มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองและเยาวชนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 62 ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

โดยมีนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย พร้อมด้วย ผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิฯ นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม นางพนิดา เทพกาญจนา นางประจวบ ชำนิประศาสน์ นายแพทย์เจริญ ปฏิภาณเทวา นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ และนางสาวจิตรลดา หาญวรวงศ์ชัย คณะกรรมการมูลนิธิฯ เจ้าหน้าที่ นักเรียนเก่า และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมงานปฐมนิเทศเยาวชนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสในครั้งนี้

 

ภายในงานมีการจัดบูธนิทรรศการนานาประเทศกว่า 40 ประเทศ โดยรุ่นพี่นักเรียนเก่า เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศอุปถัมภ์ที่เยาวชนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะเดินทางไปแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมเป็นระยะเวลา 1 ปี นอกจากนี้ยังมีการบรรยายให้ข้อมูลการใช้ชีวิตในต่างแดน การเรียนรู้ และการปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่ที่แตกต่างกันออกไป รวมไปถึงการต่อยอดในสิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนและผู้ปกครอง ก่อนการเข้าร่วมโครงการ โดยมีนักเรียนเก่า และผู้ปกครองนักเรียนเก่า จากหลายวงการตบเท้าขึ้นร่วมเวทีบรรยายให้เยาวชนไทยที่ผ่านการสอบคัดเลือก ประจำปี 2565 อย่างอบอุ่น

นายสนั่น อังอุบลกุล กล่าวว่า “โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมเอเอฟเอส เป็นโครงการที่เยาวชนไม่เพียงแต่จะได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศอย่างเดียว แต่ยังเป็นโครงการที่จะช่วยเสริมสร้างให้เยาวชนสามารถเติบโตขึ้นได้ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งในเรื่องของทักษะการสื่อสารหรือภาษา ด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสังคม สิ่งเหล่านี้จะสามารถช่วยให้เยาวชนเกิดความเข้าใจถึงสิ่งต่าง ๆ ในสังคมโลกได้มากขึ้น อีกทั้งยังจะมีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้เยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการเติบโตขึ้นไปเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลกที่มีคุณค่าได้”

 

เนื่องในโอกาสที่มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ได้ดำเนินงานมาจนครบปีที่ 60 ทางมูลนิธิจึงได้จัดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายจากผู้เข้าร่วมโครงการเอเอฟเอสทั่วโลก ภายใต้หัวข้อ “60 ปี เอเอฟเอส ประเทศไทย: Become Active Global Citizens” เพื่อเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจในโครงการต่าง ๆ ของเอเอฟเอส ประเทศไทย เข้ามาร่วมเรียนรู้ ถึงความแตกต่างและหลากหลายในสังคมโลก โดยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกัน ตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงระดับสังคม “ตลอด 60 ปีที่ผ่านมา สิ่งหนึ่งที่เอเอฟเอส ประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด คือ การสร้างพลเมืองที่มีคุณค่าและมีคุณภาพต่อสังคม ซึ่งปัจจุบันเอเอฟเอส ประเทศไทย ได้สร้างผลผลิตกระจายอยู่ในทุกภาคส่วนของสังคมแล้วกว่า 22,000 คนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ ไม่ว่าจะเป็นนักการทูต นักธุรกิจ นักวิชาการ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เป็นต้น และกว่าอีก 3,000 คนที่เป็นอาสาสมัครจากหลากหลายอาชีพทั่วประเทศ ซึ่งในปีที่ 60 นี้ เอเอฟเอส ประเทศไทย เราไม่เพียงมุ่งหวังที่จะพัฒนาเฉพาะเรื่องของตัวบุคคล แต่เรายังมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาสังคมให้เกิดความยั่งยืนควบคู่กันไปอีกด้วย” ผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิฯ กล่าวตอนหนึ่งถึงวิสัยทัศน์ของมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย

การจัดงานในครั้งนี้นับเป็นการเปิดมุมมองใหม่ของวงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ที่ไม่เพียงช่วยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนไทยที่ต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศแล้ว แต่ยังช่วยให้เยาวชนไทยได้มองเห็น และรู้จักวางแผนอนาคตสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณค่า ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของเอเอฟเอสอีกด้วย