วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 – 20.00 น. อาสาสมัครจากเอเอฟเอสเขตสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรม Local Chapter Exchange แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์เอเอฟเอสกับอาสาสมัครเอเอฟเอสจาก Chennai Chapter ประเทศอินเดีย
หัวข้อ Intercultural Learning

โดยคุณครูทิพวัลย์ บังษร ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตสมุทรปราการ นำเสนอเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และอาหารไทยท และทางอินเดียนำโดย Mr. Elango, Chennai Chapter President นำเสนอภาพรวมของประเทศอินเดีย ที่ตั้ง ประชากร ภาษา การแต่งกาย การคมนาคม อาหาร และอื่นๆ โดยมีอาสาสมัครจากประเทศอินเดีย รวมถึงนักเรียนชาวอินเดียเข้าร่วมการออนไลน์ครั้งนี้รวม 29 คน

หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม อาสาสมัครทั้งสองประเทศได้เรียนรู้ความแตกต่างของวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับนักเรียนในประเทศของตนเองต่อไป