AFS Intercultural Programs Thailand                                                              

Position: Communication Officer (เจ้าหน้าที่ประจำ)

Job Description :

 1. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน และส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร (Brand) ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดการรับรู้ (Awareness) และเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเป้าหมาย โดยสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรและความเป็นไปของตลาดธุรกิจการศึกษา
 2. สร้างสรรค์สื่อ (Content) และข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งในรูปแบบของ Online และ Offline เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร รวมไปถึงโครงการต่าง ๆ ขององค์กร
 3. ดูแล และบริหารช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ขององค์กร ทั้ง Online และ Offline ให้เป็นเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงที่สุด
 4. วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด และวางแผนการตลาดขององค์กรในทุกมิติ รวมถึงทำการติดตามผล การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการตลาดที่ได้กำหนดไว้ และวัดประสิทธิภาพของการดำเนินงานตลอดทั้งโครงการ
 5. ติดต่อประสานงาน ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และให้บริการต่อผู้รับบริการในช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์
 6. รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ
 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification :

 1. ไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สาขานิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีทักษะในการพูด-เขียนภาษาไทยและอังกฤษเป็นอย่างดี
 4. มีประสบการณ์ในวางแผนการตลาด สื่อสารด้านโฆษณา และภาพลักษณ์องค์กร หรือ Branding
 5. สามารถทำงานเป็นทีม หรือทำงานกับผู้คนที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น
 6. มีการบริหารจัดการที่ดี และมีความละเอียดรอบคอบ
 7. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 8. หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน : ตามตกลง โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ : ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสังคม และอื่น ๆ

 

หากท่านสนใจร่วมงานกับเรา กรุณาส่งประวัติสมัครงานและรูปถ่าย พร้อมตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาที่ E–mail : [email protected]

มาที่ E–mail : [email protected]

เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 25 สิงหาคม 2566

วันสัมภาษณ์ : จะประกาศในภายหลังผ่านทาง E-mail ของผู้สมัคร

 

ติดต่อเรา

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Email : tha.hr@afs.org

โทรศัพท์ : 02–574-6197 ต่อ 802

คุณนก : 065-618-6692