เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เอเอฟเอส ประเทศไทยได้จัดค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะสั้นรุ่น 2/2566 (Short Programs) ณ ประเทศเดนมาร์ก ออสเตรเลีย และเวลส์ รวมนักเรียนทั้งหมด 32 คน กิจกรรมและบรรยากาศภายในค่ายเป็นไปอย่างสนุกสนาน น้องๆ ได้เตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางจริง