AFS Intercultural Programs Thailand                                                              

Internship : Hosting

Job Description :

 1. ดูแลเรื่องใบสมัครนานาชาติผู้เข้าร่วมโครงการและใบสมัครของครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนอุปถัมภ์ / หน่วยงาน องค์กร และสถานฝึกงาน
 2. ดูแลเรื่องการประสานงานผู้ประสานงานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ อาจารย์ที่ปรึกษา อาสาสมัครและครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อการรับอุปถัมภ์ผู้เข้าร่วมทุกโครงการ
 3. ดูแลเรื่องกิจกรรมค่ายและประชุมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการก่อนการเดินทาง
 4. ดูแลเรื่องการจัดประชุมผู้ประสานงานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ อาจารยที่ปรึกษา อาสาสมัคร ผู้ประสานงานหน่วยงาน องค์กร สถานที่ฝึกงานของผู้เข้าร่วมทุกโครงการ
 5. ดูแลเรื่องวีซ่าของผู้เข้าร่วมโครงการ
 6. ดูแลเรื่องการเดินทางของผู้เข้าร่วมโครงการ
 7. ดูแลผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างเข้าร่วมโครงการ
 8. รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ
 9. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification :

 1. มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน
 2. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน
 3. สามารถทำงานเป็นทีม หรือทำงานกับผู้คนที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น
 4. สามารถการทำงานภายใต้ความกดดัน
 5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ : ค่าพาหนะ

 

หากท่านสนใจร่วมฝึกงานกับเรา กรุณาส่งประวัติและรูปถ่าย พร้อมตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

มาที่ E–mail : [email protected]

เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2567

วันสัมภาษณ์ : จะประกาศในภายหลังผ่านทาง E-mail ของผู้สมัคร

 

ติดต่อเรา

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

Email : tha.hr@afs.org

โทรศัพท์ : 02–574-6197 ต่อ 802

คุณนก : 065-618-6692