AFS Intercultural Programs Thailand                                                              

Internship : Sending

Job Description :

 1. ดูแลเรื่องใบสมัครนานาชาติผู้เข้าร่วมโครงการ
 2. ดูแลเรื่องกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมและอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการก่อนการเดินทาง
 3. ดูแลเรื่องวีซ่าของผู้เข้าร่วมโครงการ
 4. ดูแลเรื่องการเดินทางของผู้เข้าร่วมโครงการ
 5. ดูแลผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างเข้าร่วมโครงการ
 6. รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ
 7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification :

 1. มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน
 2. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน
 3. สามารถทำงานเป็นทีม หรือทำงานกับผู้คนที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น
 4. สามารถการทำงานภายใต้ความกดดัน
 5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ : ค่าพาหนะ

 

หากท่านสนใจร่วมฝึกงานกับเรา กรุณาส่งประวัติและรูปถ่าย พร้อมตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

มาที่ E–mail : [email protected]

เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2567

วันสัมภาษณ์ : จะประกาศในภายหลังผ่านทาง E-mail ของผู้สมัคร

 

ติดต่อเรา

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

Email : tha.hr@afs.org

โทรศัพท์ : 02–574-6197 ต่อ 802

คุณนก : 065-618-6692