Copy of Photo Social Holi Tamp. (1)
Events

กิจกรรมค่ายศึกษาวัฒนธรรม (Cultural Orientation Camp: COC)

เอเอฟเอส ประเทศไทย จัดกิจกรรมค่ายศึกษาวัฒนธรรม (Cultural Orientation Camp: COC) สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจากนานาชาติ โดยมีการจัดกิจกรรมการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ทั้งอาหาร งานประดิษฐ์ การแสดงรำไทย และศิลปะการป้องกันตัว มวยไทย ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาสาสมัคร ศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีร่วมเป็นวิทยากร ณ หอประชุม มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

Doctor_Meeting_1_20220614 (19)
Events

Doctor Meeting 2022

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จัดการประชุมแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง “การตรวจสุขภาพของนักเรียนเอเอฟเอส” โดยมี ผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยนายแพทย์เจริญ ปฏิภาณเทวา กรรมการมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และบุคลากรทางการแพทย์กว่า 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศเข้าร่วม ณ โรงแรมทีเคพาเลซ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 โดยในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการทำแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพของนักเรียนเอเอฟเอส รวมไปถึงการประสานงานกับแพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามหลักเกณฑ์ที่เอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์กำหนด ในโอกาสนี้…

MK3_6305
Events, News

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี (เอเอฟเอส ประเทศไทย)

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จัดพิธีทำบุญ และสักการะท้าวมหาพรหม เนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย โดยมีคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เข้าร่วม ณ สำนักงานมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวคณะกรรมการ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่มีมาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้ คุณสนั่น…

hiring_hosting officer_temporary
Events, Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Hosting Officer

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Hosting Officer (Temporary 3 months contracts) Job Description : 1. ประสานงานติดตามข้อมูลการรับอุปถัมภ์ผู้เข้าร่วมโครงการ และบันทึกข้อมูลลงในระบบปฏิบัติงาน ได้แก่ ข้อมูลครอบครัวอุปถัมภ์ ข้อมูลโรงเรียนอุปถัมภ์/สถานที่ฝึกงาน ข้อมูลอาสาสมัคร 2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอการตรวจลงตรา (visa applying) ก่อนการเดินทางมายังประเทศไทย 3. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอต่อการตรวจลงตรา…

Placement 2022_1
AFS Volunteer, Events

การประชุมจัดสรร
การรับอุปถัมภ์ผู้เข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยน
เอเอฟเอสนานาชาติ
(Placement Meeting)
ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 4 – 5 เมษายน 2565 เอเอฟเอส ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมการประชุมจัดสรรการรับอุปถัมภ์ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสนานาชาติ (Placement Meeting) ประจำปี 2565 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานของเอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ และหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการรับอุปถัมภ์นักเรียนต่างชาติ รวมถึงการจัดสรรโรงเรียน และครอบครัวอุปถัมภ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจากอาสาสมัครภายในศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของเอเอฟเอส ประเทศไทย…

AFS March Meeting_1
AFS Volunteer, Events

การประชุมอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2565
(AFS March Meeting 2022)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เอเอฟเอส ประเทศไทยจัดกิจกรรมประชุมออนไลน์ AFS March Meeting 2022 ในธีมสงกรานต์ New Normal…สนุกสนานได้แม้ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทิศทางการบริหารงานของ เอเอฟเอส ประเทศไทย และแผนการดำเนินงาน ปี 2022 ให้ทุกท่านทราบ ซึ่งได้รับเกียรติจากประธานเอเอฟเอสเขต ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต ผู้ช่วยผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต ประธานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ ผู้ประสานงานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้ประสานงานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ และคุณครูอาสาสมัครด้านภาษาจีนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันอย่างอบอุ่น เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้…

OPS_Director
Events, Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Operations Director

  AFS Intercultural Programs Thailand  Position: Operations Director Job Description 1. มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบงาน Admission, Sending, Hosting และ Communication ขององค์กร 2. กำหนดนโยบายในการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 3. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้พัฒนางาน และให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเข้าใจขั้นตอนการทำงานในแต่ละโครงการแลกเปลี่ยน และสามารถหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง 4. ติดตามดูแลความก้าวหน้าของงานและความรับผิดชอบของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความกระตือรือร้นและผลักดันงานให้บรรลุล่วงตามกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 5. รับผิดชอบดูแลหลักสูตร Intercultural…

FA Officer
Events, Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Finance and Accounting Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position : Finance and Accounting Officer  Job Description : จัดเตรียมเอกสารการจ่าย โดยตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน  จัดเตรียมเอกสารการรับ พิมพ์ใบเสร็จรับเงินตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน  บันทึกบัญชีจ่าย ค่าใช้จ่ายทั่วไป รายวัน จัดเก็บเอกสารทางบัญชี เช่น ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย รวมถึงควบคุมระบบเอกสารให้เรียบร้อย จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย งานอื่น ๆ…

Receptionist
Events, Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Receptionist

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Receptionist (สัญญากำหนดระยะเวลาจ้าง 1 ปี) Job Description : รับสาย – โอนสายโทรศัพท์ และประสานงานระหว่างผู้ที่มาติดต่อทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ต้อนรับและประสานงานระหว่างผู้ที่มาติดต่อที่สำนักงานกับเจ้าหน้าที่ จองห้องประชุม และประสานงานพนักงานรักษาความสะอาดให้พร้อมก่อนวันประชุม ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายกับพนักงานรับ – ส่ง เอกสาร ทั้งในส่วนไปรษณีย์ เอกสาร By Hands ในการนำเข้า –…