AFS Intercultural Programs Thailand                                                              

Position: Relationship Management Internship

Job Description :

 1. ประสานงานและปฏิบัติงาน บริหารความสัมพันธ์กับอาสาสมัคร และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาระบบการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่กำหนดเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้กับทั้งกลุ่มต่าง ๆ และองค์กร
 2. ดูแล ปรับปรุง และอัพเดทข้อมูลอาสาสมัครในฐานข้อมูล Global Link
 3. อัพเดทฐานข้อมูลเขต และศูนย์ ใน Google map
 4. สนับสนุนการทำงาน ให้ความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือ ในฝ่ายตนเอง เช่น งาน Homecoming, งาน Forum, งาน National Meeting และฝ่ายอื่น ๆ
 5. ออกแบบ E-Card เช่น เทศกาลปีใหม่, สงกรานต์, ตรุษจีน วันเกิด หรืออื่น ๆ เพื่อส่งและแชร์ในสื่อ Social ต่าง ๆ ของอาสาสมัคร

Qualification :

 1. มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน
 2. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน
 3. สามารถทำงานเป็นทีม หรือทำงานกับผู้คนที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น
 4. รักงานด้านบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 7. สามารถปรับตัวทำงานร่วมกับอาสาสมัคร และนักเรียนเก่าได้เป็นอย่างดี
 8. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ : ค่าพาหนะ

 

หากท่านสนใจร่วมฝึกงานกับเรา กรุณาส่งประวัติและรูปถ่าย พร้อมตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

มาที่ E–mail : [email protected]

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

วันสัมภาษณ์ : จะประกาศในภายหลังผ่านทาง E-mail ของผู้สมัคร

 

ติดต่อเรา

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Email : tha.hr@afs.org

โทรศัพท์ : 02–574-6197 ต่อ 802

คุณนก : 065-618-6692