2
Events, News

AFS & Volunteer: CSR Anti-Covid19

AFS & Volunteer: CSR Anti-Covid19 ในนามมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย และอาสาสมัครเอเอฟเอสทุกท่าน ขอร่วมส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลสนาม โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ได้ส่งมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และของใช้ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลสนาม ซึ่งตั้งอยู่ในโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ จากโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ โรงเรียนวัดราชโอรส และบุคลากรทางการแพทย์รับมอบสิ่งของในครั้งนี้

S__46383134
Events, News

AFS & Volunteer: CSR Anti-Covid19

AFS & Volunteer: CSR Anti-Covid19 ในนามมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย และอาสาสมัครเอเอฟเอสทุกท่าน ขอร่วมส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลสนาม โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ได้ส่งมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และของใช้ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันให้กับโรงพยาบาลสนาม ซึ่งตั้งอยู่ในโรงเรียนบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. โดยมี ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง…

ปก
Events, News

AFS Virtual Training for Trainers (T4T)

Training for Trainers (T4T) Challenge #5: Reflect on digital didactics  กลุ่ม Trainers ของเราทั้ง 12 ท่าน เดินทางมาถึง Module 5: Your own trainings โดยทั้ง 12 ท่าน เลือกหัวข้อที่อาสาสมัครหลาย ๆ ท่านให้ความสนใจ และเป็นเรื่องใกล้ตัวกับทุกท่าน “Intercultural Learning…

featured image
AFS Volunteer, News

Electronic Book : AFS History & Chapter Administration

เรียน อาสาสมัครทุกท่าน ด้วยมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ได้จัดทำไฟล์ Electronic Book ชื่อ AFS History & Chapter Administration โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อให้อาสาสมัคร รับทราบประวัติความเป็นมาของเอเอฟเอส (AFS History) 2.เพื่อให้อาสาสมัคร รับทราบทักษะ โอกาส และขวัญกำลังใจที่ได้รับจากการเป็นอาสาสมัคร 3.เพื่อให้อาสาสมัคร รับทราบการบริหาร การดำเนินงาน และวิธีการทำงานของเอเอฟเอสภายในเขต ให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน (Chapter Administration) 4.เพื่อจัดทำเป็น…

88334
Events, News

Training for Trainers (T4T)

โครงการ Training for Trainers (T4T) จัดอบรมโดย Volunteer และ Staff จาก AFS GER ผ่าน Online มีอาสาสมัครเอเอฟเอสจากทุกภูมิภาคที่ผ่านการอบรมการเป็น Trainers จากเอเอฟเอส ประเทศไทย เข้ารับการอบรมครั้งนี้จำนวน 17 คนทั้งนี้อาสาสมัครที่ได้รับการอบรมจะกลับมาเป็น Trainers ที่มีประสบการณ์ และมีความเชียวชาญในการเป็น Trainers ให้กับอาสาสมัครรุ่นใหม่ต่อไป

เตรียมความพร้อมการเปิดรับสมัครรุ่น 61_210519_1
Events, News

การประชุมอาสาสมัครเอเอฟเอสออนไลน์เรื่องทบทวนการรับสมัครเเละสอบคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 61 (พ.ศ.2565-2566)

“เมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เอเอฟเอส ประเทศไทยได้จัดการประชุมอาสาสมัครเอเอฟเอสทางออนไลน์ผ่าน Zoom เรื่องทบทวนการรับ สมัครเเละสอบคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 61 (พ.ศ.2565-2566) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดรับสมัครออนไลน์ให้กับอาสาสมัครเอเอฟเอสทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 128 คน โดยมีคุณจิรวัฒนา จรูญภัทรพงษ์ ผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวต้อนรับพร้อมชี้แจงสถานการณ์ปัจจุบันของเอเอฟเอส ประเทศไทยและเอเอฟเอสทั่วโลก จากนั้น คุณธนพร จงเจริญศิริ ผอ.ฝ่ายคัดเลือกและส่งเสริมอาสาสมัคร ได้กล่าวถึงการดำเนินงานการคัดเลือกในรุ่นที่ 61…

2
Events, News

การอบรม “AFS Spirit” ออนไลน์ให้กับผู้ช่วยผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต (ด้านครูสอนภาษาจีน)

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เอเอฟเอส ประเทศไทย ได้จัดการฝึกอบรม “AFS Spirit” ออนไลน์ครั้งแรกผ่าน Zoom ให้กับอาสาสมัครใหม่ที่มีตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต (ด้านครูสอนภาษาจีน) ด้วยวัตถุประสงค์ในการขยายการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมการอบรม 64 คน ที่ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์ การเดินทางของอาสาสมัคร และเพื่อช่วยเราสนับสนุนเยาวชนในพื้นที่ท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากหัวข้อแนะนำเอเอฟเอส โดยเจ้าหน้าที่เอเอฟเอสแล้ว มีวิทยากรอีก 4 ท่าน ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่มีประสบการณ์ของเรามาช่วยในการอบรมครั้งนี้ในหัวข้อ “Why Volunteer &…