ประกาศสถานการณ์

ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เรื่องการเดินทางกลับของนักเรียนในโครงการ ณ ขณะนี้ เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอเรียนแจ้งสถานการณ์ดังนี้

กลุ่มนักเรียนเอเอฟเอส รุ่นที่ 58 ภาคพื้นทวีปเหนือ สาธารณรัฐโคลอมเบีย จำนวน 3 คน เดินทางกลับถึงประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาโดยสวัสดิภาพ ขณะนี้ได้เข้ารับการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคตามระเบียบรัฐบาล ณ โรงแรม Divalux Resort and Spa จ.สมุทรปราการ ครบกำหนด 14 วันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับภูมิลำเนาได้ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยที่นักเรียนเอเอฟเอสทั้ง 3 คนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี

 

ในโอกาสนี้เอเอฟเอส ประเทศไทย กลุ่มผู้ปกครองและนักเรียนประเทศสาธารณรัฐโคลอมเบีย ขอขอบคุณ กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงโบโกตา สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงกีโต ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนนักเรียนเดินทางกลับประเทศไทย และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารจากกองทัพบกและกองทัพเรือ  เจ้าหน้าที่จากกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกับกระทรวงคมนาคม และเจ้าหน้าที่จากโรงแรม Divalux Resort and Spa จ.สมุทรปราการ และทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ ที่ให้ความดูแลเยาวชนโครงการเอเอฟเอสเป็นอย่างดี นอกจากนี้หน่วยงานราชการภายใต้การดูแลของกระทรวงคมนาคมยังให้ความช่วยเหลือด้านการเดินทางกลับภูมิลำเนาแก่เยาวชนบางส่วน ซึ่งมีขั้นตอนการดูแลจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และเจ้าหน้าที่โรงแรมจนถึงภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

 

สำหรับประเทศปารากวัย จำนวน 3 คน ที่ยังไม่สามารถเดินทางได้ เอเอฟเอสประเทศไทยยังคงประสานงานกับ เอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ ทุกวิถีทางเพื่อให้นักเรียนเดินทางกลับประเทศไทยได้โดยสวัสดิภาพและเร็วที่สุด ในขณะเดียวกันได้ดำเนินการเรื่องเอกสารต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเดินทางได้ทันทีเมื่อสถานการณ์ในประเทศอุปถัมภ์นั้นอำนวย อีกทั้งสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศ ครอบครัวอุปถัมภ์ อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่เอเอฟเอส ประเทศไทย และเอเอฟเอส ประเทศอุปถัมภ์ ยังคอยติดตามดูแลช่วยเหลือความเป็นอยู่ของนักเรียนทุกคนอย่างสม่ำเสมอ ขณะนี้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงดี

 

ในการนำนักเรียนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย เอเอฟเอส ประเทศไทย ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องของความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน รวมทั้งปฎิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาลทุกประการ

 

 

 

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563