Hiring _RMD Internship_20221219
Job Opportunities, News

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Relationship Management

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Relationship Management Internship Job Description : สนับสนุนฝ่ายในการวางแผนและดำเนินกิจกรรม เช่น การจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ ติดตาม บันทึก และสรุปกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับฝ่าย ศึกษาข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเทรนด์ต่าง ๆ ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ติดต่อประสานงาน ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ งานอื่นๆ…

Hiring_Communication Officer_20221123 (WEB)
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Communication Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Communication Officer Job Description : จัดทำแผนประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน และส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร (Brand) ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดการรับรู้ (Awareness) และเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเป้าหมาย โดยสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรและความเป็นไปของตลาดธุรกิจการศึกษา สร้างสรรค์สื่อ (Content) และข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งในรูปแบบของ Online และ Offline เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร รวมไปถึงโครงการต่าง…

Hiring_Admission Officer_20221123 (WEB)
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Admission Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Admission Officer Job Description : ดูแลและรับผิดชอบการคัดเลือกนักเรียนทุนประเภทต่าง ๆ (ทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) ทั้งในด้านการรวบรวมใบสมัคร เอกสารประกอบ พร้อมตรวจเอกสารให้ครบตามคุณสมบัติของประเภททุนต่าง ๆ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประสานงานเขต นักเรียนเก่า ในการจัดค่ายคัดเลือกนักเรียนรอบสุดท้าย ดูแลและรับผิดชอบให้คำปรึกษาโครงการระยะ 1 ปี ในด้านการรับสมัคร การสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์แก่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ…

Hiring_ICL Officer_20221101 (WEB)
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง ICL Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: ICL Officer Job Description : พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับหน่วยงานภายนอกตามความต้องการทั้งในรูปแบบ Public training และ in-house training และจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้เรื่องการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Learning) ให้หน่วยงานภายนอก ติดต่อประสานงาน และติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่กำหนด วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ความต้องการของลูกค้า และจุดเด่นจุดด้อยของคู่แข่ง และนำองค์ความรู้เรื่องการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมมาพัฒนาโครงการใหม่ สนับสนุนและประสานงานเรื่องการพัฒนาบุคลากรของมูลนิธิฯในเรื่องความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้เรื่องการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural…

Volunteer & Returnee Engagement Manager
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Volunteer & Returnee Engagement Manager

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Volunteer & Returnee Engagement Manager Job Description : กำหนดกลยุทธ์และพัฒนารูปแบบการบริหารความสัมพันธ์กับเครือข่ายอาสาสมัคร นักเรียนเก่า องค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ออกแบบแนวทางการจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มต่างๆ และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการบริหารความสัมพันธ์ รวมทั้งการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการบริหารความสัมพันธ์และการบริหารองค์กรภายใต้ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กรและสนับสนุนการทำงานของฝ่ายต่างๆ ด้วยการบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัคร นักเรียนเก่า องค์กรภาครัฐและเอกชน พัฒนากิจกรรมเพื่อบริหารความสัมพันธ์กับเครือข่ายอาสาสมัคร นักเรียนเก่า องค์กรภาครัฐและเอกชน…

Multimedia Designer (2)
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Multimedia Designer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Multimedia Designer  Job Description : ผลิตชิ้นงานออกแบบเพื่อใช้ในสื่อโฆษณาขององค์กร ทั้งในรูปแบบของสื่อออนไลน์, Motion Graphic และสื่อวีดีโอ รวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด คิดวิเคราะห์แคมเปญต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานออกแบบในแต่ละแคมเปญได้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีเอกลักษณ์ รวมไปถึงควบคุมดูแลชิ้นงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม Corporate Identity (CI) ขององค์กร…

Hosting Officer
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Hosting Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Hosting Officer (Temporary 1 year contracts) Job Description : สรรหา จัดเตรียมข้อมูลประชาสัมพันธ์ / ลงทะเบียนสถานที่ฝึกงาน (CPO) รวมทั้งประสานงานอาสาสมัครและครอบครัวอุปถัมภ์ ในการให้การรับอุปถัมภ์ ประสานงานเตรียมการจัดกิจกรรม และทำหน้าที่วิทยากรในงานประชุมอาสาสมัคร ครอบครัวอุปถัมภ์ และการจัดอบรมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ประสานงาน และจัดเตรียมข้อมูลในการดำเนินการเกี่ยวกับเงินสนับสนุนโครงการให้กับโรงเรียนอุปถัมภ์…

hiring_sending officer_20221003
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Sending Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Sending Officer Job Description : ดูแลผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศอุปถัมภ์และประสานงานกับผู้ปกครองเอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ในกรณีต่าง ๆ ดูแลแบบอนุญาตต่างๆ การเบิกจ่าย Residence permit ของผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างการเข้าร่วมโครงการในประเทศอุปถัมภ์ ช่วยเหลือประสานงานการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศ Post Orientation เช่น ส่งเมลแจ้งทำเอกสารก่อนจบโครงการและกำหนดการประชุมปัจฉิมนิเทศ จัดทำหนังสือส่งตัวกลับเข้าเรียนในไทย ทำประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจนจบ ช่วยประสานงานค่ายเตรียมความความพร้อมออนไลน์ จัดค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ สนับสนุนงานด้านอื่นๆในฝ่าย…

PHOTO_110
Events, News

เอเอฟเอส ประเทศไทย จัดงานครบรอบ 60 ปี แสดงวิสัยทัศน์ก้าวใหม่ในการพัฒนาพลเมืองโลก

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จัดงานครบรอบ 60 ปีมูลนิธิฯ ภายในธีม “Global Citizenship for the Future” โดยมีคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมทั้งคณะกรรมการมูลนิธิฯ เอกอัครราชทูต อาสาสมัคร ครอบครัวอุปถัมถ์ นักเรียนเก่า เจ้่าหน้าที่ และหน่วยงานพันธมิตร เข้าร่วม ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เมื่อวันที่…