Hosting Officer
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Hosting Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Hosting Officer (Temporary 1 year contracts) Job Description : สรรหา จัดเตรียมข้อมูลประชาสัมพันธ์ / ลงทะเบียนสถานที่ฝึกงาน (CPO) รวมทั้งประสานงานอาสาสมัครและครอบครัวอุปถัมภ์ ในการให้การรับอุปถัมภ์ ประสานงานเตรียมการจัดกิจกรรม และทำหน้าที่วิทยากรในงานประชุมอาสาสมัคร ครอบครัวอุปถัมภ์ และการจัดอบรมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ประสานงาน และจัดเตรียมข้อมูลในการดำเนินการเกี่ยวกับเงินสนับสนุนโครงการให้กับโรงเรียนอุปถัมภ์…

hiring_sending officer_20221003
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Sending Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Sending Officer Job Description : ดูแลผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศอุปถัมภ์และประสานงานกับผู้ปกครองเอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ในกรณีต่าง ๆ ดูแลแบบอนุญาตต่างๆ การเบิกจ่าย Residence permit ของผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างการเข้าร่วมโครงการในประเทศอุปถัมภ์ ช่วยเหลือประสานงานการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศ Post Orientation เช่น ส่งเมลแจ้งทำเอกสารก่อนจบโครงการและกำหนดการประชุมปัจฉิมนิเทศ จัดทำหนังสือส่งตัวกลับเข้าเรียนในไทย ทำประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจนจบ ช่วยประสานงานค่ายเตรียมความความพร้อมออนไลน์ จัดค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ สนับสนุนงานด้านอื่นๆในฝ่าย…

Procurement Officer
Job Opportunities

รับสมัครงานตำแหน่ง Procurement Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Procurement Officer Job Description : จัดซื้อจัดจ้างสินค้า บริการ ดำเนินการด้านเอกสารการสั่งซื้อ PO และ Advance เจรจาต่อรองราคาเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น เครดิตการชำระเงิน วางแผนและบริหารงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง วางระบบและกำหนดกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายองค์กร สรรหาและคัดสรร Supplier ใหม่ ๆ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพสินค้าและบริการ…

Sending Officer
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Sending Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Sending Officer Job Description : ดูแล ติดตาม ตรวจสอบใบสมัครนานาชาติเพื่อส่งให้ประเทศอุปถัมภ์ตามกำหนด ประสานงานกับเอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ ผู้ปกครอง และนักเรียนเกี่ยวกับใบสมัครนานาชาติเอกสารที่จำเป็นก่อนการเดินทาง พร้อมแจ้งเรียนหลักสูตรภาษาออนไลน์จากประเทศอุปถัมภ์ จัดทําคําแนะนําการทําเอกสาร เพื่อส่งข้อมูลให้ผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป จัดประชุมดําเนินการแนะนำการทำใบสมัครนานาชาติให้แก่ผู้กครองและนักเรียนผ่าน Zoom call ดูแลระบบข้อมูลครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนอุปถัมภ์ ประสานงานระหว่างประเทศอุปถัมภ์ ผู้ปกครองและนักเรียนในเรื่องครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนอุปถัมภ์ ดูแลจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ELTiS ตรวจข้อสอบ สรุปยอดผู้ที่สอบผ่านและไม่ผ่าน…

Volunteer & Returnee Engagement Manager
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Volunteer & Returnee Engagement Manager

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Volunteer & Returnee Engagement Manager Job Description : กำหนดกลยุทธ์และพัฒนารูปแบบการบริหารความสัมพันธ์กับเครือข่ายอาสาสมัคร นักเรียนเก่า องค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ออกแบบแนวทางการจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มต่างๆ และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการบริหารความสัมพันธ์ รวมทั้งการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการบริหารความสัมพันธ์และการบริหารองค์กรภายใต้ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กรและสนับสนุนการทำงานของฝ่ายต่างๆ ด้วยการบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัคร นักเรียนเก่า องค์กรภาครัฐและเอกชน พัฒนากิจกรรมเพื่อบริหารความสัมพันธ์กับเครือข่ายอาสาสมัคร นักเรียนเก่า องค์กรภาครัฐและเอกชน…

Sending Manager
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Sending Manager

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Sending Manager Job Description : ดูแลติดตามงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศอุปถัมภ์ทุกโครงการ จนกระทั่งเดินทางกลับประเทศไทย เช่น ประสานงานกับเอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ ผู้ปกครอง อาสาสมัคร รวมถึงหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือแก้ไขกรณีที่เกิดขึ้นกับนักเรียน จัดปัจฉิมนิเทศเมื่อผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางกลับจากการเข้าร่วมโครงการ รวบรวมการประเมินโครงการจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ปกครอง (Customer Service Evaluation) เป็นต้น ดูแลรับผิดชอบการจัดค่ายเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกโครงการ เช่น วางแผนกิจกรรมประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดหาสถานที่…

Support Officer
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Support Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Support Officer (Temporary 1 year contract) Job Description : ดูแล และแก้ไข้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการนานาชาติ โดยประสานกับผู้เข้าร่วมโครงการอาสาสมัคร ครอบครัวอุปถัมภ์ และหน่วยงานในต่างประเทศ ตรวจสอบ และพิจารณาใบสมัครผู้เข้าร่วมโครงการนานาชาติ ประสานงานการจัดสรร และบันทึกข้อมูลการรับอุปถัมภ์ผู้เข้าร่วมโครงการนานาชาติ ประสานงาน และทำหน้าที่วิทยากรในงานประชุมอาสาสมัคร ครอบครัวอุปถัมภ์ และการจัดอบรมหรือกิจกรรมต่าง…

Sending Officer_1year
Job Opportunities

รับสมัครงานตำแหน่ง Sending Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Sending Officer (Temporary 1 year contracts) Job Description : ทำหน้าที่ดูแลการจัดซื้อตั๋วเครื่องบิน ประสานงานกับประเทศอุปถัมภ์ ฝ่ายจัดซื้อ และบริษัทตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน / จัดการประชุมให้คําแนะนําการซื้อตั๋วเดินทางให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ทำหน้าที่ดูแลงาน Visa / จัดการประชุมให้คําแนะนําการทำใบสมัครวีซ่าแต่ละประเทศอุปถัมภ์ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง / ดูแลให้นักเรียนได้รับวีซ่าตามแผนที่กำหนด ทำหน้าที่ดูแลงาน Travel จัดการประชุมให้คําแนะนําการเดินทางให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง…

Program Development Officer
Job Opportunities

รับสมัครงานตำแหน่ง Program Development Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Program Development Officer (Temporary 1 year contracts) Job Description : ติดต่อประสานงาน และติดตามการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนด แสวงหาและพัฒนาโครงการใหม่ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร สนับสนุนการทำงาน ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา แก่ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ข้อมูลคู่แข่ง จุดเด่น…