AFS Intercultural Programs Thailand                                                              

Internship : Relationship Management

Job Description :

 1. ประสานงานและปฏิบัติงาน บริหารความสัมพันธ์กับอาสาสมัคร และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาระบบการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่กำหนดเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้กับทั้งกลุ่มต่าง ๆ และองค์กร
 2. ดูแล ปรับปรุง และอัพเดทข้อมูลอาสาสมัครในฐานข้อมูลของเอเอฟเอส
 3. อัพเดทฐานข้อมูลเขต และศูนย์ ใน Google maps
 4. สนับสนุน ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของเอเอฟเอส เช่น Homecoming, Forum, National Meeting และอื่น ๆ
 5. ออกแบบ E-Card เช่น เทศกาลปีใหม่, สงกรานต์, ตรุษจีน วันเกิด หรืออื่น ๆ เพื่อส่งและแชร์ในสื่อ Social ต่าง ๆ ของอาสาสมัคร
 6. รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ
 7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification :

 1. มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน
 2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม หรือทำงานกับผู้คนที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น
 3. มีความคิดสร้างสรรค์ ริเริ่ม เปิดใจ กระตืนรือร้น และตามเทรนด์ในปัจจุบันได้ดี
 4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์พื้นฐาน (เช่น MS Office, Google Workspace หรือ Canva) เป็นอย่างดี
 5. รู้จักช่องทางและการใช้งาน Social Media หลากหลายรูปแบบ
 6. หากมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม (เช่น ค่าย event fundraising) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ : ค่าพาหนะ

หากท่านสนใจร่วมฝึกงานกับเรา กรุณาส่งประวัติและรูปถ่าย พร้อมตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

มาที่ E–mail : [email protected]

เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2567

วันสัมภาษณ์ : จะประกาศในภายหลังผ่านทาง E-mail ของผู้สมัคร

 

ติดต่อเรา

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

Email : tha.hr@afs.org

โทรศัพท์ : 02–574-6197 ต่อ 802

คุณนก : 065-618-6692