Untitled
AFS Volunteer, Events

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 58 (พ.ศ.2562-2563)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 58 (พ.ศ.2562-2563) ระหว่างวันพุธที่ 14 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้อง Grand Hall 1 ชั้น…

DSC_6235
Events

การอบรมเรื่องการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม Intercultural Learning (ICL)

เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 2 โรงแรมที.เค.พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา ได้มีการอบรมเรื่องการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม Intercultural Learning (ICL) เพื่อให้อาสาสมัครและนักเรียนเก่าเอเอฟเอสได้มีความรู้พื้นฐานในเรื่อง ICL มีมาตรฐานในการดูแลผู้เข้าร่วมโครงการตามหลักวิชาการ และได้รับการรับรองจาก AFS International ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะเรื่อง…