Multimedia Designer
Job Opportunities

รับสมัครงานตำแหน่ง Multimedia Designer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Multimedia Designer (Temporary 6 months contracts) Job Description : ผลิตชิ้นงานออกแบบเพื่อใช้ในสื่อโฆษณาขององค์กร ทั้งในรูปแบบของสื่อออนไลน์, Motion Graphic และสื่อวีดีโอ รวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด คิดวิเคราะห์แคมเปญต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานออกแบบในแต่ละแคมเปญได้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีเอกลักษณ์ รวมไปถึงควบคุมดูแลชิ้นงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม…

Sending Manager
Job Opportunities

รับสมัครงานตำแหน่ง Sending Manager

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Sending Manager Job Description : ทำหน้าที่ดูแลการจัดซื้อตั๋วเครื่องบิน ประสานงานกับประเทศอุปถัมภ์ ฝ่ายจัดซื้อ และบริษัทตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน / จัดการประชุมให้คําแนะนําการซื้อตั๋วเดินทางให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ดูแลภาพรวมส่วนงาน Visa / จัดการประชุมให้คําแนะนําการทำใบสมัครวีซ่าแต่ละประเทศอุปถัมภ์ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง / ดูแลให้นักเรียนได้รับวีซ่าตามแผนที่กำหนด ดูแลภาพรวมส่วนงาน Travel จัดการประชุมให้คําแนะนําการเดินทางให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง (Pre-departure Orientation ) ดูแลนักเรียนที่สนามบิน ดูแลภาพรวมส่วนงาน…

hiring_hosting officer_temporary
Events, Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Hosting Officer

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Hosting Officer (Temporary 3 months contracts) Job Description : 1. ประสานงานติดตามข้อมูลการรับอุปถัมภ์ผู้เข้าร่วมโครงการ และบันทึกข้อมูลลงในระบบปฏิบัติงาน ได้แก่ ข้อมูลครอบครัวอุปถัมภ์ ข้อมูลโรงเรียนอุปถัมภ์/สถานที่ฝึกงาน ข้อมูลอาสาสมัคร 2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอการตรวจลงตรา (visa applying) ก่อนการเดินทางมายังประเทศไทย 3. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอต่อการตรวจลงตรา…

OPS_Director
Events, Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Operations Director

  AFS Intercultural Programs Thailand  Position: Operations Director Job Description 1. มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบงาน Admission, Sending, Hosting และ Communication ขององค์กร 2. กำหนดนโยบายในการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 3. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้พัฒนางาน และให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเข้าใจขั้นตอนการทำงานในแต่ละโครงการแลกเปลี่ยน และสามารถหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง 4. ติดตามดูแลความก้าวหน้าของงานและความรับผิดชอบของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความกระตือรือร้นและผลักดันงานให้บรรลุล่วงตามกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 5. รับผิดชอบดูแลหลักสูตร Intercultural…

FA Officer
Events, Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Finance and Accounting Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position : Finance and Accounting Officer  Job Description : จัดเตรียมเอกสารการจ่าย โดยตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน  จัดเตรียมเอกสารการรับ พิมพ์ใบเสร็จรับเงินตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน  บันทึกบัญชีจ่าย ค่าใช้จ่ายทั่วไป รายวัน จัดเก็บเอกสารทางบัญชี เช่น ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย รวมถึงควบคุมระบบเอกสารให้เรียบร้อย จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย งานอื่น ๆ…

cover
Events, Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Receptionist

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                                Position: Receptionist (สัญญากำหนดระยะเวลาจ้าง 1 ปี) Job Description : รับสาย – โอนสายโทรศัพท์ และประสานงานระหว่างผู้ที่มาติดต่อทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ต้อนรับและประสานงานระหว่างผู้ที่มาติดต่อที่สำนักงานกับเจ้าหน้าที่ จองห้องประชุม และประสานงานพนักงานรักษาความสะอาดให้พร้อมก่อนวันประชุม ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายกับพนักงานรับ – ส่ง เอกสาร ทั้งในส่วนไปรษณีย์ เอกสาร By Hands ในการนำเข้า –…

Untitled design
Events, Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Communication Manager

AFS Intercultural Programs Thailand Position: Communication Manager Job Description : 1. สามารถสร้าง Brand Awareness ให้กับองค์กรได้ 2. วางแผนการตลาดและบริหารการตลาดโครงการแลกเปลี่ยนทั้งระบบและทุกช่องทาง ในระยะสั้น และระยะยาว โดยวิเคราะห์จากข้อมูลทางการตลาด โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลคู่แข่ง ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโครงการแลกเปลี่ยน โดยทำการติดตามผลการดำเนินงานของทีมงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์แผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้อย่างถูกต้อง รวมทั้งการจัดการวัดประสิทธิภาพของการดำเนินงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ทันยุคทันสมัยและมีประสิทธิภาพต่อการแข่งขันในธุรกิจการศึกษา 3. ดูแลสื่อต่าง ๆ…

20220128_AFS_JOB_POST
Events, Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Operations Director

AFS Intercultural Programs Thailand  Position: Operations Director Job Description 1. มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบงาน Admission, Sending, Hosting และ Communication ขององค์กร 2. กำหนดนโยบายในการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 3. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้พัฒนางาน และให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเข้าใจขั้นตอนการทำงานในแต่ละโครงการแลกเปลี่ยน และสามารถหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง 4. ติดตามดูแลความก้าวหน้าของงานและความรับผิดชอบของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความกระตือรือร้นและผลักดันงานให้บรรลุล่วงตามกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 5. รับผิดชอบดูแลหลักสูตร Intercultural Learning…

20220128_AFS_JOB_POST
Events, Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Hosting Manager

AFS Intercultural Programs Thailand Position: Hosting Manager Job Description รับผิดชอบงานดูแลผู้เข้าร่วมโครงการจากต่างประเทศทุกโครงการ ดูแลประสานงานหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศในการจัดทำเอกสารประกอบการขอวีซ่า สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการก่อนเดินทาง ดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการทุกโครงการ วางแผนและทำหน้าที่วิทยากร ประชุม อบรม ปฐมนิเทศ กิจกรรมต่าง ๆ และรวบรวมผลการประเมินกิจกรรมเสนอผู้บริหาร วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ และสามาถหาแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นมาตรฐานการทำงานแต่ละโครงการให้มีศักยภาพสูงสุด ตามนโยบายและเป้าหมายขององค์กร จัดทำงบประมาณการ ตรวจสอบ/ควบคุม งบประมาณรายปี เพื่อให้สอดคล้องตามแผนงานที่วางไว้ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด งานอื่น…