AFS Intercultural Programs Thailand                                                              

Position: Hosting Manager (เจ้าหน้าที่ประจำ)

Job Description :

 1. ประชาสัมพันธ์โครงการอุปถัมภ์กับเครือข่ายประเทศต่าง ๆ และเยาวชนนานาชาติผ่านทางสื่อออนไลน์ รวมถึงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ
 2. ประชาสัมพันธ์โครงการอุปถัมภ์ และขยายฐานการรับอุปถัมภ์ไปยังครอบครัวอุปถัมภ์ โรงเรียนอุปถัมภ์ และสถานที่ฝึกงาน รวมถึงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ และการสานสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ
 3. รับผิดชอบงานดูแลผู้เข้าร่วมโครงการจากต่างประเทศทุกโครงการ ดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการทุกโครงการ
 4. วางแผนและทำหน้าที่วิทยากร ประชุม อบรม ปฐมนิเทศ กิจกรรมต่าง ๆ และรวบรวมผลการประเมินกิจกรรมเสนอผู้บริหาร
 5. จัดทำงบประมาณการ ตรวจสอบ/ควบคุม งบประมาณรายปี เพื่อให้สอดคล้องตามแผนงานที่วางไว้ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 6. วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ และสามาถหาแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นมาตรฐานการทำงานแต่ละโครงการให้มีศักยภาพสูงสุด ตามนโยบายและเป้าหมายขององค์กร
 7. รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ
 8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification :

 1. อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 3. ทักษะการสื่อสารภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน
 4. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน
 5. มีความเข้าใจในด้านการตลาด และกลุ่มลูกค้าองค์กร
 6. สามารถบริหารความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าองค์กร
 7. สามารถทำงานเป็นทีม หรือทำงานกับผู้คนที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น
 8. สามารถการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยความรอบคอบ
 9. มีจิตใจรักในงานด้านบริการ บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี
 10. มีทักษะทักษะ/ประสบการณ์การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
 11. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 12. ทักษะ/ประสบการณ์ด้านการตลาด หรือการศึกษาต่อต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 13. มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์กร หรือหน่วยงานเพื่อสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน : ตามตกลง โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม, ประกันสังคม และอื่นๆ

หากท่านสนใจร่วมงานกับเรา กรุณาส่งประวัติสมัครงาน และรูปถ่าย พร้อมตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

มาที่ E–mail : [email protected]

เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2566

วันสัมภาษณ์ : จะประกาศในภายหลังผ่านทาง E-mail ของผู้สมัคร

 

ติดต่อเรา

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Email : tha.hr@afs.org

โทรศัพท์ : 02–574-6197 ต่อ 802

คุณนก : 065-618-6692