ประกาศจากมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย
เรื่อง: สถานการณ์โควิด-19 (COVID-19)

 

ขณะนี้ทางมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ได้ติดตามสถานการณ์โควิด-19 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด มีการประสานงานกับประเทศอุปถัมภ์ และเอเอฟเอสอินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งได้ติดตามข้อมูลล่าสุดจากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization), Center of Disease Control และองค์กรต่างๆที่มีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในการเดินทางระดับโลก เอเอฟเอสอินเตอร์เนชั่นแนลและเอเอฟเอส ประเทศไทยมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการบริหารวิกฤต (Crisis Management) อย่างชัดเจน ที่เอเอฟเอสทั่วโลกยึดถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน ในการบริหารความเสี่ยงและวิกฤตจะทำขึ้นอย่างรวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ และให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการ อย่างเช่นนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการระยะหนึ่งปีประเทศจีนภาคพื้นทวีปเหนือรุ่นที่ 58 ทางมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย, เอเอฟเอส ประเทศจีน และเอเอฟเอสอินเตอร์เนชั่นแนล ได้ประเมินสถานการณ์ตามหลักการบริหารความเสี่ยงและวิกฤตแล้วเห็นควรให้ยุติโครงการ นำนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติที่อยู่ในประเทศจีนทั้งหมด กลับสู่ประเทศภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยในช่วงเวลาที่เหมาะสม

จากการติดตามสถานการณ์และการบริหารความเสี่ยงและวิกฤตดังกล่าวนี้ ทางมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ขอเรียนให้ทราบว่า สถานการณ์ในขณะนี้สำหรับประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศจีน การดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนทุกโครงการของมูลนิธิยังสามารถดำเนินการได้ตามกำหนดการปกติ ในการพิจารณาดำเนินการต่างๆนั้น ทางเอเอฟเอส ประเทศไทย ตระหนักถึงความปลอดภัยของบุตรหลานท่าน และให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) หากมีความคืบหน้าจากเอเอฟเอส ประเทศอุปถัมภ์ และเอเอฟเอสอินเตอร์เนชั่นแนล ทางมูลนิธิจะสื่อสารให้ท่านทราบต่อไป

 

ทั้งนี้ในคู่สัญญาการบริจาคสมทบทุนโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี ข้อ 5 หน้าที่ 3 ระบุว่า มูลนิธิจะคืนเงินบริจาคสมทบทุนเฉพาะในกรณีที่มูลนิธิยกเลิกโครงการก่อนกำหนดเดินทางหรือไม่สามารถจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการได้เท่านั้น (มูลนิธิจะไม่คืนเงินบริจาคสมทบทุนในกรณีอื่นใด รวมทั้งกรณีที่เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการถูกส่งตัวกลับก่อนกำหนด)

 

 

 

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)

วันที่ 6 มีนาคม 2563