FA907BF4-E513-458E-B53C-C65CC21418A3-13819-00000788B2065577
News

กิจกรรม Pre-Departure Language & Culture Course โดย A.U.A

ทางมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ได้ร่วมกับโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (A.U.A) จัดกิจกรรม Pre-Departure Language & Culture Course ให้กับเยาวชนแลกเปลี่ยนโครงการ Youth Exchanges and Study program (YES) ประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 17 โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ถึงวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา โดยในพิธีปิด…

Hiring _intern rmd
Job Opportunities, News

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Relationship Management Internship

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Internship : Relationship Management Job Description : สนับสนุนฝ่ายในการวางแผนและดำเนินกิจกรรม เช่น การจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ สื่อประชาสัมพันธ์ของฝ่าย ติดตาม บันทึก และสรุปกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับฝ่าย ศึกษาข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเทรนด์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน ติดต่อประสานงาน ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ งานอื่นๆ…

Hiring _hosting mng
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Hosting Manager

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Hosting Manager (เจ้าหน้าที่ประจำ) Job Description : ประชาสัมพันธ์โครงการอุปถัมภ์กับเครือข่ายประเทศต่าง ๆ และเยาวชนนานาชาติผ่านทางสื่อออนไลน์ รวมถึงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์โครงการอุปถัมภ์ และขยายฐานการรับอุปถัมภ์ไปยังครอบครัวอุปถัมภ์ โรงเรียนอุปถัมภ์ และสถานที่ฝึกงาน รวมถึงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ และการสานสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ รับผิดชอบงานดูแลผู้เข้าร่วมโครงการจากต่างประเทศทุกโครงการ ดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการทุกโครงการ วางแผนและทำหน้าที่วิทยากร ประชุม อบรม ปฐมนิเทศ…

Hiring _ads
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Advertising Media & Graphic Design

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Advertising Media & Graphic Design (สัญญาจ้างกำหนดระยะเวลา 3 เดือน) Job Description : ประสานงาน วางเเผน ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในสื่อโฆษณาขององค์กร ทั้งในรูปแบบของสื่อออนไลน์ Motion Graphic และสื่อวีดีโอ รวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด…

DSCF9104
News

เปิดศูนย์ประสานงานเอเอฟเอสเขตกรุงเทพฯ พระนคร ขยายโอกาสการพัฒนาพลเมืองโลก

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) เปิดศูนย์ประสานงานเอเอฟเอส เขตกรุงเทพฯ พระนคร และประชุมเชิงปฎิบัติการโรงเรียนเครือข่าย ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ภายใต้การทำงานร่วมกับ 23 โรงเรียนเครือข่าย เพื่อสานต่อภารกิจสำคัญในการพัฒนาพลเมืองโลก เพิ่มโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมใหม่ โดยปัจจุบันมูลนิธิเอเอฟเอสมีศูนย์ประสานงานเอเอฟเอสเขตเพื่อการรับสมัครและสอบคัดเลือกทั่วประเทศถึง 81 เขต เอเอฟเอสได้ตระหนักและให้ความสำคัญและได้พัฒนาโครงการต่าง ๆ ตามแนวทางการศึกษา “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจไปแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมหลากหลายโครงการ สำหรับผู้ปกครองและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาทักษะความฉลาดทางวัฒนธรรม ผ่านโครงการต่าง ๆ ของเอเอฟเอส ประเทศไทย