AFS Intercultural Programs Thailand                                                              

Position: Advertising Media & Graphic Design (สัญญาจ้างกำหนดระยะเวลา 3 เดือน)

Job Description :

 1. ประสานงาน วางเเผน ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในสื่อโฆษณาขององค์กร ทั้งในรูปแบบของสื่อออนไลน์ Motion Graphic และสื่อวีดีโอ รวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด
 2. สร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงานโฆษณาอย่างไม่หยุดนิ่ง และสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กร
 3. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนและส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร (Brand) ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
 4. รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ
 5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification :

 1. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ สาขานิเทศศิลป์ สาขาโฆษณาสาขาออกแบบ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในการออกแบบสื่อทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ (สื่อภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว)
 4. สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ เช่น Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere Pro รวมไปถึงมีทักษะในการถ่ายภาพ ทั้งภาพนิ่งและวีดีโอ ได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถทำงานเป็นทีม หรือทำงานกับผู้คนที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น
 6. หากมีความคิดสร้างสรรค์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน : ตามตกลง โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ : ประกันสังคม และอื่นๆ ของมูลนิธิ

 

หากท่านสนใจร่วมงานกับเรา กรุณาส่งประวัติสมัครงาน รูปถ่าย และ portfolio พร้อมตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

มาที่ E–mail : [email protected]

เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 7 มิถุนายน 2566

วันสัมภาษณ์ : จะประกาศในภายหลังผ่านทาง E-mail ของผู้สมัคร

 

ติดต่อเรา

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Email : tha.hr@afs.org

โทรศัพท์ : 02–574-6197 ต่อ 802

คุณนก : 065-618-6692