cover
News

เอเอฟเอส ประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และคณะฯ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) นำโดย ผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิ และ ผศ.ดร.สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์, ผศ.พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ, คุณสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ คณะกรรมการมูลนิธิ รวมถึงคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ท่านวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และคณะตัวแทนผู้บริหารจากสำนักงานศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยร่วม พูดคุย หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแนวทางการพัฒนาการศึกษาให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดอุดรธานี เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณค่าต่อไป ในโอกาสนี้…

Hiring _cov for web
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Sending Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Sending Officer (เจ้าหน้าที่ประจำ) Job Description : ดูแลผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศอุปถัมภ์ และประสานงานกับผู้ปกครองเอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ในกรณีต่าง ๆ ดูแลแบบอนุญาตต่างๆ การเบิกจ่าย Residence permit ของผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างการเข้าร่วมโครงการในประเทศอุปถัมภ์ ช่วยเหลือประสานงานการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศ Post Orientation เช่น ส่งเมลแจ้งทำเอกสารก่อนจบโครงการและกำหนดการประชุมปัจฉิมนิเทศ จัดทำหนังสือส่งตัวกลับเข้าเรียนในไทย ทำประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจนจบช่วยประสานงานค่ายเตรียมความความพร้อมออนไลน์ จัดค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ…

Hiring _admission mng
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Admission Manager

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Admission Manager (เจ้าหน้าที่ประจำ) Job Description : ดูแล วางแผน เจรจาจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการกับประเทศ อุปถัมภ์ และรับผิดชอบงานโครงการระยะ 1 ปี ด้านการรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การเลื่อนสถานภาพ โดยคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด วางแผนและรับผิดชอบการคัดเลือกโครงการระยะสั้น ดูแลและรับผิดชอบการคัดเลือกนักเรียนโครงการทุนต่างๆ เช่น ทุนเอเอฟเอสเต็มจำนวนทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และทุน Asia…

Hiring _cov digi mng
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Digital Technology Manager

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Digital Technology Manager (เจ้าหน้าที่ประจำ) Job Description : วางแผนนโยบายการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร บริหารงบประมาณการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลและ IT ทั้งหมดขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ดูแลโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน IT ทั้งหมด เช่น Network, Firewall, Web Server, CCTV Computer, and Printer แสวงหา…

FA907BF4-E513-458E-B53C-C65CC21418A3-13819-00000788B2065577
News

กิจกรรม Pre-Departure Language & Culture Course โดย A.U.A

ทางมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ได้ร่วมกับโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (A.U.A) จัดกิจกรรม Pre-Departure Language & Culture Course ให้กับเยาวชนแลกเปลี่ยนโครงการ Youth Exchanges and Study program (YES) ประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 17 โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ถึงวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา โดยในพิธีปิด…

Hiring _intern rmd
Job Opportunities, News

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Relationship Management Internship

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Internship : Relationship Management Job Description : ประสานงานและปฏิบัติงาน บริหารความสัมพันธ์กับอาสาสมัคร และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาระบบการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่กำหนดเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้กับทั้งกลุ่มต่าง ๆ และองค์กร ดูแล ปรับปรุง และอัพเดทข้อมูลอาสาสมัครในฐานข้อมูลของเอเอฟเอส อัพเดทฐานข้อมูลเขต และศูนย์ ใน Google maps สนับสนุน ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ…

Hiring _hosting mng
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Hosting Manager

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Hosting Manager (เจ้าหน้าที่ประจำ) Job Description : ประชาสัมพันธ์โครงการอุปถัมภ์กับเครือข่ายประเทศต่าง ๆ และเยาวชนนานาชาติผ่านทางสื่อออนไลน์ รวมถึงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์โครงการอุปถัมภ์ และขยายฐานการรับอุปถัมภ์ไปยังครอบครัวอุปถัมภ์ โรงเรียนอุปถัมภ์ และสถานที่ฝึกงาน รวมถึงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ และการสานสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ รับผิดชอบงานดูแลผู้เข้าร่วมโครงการจากต่างประเทศทุกโครงการ ดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการทุกโครงการ วางแผนและทำหน้าที่วิทยากร ประชุม อบรม ปฐมนิเทศ…

Hiring _ads
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Advertising Media & Graphic Design

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Advertising Media & Graphic Design (สัญญาจ้างกำหนดระยะเวลา 3 เดือน) Job Description : ประสานงาน วางเเผน ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในสื่อโฆษณาขององค์กร ทั้งในรูปแบบของสื่อออนไลน์ Motion Graphic และสื่อวีดีโอ รวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด…

DSCF9104
News

เปิดศูนย์ประสานงานเอเอฟเอสเขตกรุงเทพฯ พระนคร ขยายโอกาสการพัฒนาพลเมืองโลก

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) เปิดศูนย์ประสานงานเอเอฟเอส เขตกรุงเทพฯ พระนคร และประชุมเชิงปฎิบัติการโรงเรียนเครือข่าย ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ภายใต้การทำงานร่วมกับ 23 โรงเรียนเครือข่าย เพื่อสานต่อภารกิจสำคัญในการพัฒนาพลเมืองโลก เพิ่มโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมใหม่ โดยปัจจุบันมูลนิธิเอเอฟเอสมีศูนย์ประสานงานเอเอฟเอสเขตเพื่อการรับสมัครและสอบคัดเลือกทั่วประเทศถึง 81 เขต เอเอฟเอสได้ตระหนักและให้ความสำคัญและได้พัฒนาโครงการต่าง ๆ ตามแนวทางการศึกษา “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจไปแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมหลากหลายโครงการ สำหรับผู้ปกครองและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาทักษะความฉลาดทางวัฒนธรรม ผ่านโครงการต่าง ๆ ของเอเอฟเอส ประเทศไทย