AFS Intercultural Programs Thailand                                                              

Position: Sending Officer (เจ้าหน้าที่ประจำ)

Job Description :

 1. ดูแลผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศอุปถัมภ์ และประสานงานกับผู้ปกครองเอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ในกรณีต่าง ๆ
 2. ดูแลแบบอนุญาตต่างๆ การเบิกจ่าย Residence permit ของผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างการเข้าร่วมโครงการในประเทศอุปถัมภ์
 3. ช่วยเหลือประสานงานการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศ Post Orientation เช่น ส่งเมลแจ้งทำเอกสารก่อนจบโครงการและกำหนดการประชุมปัจฉิมนิเทศ จัดทำหนังสือส่งตัวกลับเข้าเรียนในไทย ทำประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจนจบช่วยประสานงานค่ายเตรียมความความพร้อมออนไลน์
 4. จัดค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
 5. สนับสนุนงานด้านอื่น ๆ ในฝ่าย เช่น ทำหน้าที่วิทยากรประชุมก่อนการเดินทางในส่วนงาน Participant Support และจัดทำใบรับรองการเข้าร่วมโครงการให้กับนักเรียนเก่า
 6. รับผิดชอบ Student Learning Journey 2.0 Online Platform ประสานงานกับ AFS International เรื่องรายละเอียดคอร์สเรียนสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ดูแลเรื่องการเข้าเรียน Course Student Learning รายงานปัญหาของผู้เรียน
 7. รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ
 8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification :

 1. อายุไม่ต่ำกว่า 28 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 3. มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน
 4. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน
 5. มีทักษะการเป็นนักเจรจาที่ดีและการเป็นผู้ฟังที่ดี
 6. มีทักษะในการบริหารจัดการโครงการ จัดลำดับความสำคัญ และมีความละเอียดรอบคอบ
 7. สามารถทำงานเป็นทีม หรือทำงานกับผู้คนที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น
 8. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 9. มีทักษะและประสบการณ์การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
 10. มีทักษะและประสบการณ์ด้านจิตวิทยาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 11. มีทักษะและประสบการณ์การดูแล หรือให้คำปรึกษาเยาวชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน : ตามตกลง โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม, ประกันสังคม, สวัสดิการค่าบำเพ็ญกุศลศพและค่าพวงหรีด, สวัสดิการค่าของเยี่ยมไข้กรณีเข้าพักรักษาตัวโรงพยาบาล, สวัสดิการมงคลสมรส, ลาพักร้อน, ลากิจ, ลาป่วย, ชุดยูนิฟอร์ม และอื่น ๆ

หากท่านสนใจร่วมงานกับเรา กรุณาส่งประวัติสมัครงาน และรูปถ่าย พร้อมตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

มาที่ E–mail : [email protected]

วันสัมภาษณ์ : จะประกาศในภายหลังผ่านทาง E-mail ของผู้สมัคร

 

ติดต่อเรา

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Email : tha.hr@afs.org

โทรศัพท์ : 02–574-6197 ต่อ 802

คุณนก : 065-618-6692