เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) นำโดย คุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม รองประธานมูลนิธิ, นพ.เจริญ ปฏิภาณเทวา, ผศ.พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ, คุณสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์, รศ.ดร.สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์,คุณจิตรลดา หาญวรวงศ์ชัย คณะกรรมการมูลนิธิ และผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิ รวมถึงคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิ

ได้มีภารกิจในการเดินทางเข้าเยี่ยมเอเอฟเอสเขต และเอเอฟเอสศูนย์ฝ่ายอุปถัมภ์ ณ พื้นที่ 3 โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย และโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โดยได้เข้าประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางความคิดเห็นร่วมกันระหว่างคณะครูผู้บริหารโรงเรียน รวมถึงครูผู้ประสานงานอาสาสมัครจากทั้ง 3 โรงเรียน

ในการนี้ทางโรงเรียนได้มีจัดกิจกรรมการแสดงประเพณีอันสวยงามของวัฒนธรรมภาคอีสาน เพื่อเป็นการต้อนรับคณะมูลนิธิเอเอฟเอสในการมาเยี่ยมเยียนพื้นที่เขตการประสานงาน ซึ่งมีทั้งนักเรียนในโรงเรียนอุปถัมภ์และนักเรียนที่มาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจากต่างชาติหลายประเทศ อาทิ ประเทศอิตาลี ประเทศฝรั่งเศส ได้เข้าร่วมการแสดงต้อนรับในครั้งนี้ นับว่าเป็นบรรยากาศที่งดงามและน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

ถือว่าเป็นวาระการประชุม พบปะ แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ และเป็นโอกาสดีที่ครูอาสาสมัครและคณะผู้บริหารมูลนิธิ รวมถึงเจ้าหน้าที่คณะทำงาน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของทางเอเอฟเอส เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพลเมืองโลกที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ในนามของมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ต้อนรับคณะมูลนิธิอย่างดียิ่งและยังคงยืนหยัดในการร่วมมือกันผสานกำลังแรงกายแรงใจในการพัฒนาพลเมืองของโลกที่ดีต่อไป กราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้