วันที่ 16 ตุลาคม 2564 นายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานเอเอฟเอสเขตลำปาง นางสาวปิญชาน์ รินง้าว ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตลำปาง นางจงกลณี ภักดีเจริญ นางมยุรี ท้าวศรีชัย นางศิริธร จะวรรณา และนางกฤติยา เกียรติเสวี ร่วมการประชุมออนไลน์ ณ ห้อง Resource Center โรงเรียนลำปางกัลยาณี ระหว่างอาสาสมัครเอเอฟเอสประเทศไทย กับ Ms. Joanne Yokoyama-Martin ผู้ประสานงานเอเอฟเอส Columbia Pacific Team และ Ms. Mary Soplop ตัวแทนเครือข่ายผู้ประสานงานเอเอฟเอส Columbia Pacific Team ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน การส่งเสริม และสนับสนุน ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเอเอฟเอส ภายในเอเอฟเอสเขตลำปาง และเอเอฟเอส Columbia Pacific Team ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง และเขตโซน Columbia Pacific ประเทศสหรัฐอเมริกา