hiring_hosting officer_temporary
Events, Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Hosting Officer

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Hosting Officer (Temporary 3 months contracts) Job Description : 1. ประสานงานติดตามข้อมูลการรับอุปถัมภ์ผู้เข้าร่วมโครงการ และบันทึกข้อมูลลงในระบบปฏิบัติงาน ได้แก่ ข้อมูลครอบครัวอุปถัมภ์ ข้อมูลโรงเรียนอุปถัมภ์/สถานที่ฝึกงาน ข้อมูลอาสาสมัคร 2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอการตรวจลงตรา (visa applying) ก่อนการเดินทางมายังประเทศไทย 3. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอต่อการตรวจลงตรา…

Placement 2022_1
AFS Volunteer, Events

การประชุมจัดสรร
การรับอุปถัมภ์ผู้เข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยน
เอเอฟเอสนานาชาติ
(Placement Meeting)
ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 4 – 5 เมษายน 2565 เอเอฟเอส ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมการประชุมจัดสรรการรับอุปถัมภ์ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสนานาชาติ (Placement Meeting) ประจำปี 2565 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานของเอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ และหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการรับอุปถัมภ์นักเรียนต่างชาติ รวมถึงการจัดสรรโรงเรียน และครอบครัวอุปถัมภ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจากอาสาสมัครภายในศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของเอเอฟเอส ประเทศไทย…

Admission Officer
Events, Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Admission Officer

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Admission Officer Job Description : รับผิดชอบงานโครงการระยะ 1 ปี ในการประสานงานด้านเอกสารการรับสมัครสอบข้อเขียน จัดทำสรุปรายงานการรับสมัครแต่ละสัปดาห์ การสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ การตัดสินผลการคัดเลือก ตลอดจนการเลื่อนสถานภาพ รายงานการสอบคัดเลือกและการเลื่อนสถานภาพให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จักผ่านช่องทางสื่อทุกรูปแบบทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ แนะนำพูดคุยส่งเสริมการขายโครงการให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในฐานลูกค้าเดิมและขยายกลุ่มไปยังฐานลูกค้าใหม่ ประสานงานและให้ความคำแนะนำช่วยเหลือศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกทั่วประเทศ ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการระยะ 1 ปี รับผิดชอบในการลงข้อมูลในระบบ Matrix & Allocation…

AFS March Meeting_1
AFS Volunteer, Events

การประชุมอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2565
(AFS March Meeting 2022)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เอเอฟเอส ประเทศไทยจัดกิจกรรมประชุมออนไลน์ AFS March Meeting 2022 ในธีมสงกรานต์ New Normal…สนุกสนานได้แม้ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทิศทางการบริหารงานของ เอเอฟเอส ประเทศไทย และแผนการดำเนินงาน ปี 2022 ให้ทุกท่านทราบ ซึ่งได้รับเกียรติจากประธานเอเอฟเอสเขต ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต ผู้ช่วยผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต ประธานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ ผู้ประสานงานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้ประสานงานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ และคุณครูอาสาสมัครด้านภาษาจีนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันอย่างอบอุ่น เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้…

OPS_Director
Events, Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Operations Director

  AFS Intercultural Programs Thailand  Position: Operations Director Job Description 1. มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบงาน Admission, Sending, Hosting และ Communication ขององค์กร 2. กำหนดนโยบายในการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 3. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้พัฒนางาน และให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเข้าใจขั้นตอนการทำงานในแต่ละโครงการแลกเปลี่ยน และสามารถหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง 4. ติดตามดูแลความก้าวหน้าของงานและความรับผิดชอบของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความกระตือรือร้นและผลักดันงานให้บรรลุล่วงตามกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 5. รับผิดชอบดูแลหลักสูตร Intercultural…

FA Officer
Events, Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Finance and Accounting Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position : Finance and Accounting Officer  Job Description : จัดเตรียมเอกสารการจ่าย โดยตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน  จัดเตรียมเอกสารการรับ พิมพ์ใบเสร็จรับเงินตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน  บันทึกบัญชีจ่าย ค่าใช้จ่ายทั่วไป รายวัน จัดเก็บเอกสารทางบัญชี เช่น ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย รวมถึงควบคุมระบบเอกสารให้เรียบร้อย จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย งานอื่น ๆ…

admission officer
Events, Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Admission Officer

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Admission Officer Job Description : จัดทำข้อมูลประเทศอุปถัมภ์สำหรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกประเทศ ติดต่อและประสานงานการออกข้อสอบโครงการระยะ 1 ปี พร้อมตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งพิมพ์ ติดต่อประสานงานและรับผิดชอบนักเรียนทุนบริษัท (CSP) ทั้งในด้านจัดทำคู่สัญญา รายละเอียดการสมัครโครงการระยะ 1 ปี รายงานผลการรับสมัคร การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์และการประกาศผลนักเรียนที่ได้รับทุนให้บริษัทรับทราบ ดูแลและรับผิดชอบการคัดเลือกนักเรียนทุนประเภทต่างๆ (ทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) ทั้งในด้านการรวบรวมใบสมัคร เอกสารประกอบ…

Receptionist
Events, Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Receptionist

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Receptionist (สัญญากำหนดระยะเวลาจ้าง 1 ปี) Job Description : รับสาย – โอนสายโทรศัพท์ และประสานงานระหว่างผู้ที่มาติดต่อทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ต้อนรับและประสานงานระหว่างผู้ที่มาติดต่อที่สำนักงานกับเจ้าหน้าที่ จองห้องประชุม และประสานงานพนักงานรักษาความสะอาดให้พร้อมก่อนวันประชุม ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายกับพนักงานรับ – ส่ง เอกสาร ทั้งในส่วนไปรษณีย์ เอกสาร By Hands ในการนำเข้า –…

Untitled design
Events, Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Communication Manager

AFS Intercultural Programs Thailand Position: Communication Manager Job Description : 1. สามารถสร้าง Brand Awareness ให้กับองค์กรได้ 2. วางแผนการตลาดและบริหารการตลาดโครงการแลกเปลี่ยนทั้งระบบและทุกช่องทาง ในระยะสั้น และระยะยาว โดยวิเคราะห์จากข้อมูลทางการตลาด โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลคู่แข่ง ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโครงการแลกเปลี่ยน โดยทำการติดตามผลการดำเนินงานของทีมงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์แผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้อย่างถูกต้อง รวมทั้งการจัดการวัดประสิทธิภาพของการดำเนินงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ทันยุคทันสมัยและมีประสิทธิภาพต่อการแข่งขันในธุรกิจการศึกษา 3. ดูแลสื่อต่าง ๆ…