AFS Intercultural Programs Thailand                                                              

Position: ICL Officer (เจ้าหน้าที่ประจำ)

Job Description :

 1. ศึกษา วิเคราะห์ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับองค์กร และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค
 2. ติดต่อประสานงาน และติดตามการดำเนินงานกิจกรรมค่ายให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนด
 3. วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ความต้องการของลูกค้า และจุดเด่นจุดด้อยของคู่แข่ง และนำองค์ความรู้เรื่องการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมมาพัฒนาโครงการใหม่
 4. ให้คำปรึกษา และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
 5. สนับสนุนการทำงาน ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำองค์ความรู้เรื่องการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (Intercultural Learning) ไปใช้ในการทำโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
 6. รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ
 7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification :

 1. ไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 3. มีทักษะในการพูด-เขียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 4. มีทักษะในการบริหารจัดการโครงการ การเจรจาต่อรอง การสื่อสาร และการแก้ปัญหาเป็นอย่างดี
 5. สามารถทำงานเป็นทีม หรือทำงานกับผู้คนที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น
 6. มีความรู้เรื่องการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
 7. มีการบริหารจัดการที่ดี และมีความละเอียดรอบคอบ
 8. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

เงินเดือน : ตามตกลง โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ : ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสังคม และอื่น ๆ

 

หากท่านสนใจร่วมงานกับเรา กรุณาส่งประวัติสมัครงาน รูปถ่าย และ portfolio พร้อมตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

มาที่ E–mail : [email protected]

เปิดรับสมัคร : รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

วันสัมภาษณ์ : จะประกาศในภายหลังผ่านทาง E-mail ของผู้สมัคร

 

ติดต่อเรา

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

Email : tha.hr@afs.org

โทรศัพท์ : 02–574-6197 ต่อ 802

คุณนก : 065-618-6692