Copy of Photo Social Holi Tamp. (2)
News

เอเอฟเอส ประเทศไทย จัดตั้ง ศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย

เอเอฟเอส ประเทศไทย จัดตั้ง “ศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนอุดมดรุณี (Udomdarunee School AFS Hosting Center)” จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ได้หารือถึงแนวทางในการสร้างเครือข่าย และการดำเนินงานร่วมกันระหว่างเอเอฟเอส ประเทศไทย ศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ โรงเรียนอุดมดรุณี และโรงเรียนเครือข่ายศูนย์เอเอฟเอสเขตสุโขทัย ในการพัฒนาอาสาสมัครและเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ…

3
News

AFS Network Meeting 2022

AFS International จัดการประชุมใหญ่ประจำปี “AFS Network Meeting 2022” เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และสานความร่วมมือระหว่าง AFS นานาชาติ กว่า 64 ประเทศทั่วโลก โดยมีผู้แทนเดินทางเข้าร่วมการประชุมกว่า 200 คน ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 ซึ่งการประชุมในปีนี้ AFS International มุ่งกระชับสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิก หลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นอุปสรรค์ใหญ่ในช่วงเวลา…

MK3_6305
Events, News

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี (เอเอฟเอส ประเทศไทย)

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จัดพิธีทำบุญ และสักการะท้าวมหาพรหม เนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย โดยมีคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เข้าร่วม ณ สำนักงานมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวคณะกรรมการ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่มีมาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้ คุณสนั่น…

hiring_hosting officer_temporary
Events, Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Hosting Officer

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Hosting Officer (Temporary 3 months contracts) Job Description : 1. ประสานงานติดตามข้อมูลการรับอุปถัมภ์ผู้เข้าร่วมโครงการ และบันทึกข้อมูลลงในระบบปฏิบัติงาน ได้แก่ ข้อมูลครอบครัวอุปถัมภ์ ข้อมูลโรงเรียนอุปถัมภ์/สถานที่ฝึกงาน ข้อมูลอาสาสมัคร 2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอการตรวจลงตรา (visa applying) ก่อนการเดินทางมายังประเทศไทย 3. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอต่อการตรวจลงตรา…

OPS_Director
Events, Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Operations Director

  AFS Intercultural Programs Thailand  Position: Operations Director Job Description 1. มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบงาน Admission, Sending, Hosting และ Communication ขององค์กร 2. กำหนดนโยบายในการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 3. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้พัฒนางาน และให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเข้าใจขั้นตอนการทำงานในแต่ละโครงการแลกเปลี่ยน และสามารถหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง 4. ติดตามดูแลความก้าวหน้าของงานและความรับผิดชอบของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความกระตือรือร้นและผลักดันงานให้บรรลุล่วงตามกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 5. รับผิดชอบดูแลหลักสูตร Intercultural…

FA Officer
Events, Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Finance and Accounting Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position : Finance and Accounting Officer  Job Description : จัดเตรียมเอกสารการจ่าย โดยตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน  จัดเตรียมเอกสารการรับ พิมพ์ใบเสร็จรับเงินตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน  บันทึกบัญชีจ่าย ค่าใช้จ่ายทั่วไป รายวัน จัดเก็บเอกสารทางบัญชี เช่น ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย รวมถึงควบคุมระบบเอกสารให้เรียบร้อย จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย งานอื่น ๆ…

cover
Events, Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Receptionist

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                                Position: Receptionist (สัญญากำหนดระยะเวลาจ้าง 1 ปี) Job Description : รับสาย – โอนสายโทรศัพท์ และประสานงานระหว่างผู้ที่มาติดต่อทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ต้อนรับและประสานงานระหว่างผู้ที่มาติดต่อที่สำนักงานกับเจ้าหน้าที่ จองห้องประชุม และประสานงานพนักงานรักษาความสะอาดให้พร้อมก่อนวันประชุม ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายกับพนักงานรับ – ส่ง เอกสาร ทั้งในส่วนไปรษณีย์ เอกสาร By Hands ในการนำเข้า –…

Untitled design
Events, Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Communication Manager

AFS Intercultural Programs Thailand Position: Communication Manager Job Description : 1. สามารถสร้าง Brand Awareness ให้กับองค์กรได้ 2. วางแผนการตลาดและบริหารการตลาดโครงการแลกเปลี่ยนทั้งระบบและทุกช่องทาง ในระยะสั้น และระยะยาว โดยวิเคราะห์จากข้อมูลทางการตลาด โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลคู่แข่ง ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโครงการแลกเปลี่ยน โดยทำการติดตามผลการดำเนินงานของทีมงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์แผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้อย่างถูกต้อง รวมทั้งการจัดการวัดประสิทธิภาพของการดำเนินงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ทันยุคทันสมัยและมีประสิทธิภาพต่อการแข่งขันในธุรกิจการศึกษา 3. ดูแลสื่อต่าง ๆ…

20220128_AFS_JOB_POST
Events, Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Operations Director

AFS Intercultural Programs Thailand  Position: Operations Director Job Description 1. มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบงาน Admission, Sending, Hosting และ Communication ขององค์กร 2. กำหนดนโยบายในการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 3. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้พัฒนางาน และให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเข้าใจขั้นตอนการทำงานในแต่ละโครงการแลกเปลี่ยน และสามารถหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง 4. ติดตามดูแลความก้าวหน้าของงานและความรับผิดชอบของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความกระตือรือร้นและผลักดันงานให้บรรลุล่วงตามกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 5. รับผิดชอบดูแลหลักสูตร Intercultural Learning…