Untitled design
Events, Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Communication Manager

AFS Intercultural Programs Thailand Position: Communication Manager Job Description : 1. สามารถสร้าง Brand Awareness ให้กับองค์กรได้ 2. วางแผนการตลาดและบริหารการตลาดโครงการแลกเปลี่ยนทั้งระบบและทุกช่องทาง ในระยะสั้น และระยะยาว โดยวิเคราะห์จากข้อมูลทางการตลาด โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลคู่แข่ง ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโครงการแลกเปลี่ยน โดยทำการติดตามผลการดำเนินงานของทีมงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์แผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้อย่างถูกต้อง รวมทั้งการจัดการวัดประสิทธิภาพของการดำเนินงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ทันยุคทันสมัยและมีประสิทธิภาพต่อการแข่งขันในธุรกิจการศึกษา 3. ดูแลสื่อต่าง ๆ…

20220128_AFS_JOB_POST
Events, Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Operations Director

AFS Intercultural Programs Thailand  Position: Operations Director Job Description 1. มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบงาน Admission, Sending, Hosting และ Communication ขององค์กร 2. กำหนดนโยบายในการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 3. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้พัฒนางาน และให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเข้าใจขั้นตอนการทำงานในแต่ละโครงการแลกเปลี่ยน และสามารถหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง 4. ติดตามดูแลความก้าวหน้าของงานและความรับผิดชอบของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความกระตือรือร้นและผลักดันงานให้บรรลุล่วงตามกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 5. รับผิดชอบดูแลหลักสูตร Intercultural Learning…

20220128_AFS_JOB_POST
Events, Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Hosting Manager

AFS Intercultural Programs Thailand Position: Hosting Manager Job Description รับผิดชอบงานดูแลผู้เข้าร่วมโครงการจากต่างประเทศทุกโครงการ ดูแลประสานงานหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศในการจัดทำเอกสารประกอบการขอวีซ่า สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการก่อนเดินทาง ดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการทุกโครงการ วางแผนและทำหน้าที่วิทยากร ประชุม อบรม ปฐมนิเทศ กิจกรรมต่าง ๆ และรวบรวมผลการประเมินกิจกรรมเสนอผู้บริหาร วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ และสามาถหาแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นมาตรฐานการทำงานแต่ละโครงการให้มีศักยภาพสูงสุด ตามนโยบายและเป้าหมายขององค์กร จัดทำงบประมาณการ ตรวจสอบ/ควบคุม งบประมาณรายปี เพื่อให้สอดคล้องตามแผนงานที่วางไว้ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด งานอื่น…

13
AFS Volunteer, Events, News, Uncategorized

การประชุมอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2564 (AFS National Meeting 2021)

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จัดการประชุมอาสาสมัครประจำปี พ.ศ.2564 ในรูปแบบออนไลน์ วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 – 20.00 น. โดยมีอาสาสมัครเอเอฟเอสร่วมประชุมกว่า 150 คน คุณสนั่น  อังอุบลกุล ประธานกรรมการมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งแจ้งการแต่งตั้ง และเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการใหญ่ มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย คุณมาลีรัตน์…

1
AFS Volunteer, Events, News

Local Chapter Exchange: Phattalung Chapter (THA) & Östergötland Chapter (SWE)

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 19.00 น. อาสาสมัครจากเอเอฟเอสเขตพัทลุง จำนวน 6 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม Local Chapter Exchange กับ อาสาสมัครจาก Östergötland Chapter จากประเทศสวีเดน จำนวน 4 คน ในหัวข้อ Host Family Recruitment โดยอาสาสมัครจากเอฟเอสเขตพัทลุง นำเสนอข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพัทลุง และแนะนำโรงเรียนพัทลุง…

1
AFS Volunteer, Events, News

Local Chapter Exchange: Songkla+Pathum Thani Chapters (THA) & Oulu Chapter (FIN)

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00-19.30 น. อาสาสมัครจากเอเอฟเอสเขตสงขลาและเอเอฟเอสเขตปทุมธานี รวม 7 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม Local Chapter Exchange กับ Oulu Chapter จากประเทศฟินแลนด์ในหัวข้อ “Supporting our participants” โดยคุณครูปิยาภรณ์ วีระพันธุ์ ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตปทุมธานี กล่าวต้อนรับอาสาสมัครจากประเทศฟินแลนด์ หลังจากนั้น คุณครูมินทิรา โหมขุนทด และ…

1
AFS Volunteer, Events, News

Local Chapter Exchange: Phichit+Chantaburi Chapters (THA) & Bogor Chapter (INA)

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 19.00-21.00 น. เอเอฟเอสเขตจันทบุรีและเอเอฟเอสเขตพิจิตร ร่วมกิจกรรม Local Chapter Exchange กับ Bogor Chapter จากประเทศอินโดนีเซียในหัวข้อ “A day as a volunteer in another country” โดยนางอรพินท์ แนช ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตจันทบุรี และนางสาววีรญา เมฆกระจาย ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตพิจิตร…

1
AFS Volunteer, Events, News

Local Chapter Exchange: Samutprakarn Chapter (THA) & Chennai Chapter (IND)

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 – 20.00 น. อาสาสมัครจากเอเอฟเอสเขตสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรม Local Chapter Exchange แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์เอเอฟเอสกับอาสาสมัครเอเอฟเอสจาก Chennai Chapter ประเทศอินเดีย หัวข้อ Intercultural Learning โดยคุณครูทิพวัลย์ บังษร ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตสมุทรปราการ นำเสนอเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และอาหารไทยท และทางอินเดียนำโดย Mr. Elango, Chennai…