AFS Intercultural Programs Thailand                                                              

Position: Sending Internship

Job Description :

 1. ดูแลใบสมัครนานาชาติของนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ
 2. ทำวีซ่าให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ
 3. ดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบิน จัดเตรียมการเดินทางสำหรับนักเรียน
 4. รับ – ส่ง นักเรียนที่สนามบิน
 5. ออกแบบสื่อเพื่อให้ข้อมูลกับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ
 6. ช่วยดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของฝ่าย เช่น เตรียมอุปกรณ์, ส่งจดหมาย, และติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
 7. รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ
 8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification :

 1. มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน
 2. มีทักษะด้านการสื่อสาร
 3. มีเข้าใจในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Excel, Word, Google Sheet, Canva
 4. มีความอดทน และยืดหยุ่นในการทำงาน
 5. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ ค้างคืน หรือเดินทางไปต่างจังหวัดได้

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ : ค่าพาหนะ

 

หากท่านสนใจร่วมฝึกงานกับเรา กรุณาส่งประวัติและรูปถ่าย พร้อมตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

มาที่ E–mail : [email protected]

เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 24 กุมภาพันธ์ 2566

วันสัมภาษณ์ : จะประกาศในภายหลังผ่านทาง E-mail ของผู้สมัคร

 

ติดต่อเรา

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Email : tha.[email protected].org

โทรศัพท์ : 02–574-6197 ต่อ 802

คุณนก : 065-618-6692