปถัมภ์ และเอเอฟเอสประเทศไทยเช่นกัน เนื่องจากโครงการของเอเอฟเอสเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนานาชาติ ทั้งการส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการในต่างประเทศกว่า 50 ประเทศ และการรับนักเรียนนานาชาติมาอุปถัมภ์ในประเทศไทย ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของเยาวชนซึ่งเป็นสิ่งที่เอเอฟเอสให้ความสําคัญสูงสุด เอเอฟเอส สากลจึงได้ประกาศยุติโครงการทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563 โดยในส่วนของเอเอฟเอสประเทศไทยมิได้นิ่งนอนใจเร่งดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อนำนักเรียนกลับประเทศไทยด้วยความปลอดภัย โดยได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนดังนี้

1. กลุ่มนักเรียนนานาชาติที่อุปถัมภ์ในประเทศไทยจำนวน 104 คน
เอเอฟเอสประเทศไทยได้ดำเนินการให้นักเรียนเดินทางกลับประเทศต่างๆทั่วโลกโดยสวัสดิภาพ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563

2. กลุ่มนักเรียนรุ่นที่ 58 ภาคพื้นทวีปเหนือและรุ่นที่ 59 ภาคพื้นทวีปใต้ที่อยู่ระหว่างร่วมโครงการในประเทศต่างๆ จำนวน 756 คน
เอเอฟเอสประเทศไทยได้ดำเนินการประสานงานกับเอเอฟเอสสากล เอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต และหน่วยงานต่างๆ ในการนำนักเรียนกลับประเทศไทย โดยเอเอฟเอสประเทศไทยเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้ได้นำนักเรียนกลับมาแล้วโดยสวัสดิภาพ จำนวน 737 คน คงเหลือ 19 คน ในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา ซึ่งเอเอฟเอสประเทศไทยยังมีการติดตามประสานงานอย่างใกล้ชิด เพื่อดำเนินการนำนักเรียนกลับโดยเร็วเมื่อสถานการณ์ในประเทศนั้นอำนวย ระหว่างนี้ นักเรียนได้รับการดูแลอย่างดีจากเอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์

3. กลุ่มนักเรียนรุ่นที่ 59 ภาคพื้นทวีปเหนือที่จะเดินทางตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 เป็นต้นไป รวมถึงกลุ่มนักเรียนประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐประชาชนจีนรุ่นที่  59 ภาคพื้นทวีปใต้ ที่เลื่อนมาเดินทางพร้อมกลุ่มนักเรียนรุ่นที่ 59 ภาคพื้นทวีปเหนือเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ขณะนี้เอเอฟเอสสากล และเอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาความพร้อมในการรับอุปถัมภ์นักเรียน ซึ่งยังไม่มีข้อยุติเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้
ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาภาระของผู้ปกครอง และความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน เอเอฟเอส ประเทศไทยจึงได้พิจารณาพักโครงการและจะดำเนินการคืนเงินบริจาคสมทบทุนเข้าร่วมโครงการให้นักเรียนทุกประเทศ ในจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้ชำระมาหักค่าใช้จ่ายจริงที่ได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาท) ภายในเดือนมิถุนายน 2563 นอกจากนี้เอเอฟเอสประเทศไทยจะรักษาสิทธิ์ของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เดินทางในรุ่นต่อไปโดยจะพิจารณาคุณสมบัติให้เป็นไปตามที่เอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์กำหนดเพิ่มเติม ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

4. สำหรับการรับสมัครนักเรียนใหม่เพื่อสอบและคัดเลือกในรุ่นที่ 60 ภาคพื้นทวีปใต้ และภาคพื้นทวีปเหนือ ซึ่งจะเดินทางในปี 2564-2565
การรับสมัครนักเรียนยังดำเนินการตามปกติ แต่มีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกให้มีความกระชับและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

5. การรับอุปถัมภ์นักเรียนนานาชาติในประเทศไทย
เนื่องจากการดำเนินงานมีส่วนเกี่ยวเนื่องและขึ้นอยู่กับมาตรการของภาครัฐในการอนุญาตให้ชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทยและพำนักในประเทศไทย รวมทั้งยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติได้ในเวลาใด เอเอฟเอสประเทศไทย จึงตัดสินใจยุติการดำเนินงานในส่วนนี้

6. ในขณะเดียวกันเอเอฟเอสประเทศไทยได้ดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรบุคคล รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการทำงานการให้บริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเพื่อเสริมประสิทธิภาพการให้บริการในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น  ส่วนการประสานงานกับอาสาสมัครต่างๆทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นเอเอฟเอสเขตหรือศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องไม่เปลี่ยนแปลง

 

เอเอฟเอสประเทศไทย ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุนร่วมกันผ่านสถานการณ์ไปได้ด้วยดี และขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจตลอดมา มูลนิธิหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นโดยเร็ว เพื่อที่เอเอฟเอส ประเทศไทยจะได้ดำเนินการจัดโครงการต่อไปตามปณิธานของเอเอฟเอสที่มุ่งมั่นพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนไทยให้ก้าวสู่การเป็นประชากรโลก (Global Citizen)

 

 

สนั่น อังอุบลกุล
ประธานกรรมการมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ
(เอเอฟเอส ประเทศไทย)
28 พฤษภาคม 2563