รูปปกค่าย ICL
News

GLOBAL CITIZEN YOUTH CAMP รุ่นที่ 5

จบไปแล้วกับค่ายพัฒนาศักยภาพ Global Citizen Youth Camp รุ่นที่ 5 ณ หอประชุม เอเอฟเอส ประเทศไทย ตลอดระยะเวลาทั้ง 2 วันเต็มที่น้อง ๆ ได้มาร่วมได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 5 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุก สุดมันส์ น้อง ๆ ได้ปล่อยพลังกันอย่างเต็มที่ และที่สำคัญได้รับความรู้ไปแบบเต็ม ๆ อาทิ ความรู้ด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมต่าง ๆ เรียนรู้และฝึก…

23 -24 มีนาคม 2567
News

ค่ายภาษาและวัฒนธรรม จอหงวน รุ่นที่ 4

จบไปแล้วกับ ค่ายภาษาและวัฒนธรรม จอหงวน รุ่นที่ 4 ณ หอประชุม เอเอฟเอส ประเทศไทย ตลอดระยะเวลาทั้ง 2 วันเต็มที่น้อง ๆ ได้มาร่วมเปิดประตูสู่ภาษาและวัฒนธรรมจีนกับค่ายจอหงวน ที่จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 4 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุก สุดมันส์ น้อง ๆ ได้ปล่อยพลังกันอย่างเต็มที่ และที่สำคัญได้รับความรู้ทั้งภาษาและวัฒนธรรมจีนไปแบบเต็ม ๆ อาทิ การพัฒนาทักษะ และปูพื้นฐานภาษาจีน เพื่อเสริมสร้างทักษะในอนาคตแบบ Active Learning ผ่านการลงมือทำ…

Hosting Officer
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Hosting Officer (contract)

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Hosting Officer (สัญญาจ้างกำหนดระยะเวลา 1 ปี) Job Description : ประสานงานสถานพยาบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องในการรักษาพยาบาลและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (Medical / Reimbursement) วางแผนและประสานงานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการให้กับโรงเรียนอุปถัมภ์ และสถานที่ฝึกงาน (Hosting Funds) จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ และทำหน้าที่วิทยากรที่ได้รับมอบหมาย (Orientations) วางแผนและประสานงานการใช้สถานที่ ยานพาหนะ และการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม…

cov web Hiring- admin mng
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Administration Manager

AFS Intercultural Programs Thailand                                                                Position: Administration Manager (เจ้าหน้าที่ประจำ) Job Description : บริหารงานโครงสร้างพื้นฐานอาคารสำนักงาน ดูแลการซ่อมบำรุงและบริหารโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสถานที่ บริหารงานจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของมูลนิธิภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ จัดการพื้นที่ส่วนกลางอาคารสำนักงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิ ดูแลงานด้านธุรการ อาทิ เอกสารเข้า-ออก ไปรษณีย์ บริหารผู้ใต้บังคับบัญชาฝ่ายธุรการให้ปฏิบัติงานสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร รวมถึงผู้ให้บริการภายนอก อาทิ รปภ. แม่บ้าน พนักงานส่งเอกสาร รายงานข้อบกพร่อง…

Hiring _icl assistant cov for web
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Intercultural Learning Solutions Assistant Manager

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Intercultural Learning Solutions Assistant Manager (เจ้าหน้าที่ประจำ) Job Description : วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ความต้องการของลูกค้า และจุดเด่นจุดด้อยของคู่แข่ง เพื่อพัฒนาโครงการระยะสั้นและระยะยาวให้เป็นที่ต้องการของลูกค้า รวมทั้งติดต่อประสานงาน และติดตามการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนต่าง ๆ บริหารและพัฒนาโครงการใหม่ นำเสนอและให้คำแนะนำรายละเอียดข้อมูลโครงการแลกเปลี่ยน ระยะสั้นและระยะยาวให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง ตลอดจนดูแลผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศอุปถัมภ์ และประสานงานกับผู้ปกครอง เอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ในกรณีต่าง…

378171844_645707744334808_3388488683934528670_n
News

นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศอิตาลีและนักเรียนไทยโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เข้าร่วมประกวดการออกแบบชุดผ้าไหมไทย

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 น้อง Alessio หรือน้องภูผา นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศอิตาลี น้องตะวันและน้องมิ่งขวัญ นักเรียนไทย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ เข้าร่วมประกวดการออกแบบชุดผ้าไหมไทย ณ งาน “LOVE เยาวชนคนชัยภูมิ” ผลการประกวด น้อง Alessio ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 น้องตะวัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 น้องมิ่งขวัญ ได้รับรางวัลชมเชย “ผ้าไหมไทย” นับว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ลํ้าค่าและบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย เอเอฟเอสจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและร่วมส่งเสริมการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างเยาวชนชาวไทยและชาวต่างชาติในครั้งนี้

cov intern ads
Job Opportunities, News

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Advertising Media & Graphic Design Internship

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Advertising Media & Graphic Design Job Description : ประสานงาน วางเเผน ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในสื่อโฆษณาขององค์กร ทั้งในรูปแบบของสื่อออนไลน์, Motion Graphic และสื่อวีดีโอ รวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด สร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงานโฆษณาอย่างไม่หยุดนิ่ง และสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กร จัดทำแผนประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนและส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร…

cover
News

เอเอฟเอส ประเทศไทยเดินทางเข้าเยี่ยมเอเอฟเอสเขต และเอเอฟเอสศูนย์ฝ่ายอุปถัมภ์ ณ พื้นที่ 3 โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) นำโดย คุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม รองประธานมูลนิธิ, นพ.เจริญ ปฏิภาณเทวา, ผศ.พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ, คุณสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์, รศ.ดร.สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์,คุณจิตรลดา หาญวรวงศ์ชัย คณะกรรมการมูลนิธิ และผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิ รวมถึงคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ได้มีภารกิจในการเดินทางเข้าเยี่ยมเอเอฟเอสเขต และเอเอฟเอสศูนย์ฝ่ายอุปถัมภ์ ณ พื้นที่ 3…

web banner
News

การประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเครือข่ายอาสาสมัครภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ได้ดำเนินการจัดการประชุมหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการส่งเสริมโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมเครือข่ายอาสาสมัครภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมยามดี โรงแรมเวลาดี จังหวัดอุดรธานี โดยงานประชุมนี้ได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวยการ วัฒนชัย ภูมิผักแว่น รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล (เขตและศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์จังหวัดอุดรธานี) กล่าวรายงานต้อนรับคณะผู้บริหารมูลนิธิ และได้รับเกียรติจาก คุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม รองประธานมูลนิธิ เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน รวมทั้งคณะกรรมการมูลนิธิ นพ.เจริญ…