AFS Intercultural Programs Thailand                                                              

Position: Hosting Officer (เจ้าหน้าที่ประจำ)

Job Description :

 1. เตรียมเอกสารและดูแลประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศในการจัดทำเอกสารประกอบการตรวจลงตราสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ และการแจ้งเข้าที่พักอาศัย (Visa)
 2. วางแผนและประสานงานการใช้สถานที่ ยานพาหนะ และการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม (Logistic)
 3. ดูแลและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างโครงการ (Support)
 4. ประชาสัมพันธ์โครงการอุปถัมภ์ นำเสนอข้อมูล/เตรียมความพร้อมและขยายฐานการรับอุปถัมภ์ไปยังครอบครัวอุปถัมภ์ โรงเรียนอุปถัมภ์ และสถานที่ฝึกงาน รวมถึงการสานสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ (Promotion)
 5. วางแผนกิจกรรม ประสานงานนักเรียนเก่า และทำหน้าที่วิทยากรที่ได้รับมอบหมาย (Orientations)
 6. รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ
 7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

Qualification :

 1. อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 3. มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน
 4. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน
 5. มีทักษะในการบริหารจัดการโครงการ จัดลำดับความสำคัญ และมีความละเอียดรอบคอบ
 6. สามารถทำงานเป็นทีม หรือทำงานกับผู้คนที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น
 7. สามารถการทำงานภายใต้ความกดดัน
 8. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 9. มีทักษะและประสบการณ์การดูแล หรือให้คำปรึกษาเยาวชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์กร หรือหน่วยงานเพื่อสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน : ตามตกลง โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ : ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม, ประกันสังคม, สวัสดิการค่าบำเพ็ญกุศลศพและค่าพวงหรีด, สวัสดิการค่าของเยี่ยมไข้กรณีเข้าพักรักษาตัวโรงพยาบาล, สวัสดิการมงคลสมรส, ลาพักร้อน, ลากิจ, ลาป่วย, ชุดยูนิฟอร์ม และอื่น ๆ

 

หากท่านสนใจร่วมงานกับเรา กรุณาส่งประวัติสมัครงานและรูปถ่าย พร้อมตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

มาที่ E–mail : [email protected]

วันสัมภาษณ์ : จะประกาศในภายหลังผ่านทาง E-mail ของผู้สมัคร

 

ติดต่อเรา

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Email : tha.hr@afs.org

โทรศัพท์ : 02–574-6197 ต่อ 802

คุณนก : 065-618-6692