AFS Intercultural Programs Thailand                                                              

Position: ICL Officer

Job Description :

 1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับหน่วยงานภายนอกตามความต้องการทั้งในรูปแบบ Public training และ in-house training และจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้เรื่องการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Learning) ให้หน่วยงานภายนอก
 2. ติดต่อประสานงาน และติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 3. วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ความต้องการของลูกค้า และจุดเด่นจุดด้อยของคู่แข่ง และนำองค์ความรู้เรื่องการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมมาพัฒนาโครงการใหม่
 4. สนับสนุนและประสานงานเรื่องการพัฒนาบุคลากรของมูลนิธิฯในเรื่องความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้เรื่องการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Learning)
 5. สนับสนุนการทำงาน ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา แก่ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำองค์ความรู้เรื่องการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Learning) ไปใช้ในการทำโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
 6. รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ
 7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification :

 1. ไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 3. มีทักษะในการพูด-เขียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 4. มีทักษะในการบริหารจัดการโครงการ การเจรจาต่อรอง การสื่อสาร และการแก้ปัญหาเป็นอย่างดี
 5. สามารถทำงานเป็นทีม หรือทำงานกับผู้คนที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น
 6. มีความรู้เรื่องการเรียนรู้และการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
 7. มีการบริหารจัดการที่ดี และมีความละเอียดรอบคอบ
 8. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

เงินเดือน : ตามตกลง โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ : ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสังคม และอื่น ๆ

 

หากท่านสนใจร่วมงานกับเรา กรุณาส่งประวัติสมัครงาน รูปถ่าย และ portfolio พร้อมตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

มาที่ E–mail : [email protected]

เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 11 พฤศจิกายน 2565

วันสัมภาษณ์ : จะประกาศในภายหลังผ่านทาง E-mail ของผู้สมัคร

 

ติดต่อเรา

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Email : tha.hr@afs.org

โทรศัพท์ : 02–574-6197 ต่อ 802

คุณนก : 065-618-6692